Adroddiad ar Gynnydd y Grant | Grant Progress Report

Mae partneriaeth ‘Cwlwm’ yn falch o glywed fod  Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd y cynllun yn cael ei ariannu am flwyddyn ychwanegol (2018-2019).

Amdanon Cwlwm:

Mae ‘Cwlwm’ yn gasgliad o bum mudiad gyda’r Mudiad Meithrin yn brif sefydliad. Mudiadau ‘Cwlwm’ yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, Mudiad Meithrin, National Day Nurseries Association (NDNA Cymru), PACEY Cymru a Chymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru (PPA Cymru).

Nod: Bydd ‘Cwlwm’ yn cynorthwyo’r Llywodraeth i sicrhau bod teuluoedd ar draws Cymru yn gallu cael mynediad at ofal fforddiadwy o safon i greu gofal plant hyblyg a chyfleon chwarae i gwrdd â gofynion rhieni a theuluoedd.

Mae ‘Cwlwm’ yn uno pum sefydliad blaenllaw gofal plant Cymru i ddarparu gwasanaeth integredig dwyieithog fydd yn sicrhau’r canlyniadau gorau posibl ar gyfer plant a theuluoedd ledled Cymru.

The ‘Cwlwm’ partnership is delighted to learn that Welsh Government will fund its collaborative work for an additional year (2018-2019).

About Cwlwm:

‘Cwlwm’ is made up of five organisations with Mudiad Meithrin as the lead organisation. ‘Cwlwm’ organisations are Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, Mudiad Meithrin, National Day Nurseries Association (NDNA Cymru), PACEY Cymru and Wales Pre-School Providers Association (Wales PPA).

Aim: ‘Cwlwm’ will support the Welsh Government to ensure that families across Wales can access affordable, quality childcare providing innovative solutions to create flexible childcare and play opportunities to meet the needs of parents and their families.

‘Cwlwm’ brings together the five leading childcare organisations in Wales to deliver a bilingual integrated service that will ensure the best possible outcomes for children and families across Wales.

2018-02-28T08:59:13+01:00February 28th, 2018|