AROLOWG COVID-19 YMARFERYDD GOFAL PLANT A GWAITH CHWARAE [16/04/2020]

Cliciwch yma os gwelwch yn dda i weld ein Datganiad Preifatrwydd

Cliciwch yma os gwelwch yn dda i gwblhau’r arolwg

Hoffai Cwlwm achub ar y cyfle i gydnabod a diolch i staff a lleoliadau Gofal Plant a Gwaith Chwarae am eu cefnogaeth, eu hymrwymiad a’u gwaith caled mewn ymateb i’r achosion o Covid-19. Mae galluogi Gweithwyr Beirniadol i weithio a sicrhau bod plant agored i niwed yn gallu cael mynediad at ofal plant yn ystod yr achos Covid-19 yn hanfodol.

Cwlwm mae partneriaeth yn dwyn ynghyd y pum sefydliad gofal plant blaenllaw yng Nghymru i ddarparu gwasanaeth integredig dwyieithog sy’n sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i blant a theuluoedd ledled Cymru o fewn dull ‘system gyfan’ Llywodraeth Cymru. Rydym yn casglu gwybodaeth, mewn partneriaeth â Play Wales, Awdurdodau Lleol a Gofal Cymdeithasol Cymru, ar ran Llywodraeth Cymru, i nodi Ymarferwyr Gofal Plant a Gwaith Chwarae a allai gael eu diswyddo dros dro ar hyn o bryd (yn nodweddiadol byddai hyn ar gyfer gweithwyr newydd nad oes ganddynt y gwasanaeth gofynnol i’w cyflogwr allu hawlio amdanynt o dan Gynllun Cadw Swydd Coronafirws y Llywodraeth (CJRS), neu lle mae gan y cyflogwr broblemau llif arian sylweddol ac na all fforddio talu gweithwyr nawr wrth aros am ad-daliad gan y Llywodraeth o dan y CJRS, neu ei furloughed. , a fyddai o bosibl yn barod i ymuno â banc o staff Gofal Plant a Chwarae Chwarae gwirfoddol / â thâl cymwys, cymwys i weithio mewn Lleoliadau Gofal Plant yn rhywle arall. Nid yw ymateb i’r mynegiant hwn o ddiddordeb yn gwarantu nac yn ymrwymo i ymgymryd â lleoliad gwirfoddol / cyflogaeth.

MAE’R AROLWG YN CAEL EI AILDDOSBARTHU YNG NGOLEUNI’R SEFYLLFA FWYAF DIWEDDAR, ARGAELEDD GOFAL PLANT AR HYN O BRYD LEDLED CYMRU AC YN DILYN CYHOEDDIAD CYNLLUN CADW SWYDD CORONAVIRUS A’R RHEOLAU SY’N DOD I’R AMLWG YNGHYLCH STAFF CYFNEWID YNGHYD Â CHYNLLUN CYMORTH INCWM HUNANGYFLOGAETH COVID-19). CYFEIRIWCH AT Y DDOGFEN GANLLAW AR WAHÂN:

FURLOUGH CANLLAW I YMARFERWYR GOFAL PLANT A GWAITH CHWARAE’

Byddwch yn amyneddgar gyda ni a nodwch y gall amgylchiadau sy’n newid yn gyson ee darpariaeth sydd ar gael trwy hybiau ysgol a’r cyngor a’r arweiniad ar Covid-19 negyddu’r angen am y wybodaeth hon.

Mae Ymarferwyr Gofal Plant a Gwaith Chwarae yn darparu gwasanaeth hanfodol wrth gadw’r wlad i weithio. Bydd yn hanfodol galluogi gweithwyr allweddol i weithio a sicrhau bod plant agored i niwed yn gallu cael mynediad at ofal plant yn ystod yr achosion o Covid-19.

Mae Cwlwm yn casglu gwybodaeth ar ran Llywodraeth Cymru i nodi Ymarferwyr Gofal Plant ac Ymarferwyr Gwaith Chwarae o Leoliadau Gofal Plant a allai gael eu diswyddo neu eu diffodd ar hyn o bryd, a fyddai o bosibl yn barod i ymuno â banc o staff gwirfoddol / cyflogedig, cymwys, cymwys i weithio mewn Lleoliadau Gofal Plant. mewn man arall.

Dim ond os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â banc o staff y gellir eu defnyddio i weithio mewn Lleoliadau Gofal Plant yn rhywle arall y dylech gwblhau’r arolwg hwn. Mae’n debygol y bydd Llywodraeth Cymru neu’ch awdurdod lleol yn cysylltu â chi ynglŷn â hyn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Cwlwm i gynnal yr ymarfer casglu data Ymarferydd Gofal Plant a Gwaith Chwarae hwn. Nod hyn yw nodi Ymarferwyr Gofal Plant a Gwaith Chwarae o Leoliadau Gofal Plant a Gwaith Chwarae na allant weithredu, a fyddai o bosibl yn barod i ymuno â banc o staff a allai gael eu defnyddio i weithio mewn Lleoliadau Gofal Plant yn rhywle arall. Fel rhan o’r ymarfer casglu data hwn bydd Cwlwm yn casglu gwybodaeth trwy arolwg ar-lein diogel.

Llywodraeth Cymru yw rheolwr data’r ymchwil. Bydd Llywodraeth Cymru a’ch awdurdod lleol yn derbyn copi o’r data a gasglwyd gan Cwlwm.

Gellir cynnwys y wybodaeth a gasglwyd yn ystod y prosiect mewn adroddiad a gyhoeddwyd ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill Llywodraeth Cymru Cwlwmand, er na fyddai hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellir ei hadnabod .

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, ni ddylech gwblhau’r cwestiynau dim ond os oes gennych ddiddordeb o bosibl mewn ymuno â banc o staff sy’n barod i weithio yn y sector gofal plant neu Waith Chwarae i gefnogi’r ymateb i’r pandemig. Yn ogystal, mae eich barn a’ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Cwlwm yw Jane O’Toole

Cyfeiriad e-bost: info@clybiauplantcymru.org

Rhif ffôn: 029 2074 1000

Cliciwch yma os gwelwch yn dda i weld ein Datganiad Preifatrwydd

Cliciwch yma os gwelwch yn dda i gwblhau’r arolwg

2020-04-17T11:11:33+00:00Ebrill 17, 2020|