Cynnydd ar gyfer Llwyddiant | Progress for Success

Annwyl Meithrinfeydd,

Rydym yn sicr eich bod wedi gweld a chlywed am y cynllun Cynnydd ar gyfer Llwyddiant (progress for Success)

Bydd Cam wrth Gam yn cychwyn y cohort cyntaf o fyfyrwyr y cynllun yma’n fuan iawn.

Oes rhywun yn eich Meithrinfa chi sydd yn:

  • Yn ddi gymhwyster
  • Yn gweithio 16 awr yr wythnos
  • Dros 25 oed
  • Eisiau ennill cymhwyster Gofal Dysgu a Datblygiad Plant Diploma Lefel 3

Anogwch hwy i geisio am le i astudio gyda Cam wrth Gam.

Hefyd ydi eich Meithrinfa yn penodi staff newydd? Gellir cyflogi staff newydd ar y raddfa o £3.40 yr awr tra maent yn astudio am eu diploma Lefel 3

Os am fwy o fanylion cysylltwch â Cam wrth Gam:

post@camwrthgam.cymru

www.camwrthgam.cymru

Dear Nurseries,

We’re sure you have seen and heard about the plan for Progress for Success (Cynnydd ar gyfer Llwyddiant).

Cam wrth Gam will be commencing the first cohort of students of this plan very soon.

Is someone in your nursery:

  • Without qualification
  • Working 16 hours a week
  • Over 25
  • Want to gain a qualification Care Learning and Development Diploma Level 3

Encourage them to try for a place to study with Cam wrth Gam.

Is your nursery is also appointing new recruits? You can employ new staff at the rate of £ 3.40 per hour while they are studying for their Diploma Level 3

For further details contact Cam wrth Gam:

post@camwrthgam.cymru

www.camwrthgam.cymru

2018-01-24T10:09:50+01:00February 6th, 2017|