Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 1 – 15 Tachwedd 2019

Cewch weld yma ychydig o newyddion a’r diweddaraf o’r sector a hefyd yr hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr wythnos neu ddwy ddiwethaf… 

Arolygiaeth Gofal Cymru Ar Lein a Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth

Erbyn hyn, dylech fod wedi derbyn eich llythyr oddi wrth Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW) yn cynnwys gwybodaeth bwysig ar ddefnyddio Arolygiaeth Gofal Cymru Ar Lein (AGC Ar-lein) mwyn cyflwyno’ch Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS).

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Arolygiaeth Gofal Cymru y bydd y Datganiad AR AGOR ar 6 Ionawr 2020 ac yn CAU ar 4 Chwefror 2020.  Mae gofyn i bob darparydd gofal plant a chwarae gwblhau Datganiad, mae hyn yn rhan o gasglu data blynyddol. 

Efallai y bydd yr infograffeg oddi wrth Arolygiaeth Gofal Plant Cymru’n ddefnyddiol i chi – canllawiau gam wrth gam o beth i’w ddisgwyl a gwybodaeth ynghylch ble y gallwch gael cefnogaeth.

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru hefyd wrth law i gefnogi aelodau yn ystod y broses hon.  Mae manylion ein holl swyddfeydd rhanbarthol ar gael yma.

   

Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan

Mae’r Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan newydd yn cael eu lansio yr wythnos hon i ddangos  i ymarferwyr sydd â rhan mewn diogelu sut y dylid gwneud.

Mae’r rhagor o wybodaeth gefndir ar y gweithdrefnau a sut i gael atynt yn y ddogfen Cwestiynau Cyffredin ynghlwm:

Gweithdrefnau Diogelu Cymru Cwestiynau Cyffredin

   

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Diben Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) yw helpu i warchod hawliau plant; mae’n adeiladu ar ymrwymiad Llywodraeth Cymru i hawliau plant o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant.

Os bydd yn cael ei dderbyn gan y Cynulliad Cenedlaethol a dod yn gyfraith, ni fydd rhieni nac oedolion eraill yn gweithredu fel rhieni yn gallu cosbi plant yn gorfforol yng Nghymru bellach.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu fideo defnyddiol yn egluro beth yw’r bil a beth mae’n anelu at ei gyflawni – helpu i atal cosbi plant yn gorfforol yng Nghymru. Maen ganddyn nhw hefyd ychydig o Gwestiynau Cyffredin a dwy linell amser. Mae’r cyfan i’w cael trwy’r dolenni isod:

Gofalwn Cymru

Wyddech chi fod amrywiaeth o yrfaoedd i weithio gyda phlant ar gael? Helpwch i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i gyrraedd eu llawn botensial.

Bydd Cymru angen miloedd yn rhagor i weithio mewn swyddi gofalu am oedolion a phlant erbyn 2030 i ateb y gofyn cynyddol am wasanaethau gofal a darparu cefnogaeth i gymunedau ar draws y wlad.

Mae ymgyrch GofalwnCymru’n anelu at ddangos yr amrywiaeth o swyddi a’r cyfleoedd sydd yna i ddatblygu gyrfa. Drwy ddefnyddio rhai sydd gweithio mewn gofal, mae’r ymgyrch yn canolbwyntio ar yr heriau maen nhw’n eu hwynebu, yn ogystal â’r hyn sy’n gwneud eu gwaith yn werthfawr a gwerth chweil.

Am ragor o wybodaeth am rai o’r swyddi sydd ar gael ac i weld enghreifftiau o bobl go iawn sy’n gweithio yng Nghymru a’r rhai maen nhw’n eu cefnogi, ewch i Gofalwn.cymru. Bydd y wefan hon yn cael ei diweddaru’n aml, gyda manylion pellach a gwybodaeth defnyddiol.

 

Llyfr Adrodd ar Ddamweiniau a Digwyddiadau Blynyddoedd Cynnar Cymru

Yn cyflwyno, ein Llyfr Adrodd ar Ddamwain a Digwyddiad newydd a gwell! Mae hargraffiad diweddaraf yn cynnwys mwy o dudalennau ac mae’n werth gwell nag erioed!

  • Mae’n cynnwys lle i gofnodi 50 o wahanol ddigwyddiadau a damweiniau ar bapur di-garbon, sy’n golygu y gallwch roi copi i riant neu warcheidwad.
  • Dim ond £7.50 (yn cynnwys p&p) i aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru
  • Dwyieithog
  • A4 (21.0 x 29.7cm)
  • Rydym hyd yn oed wedi cynnwys tudalen hwylus i’ch atgoffa pan fydd yn rhedeg yn isel!

Ewch draw i’n siop ar lein yma i osod eich archeb.

Diwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach 2020

Ar 13 Tachwedd 2019, ar Ddiwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach 2020, cafodd digwyddiad cynllunio ei gynnal yng Ngwesty’r Clayton, Caerdydd.  Roedd y digwyddiad yn rhoi syniad o ba fath o weithgareddau fydd yn cael eu cynnal ar Ddiwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach 2020, sut i gymryd rhan a sut y gallai fod o fudd i ysgolion, sefydliadau a busnesau. Bydd Diwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach 2020 yn cael ei gynnal yn y flwyddyn newydd ar 11 Chwefror 2020.

Mae pecynnau dwyieithog Addysg Diwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach ar gael nawr ar Barth Diogelwch Ar Lein Hwb.

Mae’r pecynnau hyn yn cynnwys gwahanol adnoddau y gall sefydliadau eu defnyddio i gynnal sesiynau i blant a phobl ifanc o wahanol oedran. Bydd Hwb hefyd yn lansio pecyn ymgyrch i sefydliadau eu defnyddio i gefnogi Diwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach.

Cadwch lygad barcud am ddiweddariadau yma, neu llofnodwch am y llythyr newyddion Diogelwch Ar Lein yma.

 

easyfundraising

A yw eich lleoliad yn chwilio am ffordd hawdd o godi arian ar gyfer y Nadolig? Mae dros 185 o leoliadau Blynyddoedd Cynnar Cymru’n defnyddio gwefan codi arian orau’r DU, easyfundraisingi gael arian yn ôl am ddim bob tro y bydd eu rhieni’n siopa ar lein.

 Mae mor hawdd.  Pan mae unrhyw un sydd â rhan yn eich lleoliad yn siopa ar lein trwy wefan neu Ap easyfundraising, sydd â mwy na 4,000 o fân-werthwyr, bydd eich lleoliad yn cael rhodd am ddim.

Meddai Nia o Grŵp Chwarae Croco-doco-dile: “Mae’n ffordd wych o godi arian – mae am ddim ac yn hawdd iawn i’w ddefnyddio. Mae pob un o’n staff yn ei ddefnyddio, yn ogystal â rhieni ac aelodau’r pwyllgor. Mae gweld yr arian yn cael ei dalu i mewn i’n cyfrif yn deimlad braf iawn! Rydym wedi defnyddio’r arian i brynu adnoddau i’n grŵp chwarae, yn fwyaf diweddar offer awyr agored newydd i’r plant eu mwynhau.”

Er mwyn i’ch lleoliad chi ddechrau codi arian llofnodwch yma –  mae’r cyfan am ddim ac mae ond yn cymryd 2 funud!

…ac fel bonws ychwanegol y Nadolig hwn, mae easyfundraising a Lakeland yn cynnig cyfle i’ch lleoliad ennill rhodd o £50 a hamper Lakeland £25!

 Er mwyn bod â siawns o ennill y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw sicrhau bod eich lleoliad wedi’i gofrestru ac wedyn llawrlwytho’r ap am ddim. Am bob person sy’n llawrlwytho ac yn mewngofnodi i’r ap cyn 15 Rhagfyr, bydd eich lleoliad yn cael cyfle newydd yn y raffl!

Po fwyaf o gefnogwyr sy’n llawrlwytho y mwyaf o gyfle fydd gan eich lleoliad yn y raffl. Cewch offer i’ch helpu i ledaenu’r gair i staff, rhieni a chefnogwyr eich lleoliad yma.

 

12 Diwrnod o Roi

Christmas tree 12 days of giving

Ydych chi’n elusen sy’n chwilio am fwy o arian?

Bob diwrnod gwaith o 5 i 20 Rhagfyr, bydd y cwmni yswiriant Ecclesiastical yn rhoi £1,000 i 10 elusen.  Mae hynny’n £120,000 i 120 o elusennau mewn 12 diwrnod!

Bydd enillwyr yn cael eu tynnu ar hap a pho fwyaf o weithiau mae elusen yn cael ei henwebu ar lein, y mwyaf o gyfle sydd o gael eu dewis!

Cewch ganfod rhagor ac enwebu’ch hoff achos yma.

Digwyddiadau

Fforwm Aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru – Bae Colwyn

 

 

Gweithdy Llythrennedd Corfforol Am Ddim (Dydd Sadwrn 30 Tachwedd 2019) | Blynyddoedd Cynnar Cymru a Pacey Cymru

Swyddi Gwag

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n recriwtio ar hyn o bryd am Swyddog Dysgu a Datblygu Proffesiynol yn gweithio o’n Pencadlys yng Nghaerdydd!

Mae hon yn swydd newydd a bydd deilydd y swydd yn helpu i ail lansio’n hadran hyfforddi ac yn rheoli ei datblygiad fel gwasanaeth hanfodol, llwyddiannus i weithlu Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru.

Dyddiad cau: 26 Tachwedd 2019

Ewch i’n tudalen swyddi yma i weld y swydd ddisgrifiad llawn / amlinelliad o’r swydd a manylion ynghylch sut i ymgeisio.

 

…ac yn olaf

Diolch yn fawr enfawr i Kind Snacks UK am bicio heicio i’n Pencadlys ddydd Mercher gyda bariau protîn am ddim i gefnogi #WorldKindnessDay2019!

Roedd y bariau protîn yn hyfryd!

Image

2019-11-20T12:02:34+00:00Tachwedd 20, 2019|