Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 10 – 23 Awst 2019

Cewch weld yma ychydig o newyddion a’r diweddaraf o’r sector a hefyd yr hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr wythnos neu ddwy ddiwethaf…

 

Dod ag agwedd newydd at Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar – Seminar

Mae’r gweithdai ar gyfer ein seminar ar 17 Medi erbyn hyn wedi’u CYHOEDDI!

Ar ddiwrnod y seminar, bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn dwy o’r pedwar gweithdy canlynol.  Ychydig o le sydd ar gael felly fe’ch cynghori i gyrraedd mor gynnar ag y gallwch rhag i chi gael eich siomi.

Mae’r rhain yn cynnwys:

Rhannu gwybodaeth gyda Gofal Dydd Little Tigers yn Sir Fynwy ynghylch sut y maen nhw wedi adeiladu cysylltiadau gyda’u cymuned yn yr ardal.

Clywed sut y cymerodd Meithrinfa Chuckles yng Nghasnewydd ei strategaeth bwyta’n iach i lefel arall, drwy gysylltu gyda rhieni a theuluoedd y plant yn eu gofal.

Cipolwg slei ar raglen newydd sbon y sefydliad ar gyfer rhieni gyda phlant oed 0-5; y prosiect Blynyddoedd Cynnar Bywiog Cymru – yn cael ei ddarparu ar y cyd â Gymnasteg Cymru.

Cyfle arall i drafod a rhannu’n fanylach syniadau ar y dull San Miniato gyda’n siaradwr gwadd, Aldo Fortunati a Barbara Pagni.

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch y gweithdai hyn ar gael yma.

I gael y disgownt Cŵn Caer, dilynwch y ddolen yma.

 

…a wyddech chi?

 Os ydych chi’n aelod o Blynyddoedd Cynnar Cymru, mae gennych chi hawl i ddisgownt sylweddol ar ein seminar fis Medi – A hawl i ddau docyn …. felly gallwch ddod a rhywun gyda chi!

Gallwch weld yr holl fanylion aelodaeth ar ein gwefan yma.

 

Eisoes wedi penderfynu dod?

Os ydych chi eisoes wedi archebu lle ar ein seminar fis Medi: Dod ag agwedd newydd at Addysg a Gofal Plant Plentyndod Cynnar, efallai y bydd yr erthygl hon o ddiddordeb i chi, lle mae Aldo Fortunati yn trafod yn fanylach y chwyldroadau yn rôl yr addysgwr, yr angen i wneud lle i greadigedd a chywreinrwydd plant ac yn cynnig sylwadau ar enghreifftiau ysbrydoledig mewn addysgu.

I ddarllen y cyfweliad llawn gydag Aldo Fortunati, cliciwch yma.

*Dylai’r dewis o’i chyfieithu fod ar gael pan fydd yr erthygl yn agor.

 

Nursery World

Roedd gan ein haelodau, The Learning Tree yng Nghaerdydd, erthygl hyfryd yn Nursery World yr wythnos ddiwethaf.

Mae’r erthygl yn egluro sut y penderfynodd perchennog y busnes, Chris Baker, gamu i mewn ac achub y lleoliad a oedd yn cael ei alw, yr adeg hynny, yn feithrinfa Busy Bee.

Mae The Learning Tree, sydd erbyn hyn yn masnachu fel cwmni cyfyngedig, yn derbyn llawer mwy o blant a bron wedi dyblu nifer ei staff.

Mae hefyd newydd gael addewid grant i ail dirlunio’r ardd ac, fis Medi, bydd yn dechrau cynnig gofal cynhwysol.

Darllenwch ragor yma.

 

Gwobrau Elusennau Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi lansio Gwobrau Elusennau Cymru i gydnabod ac i ddathlu’r cyfraniad ffantastig y mae elusennau, grwpiau cymunedol, cwmnïau nid er elw a gwirfoddolwyr yn ei wneud i Gymru.

Felly, os gwyddoch chi am sefydliad neu unigolyn sy’n haeddu cael eu dathlu, enwebwch nhw yma.

Y dyddiad cau am enwebiadau yw – 2 Hydref 2019

 

easyfundraising

Llongyfarchiadau ENFAWR i Grŵp Chwarae happy Hands a Rising 4’s am ennill y gystadleuaeth easyfundraising   – maen nhw wedi ennill taleb Early Learning Centre gwerth £100!

 Lleoliad yn ariannu ei hunan yn gyfan gwbl yw Happy Hands ac mae’n defnyddio easyfundraising i gael ffrwd arall o arian.  Meddai Shirley Massingham:

“Roedden ni wedi’n syfrdanu pan sylweddolon ni ein bod ni wedi ennill.  Dyma’r peth cyntaf i ni ei ennill erioed!”

 Soniodd Shirley wrthym ni sut y mae’n bwriadu gwario’r daleb.  Meddai:

“Fe fydden ni’n hoffi ceisio prynu ysbyty ar gyfer pan fyddwn ni’n gwneud ein thema ar ‘Pobl Sy’n Ein Helpu Ni’.  Neu efallai weithdy, gydag offer a mainc waith.”

“Mae easyfundraising yn ffordd hawdd a syml o ennill rhagor o arian, does yna ddim ffurflenni trafferthus i’w llenwi.  Fe fydden ni’n annog grwpiau eraill yn gryf i roi cynnig arno.!

I ddechrau codi arian am ddim ar gyfer eich lleoliad, cliciwch yma.

 

Chwilio am arian?

Mae grantiau Carriers for Causes ar gael i achosion da o fewn dwy filltir i siop Un Stop.

Bydd grantiau o hyd at £1,000 ar gael ar gyfer prosiectau ‘o fudd i gymunedau lleol – yn eu helpu i wella bywydau a mannau lleol’.

Mae cronfa ‘Carriers for Causes’ One Stop yn cael ei ariannu gan yr arian sy’n cael ei godi gan y tâl 5c ar fagiau mewn siopau One Stop yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch y mathau o brosiectau a sefydliadau sy’n gymwys, cliciwch yma.

 

#WorldPhotographyDay

Roedd yn #WorldPhotographyDay ar 19 Awst, yn coffau 180fed pen-blwydd y broses ffotograffiaeth Dagueerotype yn cael ei rhoi yn ‘rhodd i’r byd rhydd” gan Lywodraeth Ffrainc.

Yn rhifyn yr hydref o smalltalk (a fydd yn cael ei gyhoeddi fis Medi) byddwn yn cyflwyno ffotograffiaeth i ddau o’n grwpiau aelodau – gan ddatgloi y potensial sydd gan ffotograffiaeth i roi plant ynghanol eu dysgu eu hunain.

Ydych chi’n cychwyn sgwrs yn eich lleoliad gan ddefnyddio ffotograffiaeth? Gadewch i ni wybod: info@earlyyears.wales

 

 

Camau – Cyrsiau Cymraeg

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol newydd ryddhau dyddiadau’r cyrsiau Cymraeg sy’n cychwyn fis Medi – ar agor i bawb ar sail y cyntaf i’r felin.

Cyhoeddwyd y bydd y cyrsiau canlynol yn cychwyn fis Medi 2019:

 

Abertawe / Swansea

Cymraeg:  https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/45aa84c8-19b9-e911-a959-002248015e4e/

Saesneg: https://learnwelsh.cymru/learning/course/45aa84c8-19b9-e911-a959-002248015e4e/

Cwmbrân:

Cymraeg:  https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/46aa84c8-19b9-e911-a959-002248015e4e/

Saesneg:  https://learnwelsh.cymru/learning/course/46aa84c8-19b9-e911-a959-002248015e4e/

Pont-y-pŵl / Pontypool:

Cymraeg: https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/48aa84c8-19b9-e911-a959-002248015e4e/

Saesneg: https://learnwelsh.cymru/learning/course/48aa84c8-19b9-e911-a959-002248015e4e/

Pont-y-clun:

Cymraeg: https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/cwrs/47aa84c8-19b9-e911-a959-002248015e4e/

Saesneg: https://learnwelsh.cymru/learning/course/47aa84c8-19b9-e911-a959-002248015e4e/

 

Gwybodaeth ynghylch Nwy Radon i Ddarparwyr Gofal Plant

Ydych chi wedi profi eich darpariaeth ar gyfer Nwy Radon?

Ar y cyd â Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae partneriaeth Cwlwm yn codi ymwybyddiaeth o nwy radon ac o’r hyn y mae’n ei olygu i ddarparwyr gofal plant yng Nghymru.

Gallwch ddilyn y ddolen yma i wefan Cwlwm ble mae gwybodaeth ddefnyddiol ar gael ynghylch nwy radon a sut y gallai effeithio arnoch chi ac ar eich gwasanaeth a beth allai fod yn rhaid i chi ei wneud pe byddech yn ei ddarganfod.

 

Digwyddiadau

Digwyddiad Rhwydwaith Rhagoriaeth Cyfnod Sylfaen Blynyddoedd Cynnar Cymru

Aelodau, cadwch lygad barcud am ragor o wybodaeth ynghylch y Digwyddiad Rhagoriaeth Cyfnod Sylfaen a fydd yn cael ei gyhoeddi’n fuan.

Am nawr, dyma gipolwg o’r hyn sydd ar y gweill…

 

Cardiff Deaf Creative Hands – Cynhadledd Cyfathrebu

Hoffai Cardiff Deaf Creative Hands wahodd pobl broffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc Byddar neu Drwm eu Clyw i ymuno â nhw ar eu rhaglen addysg barhaus.

Yn rhan 6 ar ddydd Llun 28 Hydref 2019, bydd Amy Stephens yn rhannu gwybodaeth a syniadau ynghylch sut y gall rhieni a phobl broffesiynol ddefnyddio ffrâm gyfeirio Cyfuno Synhwyraidd i roi’r cyfleoedd gorau i gyfathrebu gyda’u plant.

Peidiwch â cholli allan ar y digwyddiad RHAD AC AM DDIM.  Mae lle’n brin felly archebwch nawr drwy Evenbrite yma.

 

 

Swyddi Gwag

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n recriwtio ar hyn o bryd dri Gweithiwr Datblygu Cefnogaeth Ganolog ar gyfer Caerdydd, Abertawe a Llanelwy.

Diben y swydd yw gweithredu fel aelod allweddol o’r tîm Cefnogaeth Ganolog i ddatblygu a chefnogi gofal, addysg a darparwyr chwarae o ansawdd i blant.

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch y swyddi hyn ar ein tudalennau Swyddi yma.

 

Mae gan ein haelodau hefyd y swyddi gwag canlynol…

Mae Enillwyr Gwobr ‘Lleoliad y Flwyddyn’ yn y gystadleuaeth gyntaf un am Wobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru – Meithrinfa Ddydd Abacus – yn chwilio ar hyn o bryd am brentisiaid brwdfrydig a gweithgar i weithio yn eu meithrinfa.

 I ganfod rhagor, cliciwch yma.

…a pheidiwch ag anghofio, aelodau, byddwn yn hysbysebu unrhyw swydd wag sydd gennych chi ar ein gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol AM DDIM!

Ebostiwch: info@earlyyears.wales gyda hysbyseb eich swydd a byddwn ni’n gofalu am y gweddill.

 

…ac yn olaf

Yn ddiweddar, roedden ni’n croesawu nid un aelod newydd i dîm Blynyddoedd Cynnar Cymru ond, yn wir, DDAU!

 

Dyma gyflwyno…

Elisha Lewis, ein Derbynnydd / Gweinyddydd newydd!

Bydd Elisha’n darparu cefnogaeth weinyddol i dîm Blynyddoedd Cynnar Cymru a hi fydd blaen y tŷ yn ein Pencadlys yng Nghaerdydd.

Mae manylion cyswllt Elisha a phob aelod o dîm Blynyddoedd Cynnar Cymru yma.

 

a heb anghofio Pippa, aelod newydd o’n tîm yng ngogledd Cymru!

Mae’n braf gweld ei bod yn mwynhau ein cylchgrawn smalltalk!

No photo description available.

2019-08-30T18:15:02+00:00Awst 30, 2019|