Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 11 Ionawr – 24 Ionawr 2020

Cewch weld yma ychydig o newyddion a’r diweddaraf o’r sector a hefyd yr hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr wythnos neu ddwy ddiwethaf…

 

Hunanasesiad o Ddatganiad Gwasanaeth Arolygiaeth Gofal Cymru

Mae bron yn bryd cyflwyno’r Hunanasesiad o Ddatganiad Gwasanaeth, ar 4 Chwefror 2020…. ydych chi wedi cyflwyno’ch un chi eto?

Peidiwch ag anghofio, rydyn ni yma i’ch cefnogi chi gydol y broses hon. Mae holl bartneriaid Cwlwm ar gael i roi cefnogaeth, a ydych yn aelod o sefydliad ymbarél ai peidio!

Mae rhagor o wybodaeth ar sesiynau cefnogi yma.

Neu, gallwch edrych ar yr awgrymiadau defnyddiol mae Arolygiaeth Gofal Cymru wedi’u paratoi a allai fod o help i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych chi ar hyn o bryd:

https://careinspectorate.wales/200113-sass-now-open-here-are-some-handy-tips-help-you

 

 

Taflen Newyddion Gaeaf 2020 Cwlwm

Mae Taflen Newyddion Gaeaf 2020 Cwlwm ar lein nawr!

Mae’n cynnwys y diweddaraf ar Arolygiaeth Gofal Cymru, Safonau Gofynnol Cenedlaethol, Canllawiau Diogelu Cymru Gyfan, Y Cynnig Gofal Plant

…a llawer iawn mwy!

Gallwch fynd ar wefan Cwlwm i gael golwg yma.

 

 

Dynion yn y Blynyddoedd Cynnar

Mae’r ffigyrau diweddaraf yn dangos mai dim ond 3% o’r staff yng Nghymru a Lloegr sy’n gweithio mewn addysg blynyddoedd cynnar sy’n ddynion, yn yr Alban mae’n 4%.

Mewn mwy na thri chwarter o leoliadau blynyddoedd cynnar, does yr un gweithiwr gwrywaidd.

Nid yw hwn yn ffenomen unigryw i’r DU: mae’n fyd eang.

Mae canllawiau MITEY (Men In The Early Years [Dynion yn y Blynyddoedd Cynnar]) Guide to Recruiting Men into Early Years Education yn herio’r sector blynyddoedd cynnar i ‘weithredu’n bositif’ i gael â mwy o ddynion yn y gweithlu, i ddyblu eu cronfa o dalent a chreu gweithlu mwy cynrychioliadol.

Mae MITEY yn cael ei redeg gan y Fatherhood Institute. Mae’n rhwydwaith ac yn ymgyrch genedlaethol sy’n gweithio i ddod â mwy o ddynion i weithlu addysg blynyddoedd cynnar ac yn eu cefnogi unwaith maen nhw’n rhan ohono.

Cewch lawrlwytho’ch copi am ddim yma neu i gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

 

 

Canllawiau ymarfer corff: Adroddiad Prif Swyddogion Meddygol y DU

Image result for gov logo

Mae Canllawiau Gweithgarwch Corfforol Prif Swyddogion Meddygol y DU sydd wedi’u diweddaru’n ddiweddar ar gael yn awr ar wefan GOV.UK.

 Mae’r adroddiad yn pwysleisio mor bwysig yw ymarfer corff rheolaidd i bobl o bob oed – gan gynnwys y rhai o dan 5 oed ac am y tro cyntaf, mae canllawiau ychwanegol ar fod yn fywiog yn ystod ac ar ôl beichiogrwydd.

Darllenwch yr adroddiad llawn yma.

 

 

Cymru’n Actif Gyda’n Gilydd

Image

Os ydych chi’n ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol, efallai eich bod wedi sylwi ar rai awgrymiadau cynnil ynghylch ein rhaglen Cymru’n Actif Gyda’n Gilydd newydd sy’n rhan o’n prosiect Blynyddoedd Cynnar Actif Cymru – mae’n cael ei ariannu gan y Gronfa Iach ac Egnïol, partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Rhaglen aml sgiliau 4 wythnos am ddim yw Cymru’n Actif Gyda’n Gilydd, sy’n anelu at gefnogi plant ac oedolion i ddechrau mwynhau chwarae’n fywiog gyda’i gilydd, tra, yr un pryd, yn dysgu am fanteision ffordd o fyw iach, cyfarfod ffrindiau newydd a chanfod rhagor am eich cymuned leol.  Mae’n cael ei darparu fel rhaglen actif 4 wythnos, aml sgiliau, yn seiliedig ar symudiad a chwarae sy’n cael ei darparu’n uniongyrchol i blant a rhieni / gofalwyr.

Rydym eisiau rhannu gyda theuluoedd sut y gallen nhw fwynhau chwarae’n actif, eu galluogi nhw i fedi’r manteision o ffordd iach o fyw yn hytrach na’i gweld fel her. Yn y rhaglen, rydyn ni’n dangos i rieni sut mae chwarae’n ganolog i iechyd a lles corfforol, meddyliol, cymdeithasol ac emosiynol plentyn gan arwain at gadernid a hyblygrwydd sy’n cyfrannu at leisant corfforol ac emosiynol.  Mae sesiynau’n anelu at ddod â grwpiau o bobl newydd a rhai sy’n bodoli eisoes at ei gilydd i greu a chefnogi’r gymuned.

 Cadwch lygad barcud am ddyddiadau’n fuan ger lle rydych chi…

 

Gweithdy Babi Actif a Chi – Glannau Dyfrdwy (7 Mawrth 2020)

…ac fel rhan o’r prosiect Blynyddoedd Cynnar Actif Cymru, byddwn hefyd yn rhedeg Gweithdai Chwarae i Ddysgu AM DDIM gan gyflwyno ‘Babi Actif a Chi’. Bydd y gweithdy hwn yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth i chi i’ch galluogi i ffrydio gweithgareddau a negeseuon iechyd a llesiant i’r plant yn eich gofal.

Cewch weld hefyd sut i gefnogi rhieni trwy 4 wythnos o chwarae aml sgiliau.

Cynhelir y Gweithdy Babi Actif a Chi nesaf yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ar 7 Mawrth 2020.  Mae’r manylion llawn ar ein tudalen Digwyddiadau yma.

I gael ffurflen archebu, e-bostiwch yma: WelshActiveEarlyYears@earlyyears.wales

 

 

Y 5 Cwestiwn Mawr

Image may contain: 2 people

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n falch o gefnogi Duges Caergrawnt a’r Sefydliad Brenhinol gyda’r arolwg 5 Cwestiwn Mawr sy’n cael ei lansio’r wythnos hon.

Nod yr arolwg yw casglu syniadau unigolion, sefydliadau a busnesau er mwyn i ni allu adeiladu’r genhedlaeth iachâf mewn hanes trwy roi’r dechrau gorau mewn bywyd i bob plentyn.

Fel rhan o’i thaith 24 awr i nodi’r lansiad, bu’r Dduges yn ymweld â dosbarth synhwyraidd ar gyfer babanod yng Nghanolfan Plant Trelai a Chaerau yng Nghaerdydd i glywed am y gefnogaeth y mae rhieni’n ei gael yno.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth a sut y gallwch chi ddweud eich dweud.

 

easyfundraising

Ffordd NEWYDD i godi arian ar gyfer eich lleoliad!

 Gyda phawb sy’n gysylltiedig â’ch lleoliad yn debyg o fod yn edrych ymlaen at wyliau’r haf mae’n amser gwych i gofrestru gydag easyfundraising, safle siopa codi arian i elusennau fwyaf y DU.

Bydd eich cefnogwyr yn gallu codi arian MAWR ar gyfer eich lleoliad drwy brynu gwyliau. Bydd pob cwmni gwyliau gwerth ei halen, gan gynnwys Expedia, Booking.com, Jet 2, TUI & Hotels.com yn cyfrannu arian AM DDIM i’ch lleoliad pan fydd rheini, staff a chefnogwyr yn archebu drwy easyfundraising.

Rhoddion teithio yw rhai o’r rhai mwyaf y gellir eu codi! Gall cefnogwyr gael hyd at £96 mewn arian yn ôl am ddim ar gyfer eich lleoliad chi wrth archebu pecyn gwyliau cyffredin ac mae rhoddion ar gael hefyd wrth archebu parcio yn y maes awyr neu yswiriant teithio hefyd.

Mae’n ffordd mor hawdd o gael dechrau da wrth godi arian i’ch lleoliad ar ddechrau 2020!  Felly, os nad ydych chi eisoes yn rhan o’r gymuned easyfundraising, dechreuwch yma heddiw.

 

 

Digwyddiadau Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen 2020

Sir Ddinbych – 13 Chwefror 2020

Thema’r digwyddiad hwn yw Ymarferwyr Creadigol yn Meithrin Dysgwyr Creadigol.

Ydych chi’n gweld creadigedd a chymryd risg yn rhywbeth sy’n rhyddhau ac sy’n gyffrous neu’n rhywbeth sy’n eithriadol o frawychus a heriol?

Bydd Nia Richards o Gynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol Cyngor Celfyddydau Cymru, gyda chefnogaeth athrawon y Cyfnod Sylfaen, yn siarad ac yn rhedeg gweithdai ar ddatblygu creadigedd.

 Bydd Hannah Chivers o Lywodraeth Cymru’n trafod ‘Hwb, parth Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen, a’r datblygiadau yn y Cwricwlwm i Gymru 2022’. 

Yn ogystal bydd copi o’r ‘Geiriau Diflanedig’ gan Robert Macfarlane a Jackie Morris ar gael i bob cynrychiolydd!

 I archebu eich lle AM DDIM, ewch i’n tudalen Eventbrite yma.

 

 

Pen-y-bont ar Ogwr –  5 Mawrth 2020

Yn ein Digwyddiad Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar 5 Mawrth 2020, bydd ein siaradwr gwadd, Pavla Boulton o Brifysgol De Cymru’n trafod ‘Prosiect Y Geiriau Diflanedig – Archwilio’r Cwricwlwm Newydd’

 Bydd Hannah Chivers, y siaradwr gwadd  o Lywodraeth Cymru’n trafod ‘Hwb, y parth Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen a’r datblygiadau yn y Cwricwlwm i Gymru 2022’.

Hefyd, bydd Kin Kindergarten yn cynnal gweithdai ar ‘Cofnodi Dysgu Awyr Agored’ a bydd Booktrust Cymru’n trafod ‘Pori Drwy Stori’.

Yn ogystal bydd copi o’r ‘Geiriau Diflanedig’ gan Robert Macfarlane a Jackie Morris ar gael i bob cynrychiolydd!

 I archebu eich lle AM DDIM, ewch i’n tudalen Eventbrite yma.

 

 

Swyddi Gwag

Blynyddoedd Cynnar Cymru – Swyddi Llawrydd – Hyrwyddwr a Chyd-Hyrwyddwr

Fel rhan o Brosiect Cymru Actif Blynyddoedd Cynnar Cymru, prosiect yn cael ei ariannu gan y Gronfa Iach ac Egnïol, partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru – rydyn ni’n recriwtio ar hyn o bryd Hyrwyddwyr a Chyd-Hyrwyddwyr Llawrydd ledled Cymru.

Diben y swyddi hyn yw darparu rhaglen wyneb yn wyneb o weithgareddau llythrennedd corfforol yn seiliedig ar chwarae i oedolion a phlant ifanc 0 – 5 oed, yn cael eu dilyn gan gefnogaeth grŵp un i un i sicrhau fod yr ethos a’r gweithgareddau’n cael eu sefydlu’n ymarferol yn y grwpiau presennol ac er mwyn gwneud yn siŵr y bydd grwpiau newydd yn gynaliadwy.

Mae rhagor o fanylion am y swyddi hyn ar ein tudalen swyddi yma. Y dyddiad cau ar gyfer y ddwy swydd yw 31 Ionawr 2020.

 

 

 

Ydych chi’n recriwtio yn eich lleoliad chi ar hyn o bryd?

Cofiwch, aelodau, y byddwn ni’n hysbysebu unrhyw swydd wag sydd gennych chi ar ein gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol AM DDIM!

Anfonwch y manylion at info@earlyyears.wales gyda hysbyseb eich swydd a byddwn ni’n gofalu am y gweddill.

 

 

…ac yn olaf

Image

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n falch o gefnogi BookTrust Cymru wrth iddo ddathlu Amser Rhigwm Mawr Cymru 10 – 14 Chwefror!

Mae Amser Rhigwm Mawr Cymru’n anelu at hyrwyddo ac annog gweithgareddau rhannu rhigymau hwyliog a difyr i blant yng Nghymru 0-5 oed, yn Gymraeg a Saesneg.

 Cliciwch yma i weld ychydig o bethau cyffrous i edrych ymlaen atyn nhw’r wythnos honno.

 

2020-02-12T16:38:23+00:00Chwefror 12, 2020|