Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 13 – 26 Gorffennaf 2019

Mae’r Ysgolion wedi cau am yr HAF! Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r tywydd poeth ar ddechrau’r gwyliau ac wedi llwyddo i beidio llosgi!

Cewch weld yma ychydig o newyddion, y diweddaraf o’r sector, a’r hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf…

 

Digwyddiadau Blynyddoedd Cynnar

Mae’n amser cyffrous i fod yn aelod o Flynyddoedd Cynnar Cymru! Cewch weld pa ddigwyddiadau sydd ar y gweill yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf…

 

Dod ag agwedd newydd i Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar – Seminar

Mae tocynnau cŵn Caer yn dal ar werth ar gyfer ein seminar ar 17 Medi yng Ngwesty’r Angel, Caerdydd, yn cael ei arwain gan Aldo Forunati a Barbara Pagni a fydd yn sôn am eu hathrawiaeth – y dull San Miniato.

Wedi’i ysbrydoli gan yr enwog Malaguzzi o Reggio, mae dull San Miniato o ymdrin ag addysg blynyddoedd cynnar yn dal mai’r plentyn yw’r prif gymeriad yn y broses o dyfu, dysgu a datblygu perthynasau, nid yn unig o safbwynt y plentyn ei hunan, ond er budd rhieni, aelodau’r teulu a’u cymunedau ehangach.

Mae prisiau arbennig ar gael i aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru, a phris tocyn yn cynnwys cyfle i ddau gynrychiolydd gymryd rhan yn rhaglen lawn y diwrnod a chael copi o UN o’r llyfrau canlynol:

  • Addysg Plant fel prosiect cymunedol, Aldo Fortunati
  • Dull San Miniato o ymdrin ag addysg plant, Aldo Fortunati
  • Tuag at gwricwlwm agored i bosibiliadau, Aldo Fortunati

Cliciwch yma i archebu’ch lle – cyn i’r cyfan ddiflannu!

 

Digwyddiad Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen

Yn ateb y galw – ein Digwyddiad Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen!

Ymunwch â ni ar 24 Hydref yng Nghefn Lea, y Drenewydd am ddiwrnod o drin a thrafod Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen, dysgu sut y gellir defnyddio Hwb i hyrwyddo a rhannu syniadau a chael cyfle i fynychu gweithdai ysbrydoledig.  Bydd Dawn Jones o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn rhannu gwybodaeth i ddangos sut y mae gwreiddio #CurriculumforWales 2022 yn Addysg Blynyddoedd Cynnar.

Bydd y manylion archebu lle yn dilyn cyn bo hir.

.

 

Fforwm Aelodau

Aelodau!

Ymunwch â ni yng Nghanolfan Blynyddoedd Cynnar The Westwood ym Mwcle ddydd Mercher 25 Medi am noson o rannu a thrafod gwybodaeth Blynyddoedd Cynnar Cymru sy’n cynnwys y diweddaraf ar Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cwricwlwm newydd i Gymru 2022, Ansawdd i Bawb, y Gymraeg, smalltalk…ac unrhyw newyddion arall o’r sector gofal plant.

Cysylltwch â Siobhan Chambers i archebu’ch lle:  siobhanc@earlyyears.wales | 01745 530111/07814 832652

 

…rhag ofn nad ydych wedi’i gweld, dyma restr o’n holl fforymau aelodau ar gyfer gweddill 2019 / yn gynnar yn 2020:

 

Digwyddiadau Eraill

Booktrust – Cynhadledd Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar

Mae cofrestru wedi cychwyn erbyn hyn ar gyfer Cynhadledd Ymarferwyr Blynyddoedd Cymru BookTrust Cymru!

Cewch glywed siaradwyr gwych, cymryd rhan mewn gweithdai ysbrydoledig a rhannu syniadau ymarferol ar gyfer defnyddio llyfrau, storïau a rhigymau gyda phlant a theuluoedd.

Bydd y gynhadledd eleni’n canolbwyntio ar weledigaeth BookTrust o:

 ‘Pob plentyn yn darllen er pleser’

Bydd pob cynrychiolydd hefyd yn cael 10 copi o bob teitl cyfredol o Dechrau Da Babi a Dechrau Da Blynyddoedd Cynnar Bookstart Cymru i fynd adre gyda nhw i’w defnyddio gyda phlant a theuluoedd fel rhan o’u Bookstart Superboxes –pedwar deg o lyfrau i gyd!

Mae Cofrestru Cŵn Caer ar agor ar:

Cynhadledd gogledd Cymru ar 7 Tachwedd yn Nhreffynnon

Cynhadledd de Cymru ar 14 Tachwedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr

 

Rhannu Gwybodaeth a Diogelu

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau newydd ar Rannu Gwybodaeth a Diogelu.

Mae’r canllawiau hyn wedi’u hanelu at bob ymarferwr a rheolwr llinell flaen sy’n gweithio gyda phlant (hyd at 18 oed), rhieni, gofalwyr a theuluoedd sy’n gorfod cymryd penderfyniadau ynghylch rhannu gwybodaeth bersonol mewn achosion unigol lle mae yna bryderon ynghylch diogelu.

Mae dolenni i’r rhain yma:

 

Y Cyfnod Sylfaen

Mae Y Cyfnod Sylfaen: Canllawiau i rieni a gofalwr yn cynnwys manylion cryno o beth fydd yn cael eu dysgu i’r plant, sut y byddan nhw’n cael eu hasesu a sut y bydd eu cynnydd yn cael eu mesur a’i adrodd yn ystod eu hamser yn y Cyfnod Sylfaen.

Mae hefyd yn cynnwys awgrymiadau defnyddiol ynghylch sut y gallwch chi gefnogi eich plentyn i ddysgu.

Os nad ydych chi eisoes wedi’i ddarllen, mae yna arweiniad defnyddiol yma.

 

 

Adolygiad o’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol

Mae’r Adolygiad o’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant Rheoledig – Gorffennaf 2019 ar gael erbyn hyn ar wefan Llywodraeth Cymru.

Dilynwch y ddolen yma i ddarllen yr adroddiad llawn.

 

Cronfa Gymunedol Comic Relief

Mae Comic Relief a Chefnogi Trydydd Sector Cymru’n cydnabod y gwaith gwych y mae sefydliadau’n cael eu harwain gan y gymuned yn ei wneud ledled Cymru ac eisiau helpu sefydliadau i feithrin eu gallu eu hunain mewn ffordd gynaliadwy a dylanwadol.

Bydd yna ddau fath o grant ar gael i helpu sefydliadau’n cael eu harwain gan y gymuned.

  • Grantiau bach – £1,000 – £10,000
  • Grantiau mawr (ar gyfer tŵr sefydliadol) £30,000 – £60,000

Mae’r cyfnod ymgeisio ar agor o 22 Gorffennaf 2019 a’r dyddiad cau yw 31 Hydref 2019.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

 

Diwrnod Chwarae 2019

Eleni, bydd Diwrnod Chwarae’n cael ei gynnal a 7 Awst a’r thema yw Chwarae’n Adeiladu Plant.

Bwriad thema Diwrnod Chwarae 2019 yw amlygu’r nifer o wahanol ffyrdd y mae chwarae o fudd i blant a phobl ifanc.

Chwarae’n Adeiladu Ffrindiau – drwy chwarae mae plant yn gallu ymwneud â’i gilydd, datblygu perthynasau, datrys anghydfod a dysgu parch a goddefgarwch.

Chwarae’n Adeiladu Gwytnwch – mae chwarae’n cynyddu hyder, creadigrwydd, sgiliau datrys problemau a dyfalbarhad mewn plant, gan eu galluogi i ymdopi â stres a heriau gydol eu hoes.

Chwarae’n Adeiladu Iechyd a Llesiant – mae bod yn fywiog drwy chware’n helpu plant yn gorfforol ac yn feddyliol gan gyfrannu at eu hiechyd a’u hapusrswydd.

Chwarae’n Adeiladu Cymunedau – drwy chwarae, mae plant yn gallu dysgu am y byd o’u cwmpas, gwneud cysylltiadau a datblygu syniad o hunaniaeth ac o berthyn.

Fe fydden ni wrth ein bodd yn cael gwybod a fyddwch chi’n cynnal eich digwyddiad chi eich hunan i ddathlu Diwrnod Chwarae 2019 neu’n mynychu digwyddiad sy’n cael ei drefnu’n lleol – cofiwch fod croeso i chi ein tagio ar eich postiadau cyfryngau cymdeithasol neu e-bostiwch charlotted@earlyyears.wales gyda manylion o’r hyn sydd gennych chi mewn golwg.

Os byddwch chi yn ardal Llanrwst, cofiwch alw i weld Siobhan ac aelodau eraill o dîm gogledd Cymru Blynyddoedd Cynnar Cymru a fydd yn adeiladu barcud yn yr Eisteddfod.

 

…ac o sôn am y Diwrnod Chwarae

Rhowch dro ar y 31 o Syniadau Chwarae o Chwarae Cymru i’ch cadw’n brysur yn ystod gwyliau’r haf ac i’ch cael yn barod erbyn Diwrnod Chwarae 2019!

Hwb


Ydych chi’n rhiant neu’n ofalwr sy’n chwilio am gyngor ac arweiniad ar sut i gadw cydbwysedd rhwng yr amser y mae eich plant yn ei dreulio ar eu sgriniau ac ar weithgareddau awyr agored?

Dyma rai adnoddau ar gyfer amser ar sgrîn i chi oddi wrth Hw:

https://hwb.gov.wales/parthau/diogelwch-ar-lein/news/articles/

 

easyfundraising

Mae gennym ni ffordd arbennig i chi gael cychwyn gwych i’r haf yn eich lleoliad!  Os ydych chi’n meddwl am ddiweddaru eich offer awyr agored ond yn poeni am y gost, mae defnyddio easyfundraising, gwefan arweiniol arian-yn-ôl y DU, yn ffordd hawdd o godi’r arian y byddwch ei angen.

Hefyd, os byddwch yn cofrestru eich lleoliad gydag easyfundraising cyn 18 Awst, byddwch yn cael  eich cynnwys mewn raffl i ENNILL £100 i’w wario gydag Early Learning Centre!

Mae miloedd o leoliadau yn union fel eich rhai chi eisoes yn defnyddio easyfundraising. Meddai Kate Moyse o Bradworthy Pre-School:  “mae easyfundraising wedi’n helpu ni i fuddsoddi yn ein mannau awyr agored. Roedd y plant yn mynd yn rhwystredig pan oedden nhw’n clywed tractorau, peiriannau fferm, loriau a beiciau modur yn mynd heibio, felly rydyn ni wedi rhoi ein cyfraniadau easyfundraisng diweddar ar gael tyllau edrych yn ein ffens!

Ymunwch â’r gymuned easyfundraising a dechrau codi arian ar gyfer eich lleoliad – https://www.easyfundraising.org.uk/early-years-wales

 

 

smalltalk

Ydych chi’n darparu gwasanaeth i’r sector blynyddoedd cynnar yr hoffech chi ei hyrwyddo?

Pam nad hysbysebwch* chi yn ein cylchgrawn smalltalk?  Gyda  mwy na 50,000 o bobl broffesiynol gofal plant a rhieni led led Cymru’n ei ddarllen, rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o ddewisiadau o hysbysebu ar y dudalen i gynnwys llyfrynnau a thaflenni rhydd yn y cylchgrawn i gyfleoedd i noddi ar ein tudalen cystadlaethau.

…diddordeb?

Cysylltwch â’r Golygydd ar charlotted@earlyyears.wales neu ffoniwch: 029 2045 1242 i drafod ein prisiau cystadleuol iawn

*Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n cadw’r hawl i wrthod hysbysebion ac nid yw derbyn unrhyw hysbysiad yn golygu bod Blynyddoedd Cynnar Cymru’n cymeradwyo unrhyw gynnyrch.

Ewch ar ein gwefan i ddarllen y smalltalkdiweddaraf: https://earlyyears.wales/product/smalltalk-summer-2019/?lang=cy

 

Swyddi Gwag

Rydym yn recriwtio ar hyn o bryd am Reolwr Gweithrediadau ar gyfer ein Rhaglen gyffrous Blynyddoedd Cynnar Bywiog Cymru– sy’n cael ei chyllido trwy Gronfa Iach a Bywiog Llywodraeth Cymru.

Bydd y swydd hon yn goruchwylio datblygiad a darpariaeth Rhaglenni Cymru Fywiog Gyda’n Gilydd y prosiect a Gweithdai Chwarae i Ddysgu Plws.

Am ragor o wybodaeth a manylion ynghylch sut i ymgeisio cliciwch yma.

Dyddiad cau: 31 Gorffennaf 2019.

 

Mae gan ein haelodau hefyd y swyddi gwag canlynol ar hyn o bryd…

Nyrs Feithrin – Y Bont, Pen-y-bont ar Ogwr

Cofiwch, byddwn yn hysbysebu unrhyw swydd wag sydd gennych ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol AM DDIM!

Ebost: info@earlyyears.wales gyda hysbyseb eich swydd a byddwn ni’n gofalu am  bopeth.

 

…ac yn olaf

www.lifeoutthere.photography

 

Mae’r lluniau a dynnwyd yn ein Dathlu Gwobrwyon yng Nghastell Rhuthun ar gael ar ein gwefan erbyn hyn!

 

Cymerwch olwg ar ein horiel yma:

https://earlyyears.wales/early-years-wales-awards-2019-photo-gallery/

 

 

2019-07-30T16:08:01+00:00Gorffennaf 30, 2019|