Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 14 Rhagfyr 2019 – 10 Ionawr 2020

Blwyddyn Newydd Dda i bob un ohonoch – a degawd newydd sbon dda hefyd!

Mae gennym ni lawer o bethau cyffrous ar y gorwel ar gyfer 2020, felly cadwch lygad barcud am unrhyw brosiectau newydd a chyffrous y gallai’ch lleoliad chi fod yn rhan ohonyn nhw.

Cewch weld yma ychydig o newyddion a’r diweddaraf o’r sector a hefyd yr hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr wythnos neu ddwy ddiwethaf…

 

Blwyddyn Newydd, Chi Newydd?

Cymerwch funud i edrych yn ôl dros 2019.  Wnaethoch gyflawni popeth oedd gennych chi mewn golwg? Beth yw eich nodau ar gyfer 2020?

Waeth pa mor fawr neu fach, mae popeth rydych chi’n ei wneud er lles  y plant a’r teuluoedd sydd yn eich gofal. Mae gennym ni ddiddordeb pa newidiadau / adduniadau mae’n haelodau yn  addo eu gwneud dros y 12 mis nesaf. Rydyn ni eisiau dilyn eich ymrwymiad i ddatblygiad blynyddoedd cynnar trwy smalltalk a thrwy ein cyfryngau cymdeithasol er mwyn i chi allu ysbrydoli eraill tra, yr un pryd, yn hyrwyddo balchder yn ein sector.

Diddordeb mewn cymryd rhan?

E-bostiwch charlotted@earlyyears.wales erbyn DYDD GWENER 24 IONAWR 2020 gydag amlinelliad byr o’ch amcan(ion)..

Rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed oddi wrthych chi!

 

 

Arolygiaeth Gofal Cymru – Datganiad Hunanasesiad Gwasanaeth

Mae’r Datganiad Hunanasesiad Gwasanaeth ar gael erbyn hyn i’w gwblhau trwy AGC Ar-lein.

 Rhaid i bob darparydd gofal plant a chwarae gwblhau a chyflwyno eu Datganiad ar lein. Dim ond yr Unigolyn Cyfrifol neu’r Person Cofrestredig sydd â hawl i gwblhau’r Datganiad.

Y dyddiad cau i gyflwyno’r Datganiad yw 4 Chwefror 2020.  Gan fod hwn yn ofyniad rheolaethol o dan Reoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 (Rheoliad 17), byddai peidio â chyflwyno Datganiad Hunanasesiad Gwasanaeth yn golygu nad ydych yn cydymffurfio â’r gyfraith.  Gallai hynny effeithio ar eich graddfa mewn archwiliad ac mae’n bosibl y gweithredir yn eich erbyn.

 

 

Heb agor eich cyfrif eto?  Mae yna dal amser… 

I agor cyfrif, dylech gysylltu ag Arolygiaeth Gofal Cymru’n uniongyrchol ar 0300 7900 126 a dewis opsiwn 4 er mwyn cael eich PIN.

Mae partneriaeth Cwlwm (Blynyddoedd Cynnar Cymru, Clybiau Plant Cymru, Kids Clubs, Mudiad Meithrin, NDNA Cymru a Pacey Cymru) yn gallu cynnig cymorth i bob darparydd i gwblhau eu Datganiad– a ydych chi’n aelod o sefydliad ymbarél penodol ai peidio.

Ymwelwch â gwefan Cwlwm yma i gael rhestr o’r sesiynau cefnogi sydd ar gael.

 

 

Adolygiad Chwarae Gweinidogaethol

Erbyn hyn mae’r datganiad diweddaraf Julie Morgan AC, Dirprwy Weinidog dros Iechyd a’r Gwasanaethau Cymdeithasol ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru gyda’r newyddion diweddaraf ynghylch yr Adolygiad Chwarae Gweinidogaethol.

Mae Llywodraeth Cymru’n rhoi pwyslais mawr ar chwarae a phwysigrwydd chwarae ym mywydau plant yn ein cymdeithas. Mae gan blant hawl sylfaenol i chwarae ac mae’n ganolog i’w mwynhad o fywyd ac yn cyfrannu at eu hiechyd, eu lles a’u datblygiad.

Darllenwch y datganiad llawn yma.

 

 

Adolygiad Tlodi Plant Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru â diddordeb mewn clywed eich barn ar yr amrywiaeth o raglenni a gwasanaethau sy’n cael eu hariannu gan y Llywodraeth ac wedi’u dylunio’n benodol i gefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd sy’n byw mewn tlodi sydd ar gael yn eich ardal chi.

Mae â diddordeb mewn derbyn eich sylwadau ar y canlynol:

  • Pa raglen(ni), neu fenter/mentrau), os o gwbl, ydych chi’n credu sydd fwyaf buddiol a pham?
  •  Pa raglen(ni), menter/mentrau, os o gwbl, ydych chi’n credu nad ydynt yn gweithio mor dda a pham (gan gynnwys unrhyw rwystrau, os yn berthnasol)?
  • Beth ydych chi’n credu fyddai’n gwneud y gwahaniaeth mwyaf i blant, pobl ifanc a theuluoedd er mwyn helpu i wella eu sefyllfa? a) o ddydd i ddydd a b) yn y tymor hwy? Dylech ganolbwyntio ar y meysydd hynny lle mae gan Lywodraeth Cymru’r pwerau i wneud gwahaniaeth.
  • Beth yn eich barn chi yw’r ffyrdd gorau o gyflawni hyn?

Byddai Llywodraeth Cymru’n ddiolchgar pe byddai’ch holl sylwadau’n cael eu hanfon trwy e-bost at:

Lindsey Kearton, Arweinydd Adolygiad Tlodi Plant Lindsey.Kearton@gov.wales

DYDDIAD CAU: Dydd Gwener 17 Ionawr 2020.

 

 

Lles

Meddyliwch am y canlynol…

🍎 Sut ydych chi’n cefnogi llesiant yn eich lleoliad?
🌞 Ydych chi wedi sylwi bod gwell cysylltiad gyda’r staff?
🌳 Pa effaith mae hyd wedi’i gael ar y plant a theuluoedd yn eich gofal?

Mae golygydd y cylchgrawn smalltalk yn chwilio am astudiaethau achos ynghylch cefnogi llesiant mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar.

Os ydych chi’n gallu helpu, e-bostiwch: charlotted@earlyyears.wales cyn DYDD GWENER 17 IONAWR er mwyn cyhoeddi yn y rhifyn nesaf.

 

 

Chwarae Teg – LeadHerShip

Ydych chi rhwng 16 – 22 mlwydd oed ac â diddordeb mewn sut mae penderfyniadau gwleidyddol yng Nghymru’n cael eu cymryd?

Mae Chwarae Teg yn cynnig y cyfle i ferched ifanc o bob rhan o Gymru gysgodi Aelod o’r Cynulliad Cenedlaethol. Gallech fod yn rhan o grŵp o ferched ifanc o bob rhan o Gymru sy’n ennill profiad o lygad y ffynnon gyda modelau rôl ysbrydoledig ym mywyd cyhoeddus Cymru.

Does dim angen profiad gwleidyddol blaenorol. Ceisiadau’n cau 31 Ionawr 2020.

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch y gweithdai hyn ar gael yma.

 

 

Arolwg Gofal Plant a Gwaith Chwarae

Yn galw pawb sydd â rhan mewn Gofal Plant a Gwaith Chwarae!

A fyddech cystal â chwblhau’r arolwg byr gan fyfyriwr Tystysgrif Addysg Ôl Raddedig yng Ngholeg Sir Gâr, sy’n ymchwilio i faint o ddynion a faint o ferched sydd yn y sector Gofal Plant a Gwaith Chwarae.

Nod yr ymchwil yw ystyried y rhesymau pam mai merched yn bennaf sydd yn y gweithlu a sut y gellid newid hynny.

Cwblhewch yr arolwg yma.

 

 

easyfundraising

Dyma’r adeg i chi wneud eich addunedau codi arian ar gyfer 2020!.  Rydym yn gweithio gydag easyfundraising i’ch helpu i godi arian AM DDIM ar gyfer eich lleoliad neu gyn-ysgol eleni!   Mae cannoedd o leoliadau eisoes wedi defnyddio easyfundraising i godi arian sydd wedi helpu ariannu nwyddau crefft, offer newydd a chostau rhedeg bob dydd.

Gallwch lofnodi AM DDIM a dim ond munud neu ddau mae’n ei gymryd i ganfod sut mae’n gweithio, felly peidiwch â gadael i’ch lleoliad chi golli allan!

Dyma beth sydd gan Grŵp Chwarae a Phlant Bach o dan Bump yr Holt yn Wrecsam i ddweud amdano: “Mae codi arian trwy easyfundraising yn ffantastig! Mae teuluoedd efallai nad yw’r rieni / gofalwyr yn dod i ddigwyddiadau neu bod eu horiau gwaith yn eu rhwystro rhag cymryd rhan mewn Grŵp Chware, y Cyn-ysgol neu’r Meithrinfeydd yn gallu cyfrannu’n hawdd wrth brynu pethau bob dydd.”

Cofrestrwch Nawr

 

 

 

Ansawdd ar gyfer Pob Llwyddiant

Llongyfarchiadau i …

Cylch Chwarae Penrhiwceiber, RCT

Little Gems yn Dechrau’n Deg Townhill, Abertawe

Grŵp Chware Dechrau’n Deg Little Ducklings Playgroup, Torfaen

Gofal Dydd Little Tigers, Sir Fynwy

Grŵp Chwarae Dechrau’n Deg Little Owls, Casnewydd

Butterflies Blaenymaes, Abertawe

sydd wedi llwyddo i gyrraedd ein Cynllun Sicrwydd Ansawdd, ansawdd i Bawb yn ystod y misoedd diwethaf.  Rydyn ni’n falch o’ch llwyddiant.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth ynghylch Ansawdd i Bawb, neu os hoffech chi gymryd rhan, ewch ar ein gwefan yma.

 

 

Digwyddiadau Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen 2020

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru i gynnal cyfres o ddigwyddiadau i hyrwyddo Hwb ac i arddangos enghreifftiau o ragoriaeth yn y Cyfnod Sylfaen.

 Mae’r digwyddiadau ar agor i bob lleoliad (ac nid i aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru’n unig) yn y sector heb ei gynnal sy’n darparu cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen neu sydd â diddordeb yn ei egwyddorion.

 

Sir Ddinbych – 13 Chwefror 2020

Thema’r digwyddiad hwn yw Ymarferwyr Creadigol yn Meithrin Dysgwyr Creadigol.

Ydych chi’n gweld creadigedd a chymryd risg yn rhywbeth sy’n rhyddhau ac sy’n gyffrous neu’n rhywbeth sy’n eithriadol o frawychus a heriol?

Bydd Nia Richards o Gynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol Cyngor Celfyddydau Cymru, gyda chefnogaeth athrawon y Cyfnod Sylfaen, yn siarad ac yn rhedeg gweithdai ar ddatblygu creadigedd.

 Bydd Hannah Chivers  o Lywodraeth Cymru’n trafod ‘Hwb, y parth Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen, a’r datblygiadau yn y Cwricwlwm i Gymru 2022’. 

Yn ogystal bydd copi o’r ‘Geiriau Diflanedig’ gan Robert Macfarlane a Jackie Morris ar gael i bob cynrychiolydd!

 I archebu eich lle AM DDIM, ewch i’n tudalen Eventbrite yma.

 

Pen-y-bont ar Ogwr –  5 Mawrth 2020

Yn ein Digwyddiad Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar 5 Mawrth 2020, bydd ein siaradwr gwadd, Pavla Boulton o Brifysgol De Cymru’n trafod ‘Prosiect Y Geiriau Diflanedig – Archwilio’r Cwricwlwm Newydd’

Bydd Hannah Chivers, y siaradwr gwadd  o Lywodraeth Cymru’n trafod ‘Hwb, y parth Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen a’r datblygiadau yn y Cwricwlwm i Gymru 2022’.

Hefyd, bydd Kin Kindergarten yn cynnal gweithdai ar ‘Cofnodi Dysgu Awyr Agored’ a bydd Booktrust Cymru’n trafod ‘Pori Drwy Stori’.

Yn ogystal bydd copi o’r ‘Geiriau Diflanedig’ gan Robert Macfarlane a Jackie Morris ar gael i bob cynrychiolydd!

 I archebu eich lle AM DDIM, ewch i’n tudalen Eventbrite yma.

 

 

Swyddi Gwag

Blynyddoedd Cynnar Cymru – Swyddi Llawrydd – Hyrwyddwr a Chyd-Hyrwyddwr

Fel rhan o Brosiect Cymru Fywiog Blynyddoedd Cynnar Cymru, prosiect yn cael ei ariannu gan y Gronfa Iach ac Egnïol, partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru – rydyn ni’n recriwtio ar hyn o bryd Hyrwyddwyr a Chyd-Hyrwyddwyr Llawrydd ledled Cymru.

Diben y swyddi hyn yw darparu rhaglen wyneb yn wyneb o weithgareddau llythrennedd corfforol yn seiliedig ar chwarae i oedolion a phlant ifanc 0 – 5 oed, yn cael eu dilyn gan gefnogaeth grŵp un i un i sicrhau fod yr ethos a’r gweithgareddau’n cael eu sefydlu’n ymarferol yn y grwpiau presennol ac er mwyn gwneud yn siŵr y bydd grwpiau newydd yn gynaliadwy.

Mae rhagor o fanylion am y swyddi hyn ar ein tudalen swyddi yma. Y dyddiad cau ar gyfer y ddwy swydd yw 31 Ionawr 2020.

 

 

Mae gan ein haelodau hefyd y swyddi gwag canlynol…

Mae Canolfan Gofal Plant Tiddlywinks yn chwilio am ymddiriedolwyr ychwanegol i ymuno a’u tîm rheoli!

Mae rhagor o wybodaeth ar y daflen isod.

Ydych chi’n recriwtio yn eich lleoliad chi ar hyn o bryd?

Cofiwch, aelodau, y byddwn ni’n hysbysebu unrhyw swydd wag sydd gennych chi ar ein gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol AM DDIM!

Anfonwch y manylion at info@earlyyears.wales gyda hysbyseb eich swydd a byddwn ni’n gofalu am y gweddill.

 

 

…ac yn olaf

Wyddech chi…

Mae’r bag postio rydym yn ei ddefnyddio i anfon eich copi o smalltalk wedi’i wneud o startsh tatws?  Sy’n ei wneud yn gwbl fioddiraddiadwy ac yn gompostiadwy!

Felly, os ydych yn ansicr sut i gael gwared ohono, mae’n gyfeillgar i’r domen gompost a’r bin bwyd!

#FunFactFriday 🌳

2020-01-15T13:19:36+00:00Ionawr 15, 2020|