Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 15-28 Mehefin 2019

Cewch weld yma ychydig o newyddion, y diweddaraf o’r sector a’r hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf…

 

COFIWCH Y DYDDIAD

! Digwyddiad cyffrous cyn bo hir… !

Bydd rhagor o wybodaeth a manylion archebu ar gael yn fuan… #WatchThisSpace

 

 

Y sylw ar… Marian Lloyd-Chambers

Rhag ofn eich bod wedi’i fethu, cafodd Borthyn Bunnies sylw yn Nursery World yr wythnos hon am ennill gwobr ‘Ymarferydd y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru’ yn ein Gwobrau Blynyddoedd Cynnar cyntaf erioed yn ôl ym mis Mai.

Yn yr erthygl, mae Marian yn sôn am ei phrofiad yn y digwyddiad yng Nghastell Rhuthun a sut y mae’r newid yn ei swydd yn ddiweddar wedi effeithio arni er gwell.

Darllenwch fwy yma.

 

 

Rhagor o arian Llywodraeth Cymru i gefnogi darparu’r Cynnig Gofal Plant

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, wedi cyhoeddi pecyn ychwanegol o arian cyfalaf gwerth £7.7 miliwn i helpu i wneud yn siŵr y gall rhieni ledled Cymru fanteisio ar y Cynnig Gofal Plant.

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n croesawu’r cyhoeddiad hwn.  Bydd yr arian cyfalaf yn rhoi rhagor o gyfleoedd i ddarparwyr a draws y sector i addasu a gwella adeiladau’n strwythurol a bydd hynny’n gwella ac yn ymestyn eu gwasanaeth er mwyn rhoi cyfleoedd rhagorol i blant chwarae a dysgu tra bo eu rhieni’n gweithio neu ar hyfforddiant.

Rydyn ni’n falch y bydd rhai o leoliadau ein haelodau’n elwa o’r arian hwn.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch y cyhoeddiad, cliciwch yma.

 

 

Yn cyflwyno… Sarah Wiggin!

Bydd Sarah’n gweithio fel Swyddog Datblygu Cyfnod Sylfaen Blynyddoedd Cynnar Cymru tra bo Kelcie Stacey ar gyfnod mamolaeth.

Mae swydd Swyddog Datblygu y Cyfnod Sylfaen yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru i nodi a rhannu ymarfer da gyda darparwyr meithrinfeydd Cyfnod Sylfaen.  Mae hyn yn cefnogi datblygu ymarfer da ac effeithlon yn gyson ar draws pob lleoliad.

Mae Sarah hefyd yn gweithio ar hyn o bryd gydag aelodau ar ymgynghoriad Cwricwlwm Drafft i Gymru a byddai’n hoffi clywed eich barn.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut y mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n cefnogi ein haelodau, ewch i’r adran Cyfnod Sylfaen ar ein gwefan yma.

 

 

Cwricwlwm Cenedlaethol Drafft i Gymru

Peidiwch ag anghofio, mae’r ymgynghoriad i gyflwyno adborth ar y Cwricwlwm Drafft i Gymru yn cau ar 19 Gorffennaf 2019.

Dyma eich cyfle i ddod i ddeall eich cwricwlwm a gwneud eich cyfraniad.

Cewch weld rhagor ynghylch y Cwricwlwm Drafft i Gymru drwy glicio yma.

Blant a phobl ifanc Cymru…

Mae Llywodraeth Cymru’n awyddus i glywed eich barn ar y Cwricwlwm Drafft i Gymru.   Dyma eich cyfle i ddweud eich dweud!

Clicwich yma i gwblhau’r arolwg.

 

 

Gwobr Gofalu trwy’r Gymraeg – Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae enwebiadau erbyn hyn ar agor ar gyfer gwobr newydd i gydnabod a dathlu gweithwyr gofal sydd wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl drwy ddarparu gofal a chefnogaeth trwy’r Gymraeg.

Mae’r wobr Gofalu trwy’r Gymraeg ar agor i bob gweithiwr gofal cyflogedig sy’n gweithio mewn gofal cymdeithasol neu ofal plant blynyddoedd cynnar yng Nghymru ac sy’n darparu gofal ardderchog drwy’r Gymraeg.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru’n gwahodd y cyhoedd, cyflogwyr a’r rhai sy’n gweithio mewn gofal i enwebu gweithiwr gofal.

Dylai unrhyw un â diddordeb mewn enwebu gweithiwr gofal lenwi ffurflen enwebu a rhoi gwybod i Gofal Cymdeithasol Cymru, mewn dim mwy na 250 gair, pam fod y gweithiwr yn haeddu cydnabyddiaeth a pha wahaniaeth mae wedi’i wneud i fywyd neu fywydau’r person neu’r bobl sy’n derbyn cefnogaeth.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth neu i lawr lwytho ffurflen enwebu

 

 

Diwrnod Ail-lenwi Cenedlaethol

Roedd 19 Mehefin yn #DiwrnodAil-lenwiCenedlaethol ar y cyd â Refill.

Diwrnod Codi Ymwybyddiaeth yw Diwrnod Ail-lenwi Cenedlaethol i gael y cyhoedd yn y DU i roi’r gorau i brynu poteli newydd o ddŵr a defnyddio dŵr tap.

Mae llawer o dafarnau a bwytai wedi cytuno i fod yn fannau ail-lenwi ac yn cynnig ail lenwi cynwysyddion diodydd am ddim gyda dŵr tap.  Llawr lwythwch yr app ail-lewi i ganfod y lle agosaf atoch chi.

 

 

easyfundraising

Gallwch ennill £100 i’w wario yn yr Early Learning Centre!

Awydd ennill £100 i’w wario yn yr Early Learning Centre?  I fod yn siŵr o’ch cyfle, cofiwch gofrestru eich lleoliad gyda easyfundraising cyn 18 Awst i fod yn y raffl!

Mae yn easyfundraising yn ffordd hynod o hawdd o godi arian.  Gofynnwych i staff, rhieni a chefnogwyr ddefnyddio safle easyfundraising i siopa ar lein gyda mwy na 3,600 o safleoedd megis M&S, Sainsburys, Amazon, John Lewis & Partners a trainline – bob tro maen nhw’n prynu, bydd y safle yn anfon rhodd i ddweud ‘diolch yn fawr’ at eich lleoliad!

Felly, dewch i ymuno â mwy na 2000 o leoliadau fel eich un chi sydd eisoes yn defnyddio easyfundraising i helpu i gael rhagor o incwm!

I gofrestru am ddim, ewch i: https://www.easyfundraising.org.uk/early-years-wales

 

  

Therapi lleferydd i blant: Galw am gefnogaeth ehangach yng Nghymru

Dylai cefnogaeth lleferydd ac iaith fod ar gael yn ehangach i blant yng Nghymru, yn ôl therapyddion.

Gallai un o bob deg o blant yng Nghymru fod yn cael trafferth i siarad yn ôl Coleg Brenhinol Therapyddion Lleferydd ac Iaith.

Mae’n dweud y dylai rhaglen i blant o dan bedair oed gael ei “chyflwyno ymhellach” na’r ardaloedd targed.

Dywed Llywodraeth Cymru ei bod yn gweithio ar ddull newydd ar gyfer datblygu lleferydd yn gynnar.

Darllenwch yr erthygl gyfan ar wefan y BBC yma.

 

 

Gofal Cymdeithasol Cymru – Cyflwyniad i Weithdai’r Cymwysterau Gofal Plant Newydd

Peidiwch ag anghofio archebu eich lle ar y gweithdai “Cyflwyniad i’r Cymwysterau Gofal Plant Newydd a’ch swyddogaeth chi yn eu cefnogi” sy’n cael eu cynnal ledled Cymru rhwng 26 Mehefin a 4 Gorffennaf gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Nod y digwyddiadau hanner diwrnod hyn yw:

-Cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf i reolwyr ynghylch y cymwysterau newydd, y meysydd pwnc a lefelau

-Diweddaru Rheolwyr ynghylch y protocolau asesu newydd

-Rôl rheolwyr ynghylch y broses asesu

-Rhoi cyfle i Rwydweithio a rhannu ymarfer da

Gallwch ganfod eich gweithdy agosaf yma.

 

 

Fforwm Aelodau

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n cynnal y Digwyddiadau Aelodau canlynol…

Fforwm Aelodau – Casnewydd (Mercher 3 Gorffennaf 2019)

 

 

Fforwm Aelodau – Pen-y-bont ar Ogwr (Iau 11 Gorffennaf 2019)

 

 

Cofiwch y Dyddiadau – Digwyddiadau Aelodau newydd eu cyhoeddi!

Aelodau – nodwch y dyddiadau…

Mae ein rhaglen o fforymau aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru ar gyfer 2019 a dechrau 2020 ar gael erbyn hyn ar ein gwefan!

Fforymau Aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru yw’r cyfle perffaith i chi ddod yn rhan o rwydwaith o rai o’r un feddylfryd – rydyn ni’n cynnal 22 o fforymau’r flwyddyn, gyda gwahanol gynnwys ym mhob un.  Cewch ddweud eich dweud, cyfarfod ag aelodau eraill, staff Blynyddoedd Cynnar Cymru, ymddiriedolwyr, rhanddeiliaid a siaradwyr gwâdd!

Mae’r rhaglen lawn yma.

 

 

Swyddi Gwag

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n recriwtio ar hyn o bryd ar gyfer y swyddi gwag canlynol…

Derbynnydd / Gweinyddwr – Pencadlys Blynyddoedd Cynnar Cymru, Caerdydd

Diben y swydd:

Darparu gwasanaeth ‘blaen y tŷ’ proffesiynol, cyfeillgar, effeithiol ac effeithlon yn y Pencadlys a gwasanaeth cefnogi gweinyddol effeithlon a chywir i bob aelod o staff cenedlaethol a rhanbarthol.

Darllenwch y swydd ddisgrifiad llawn yma: Swydd Ddisgrifiad

Dyddiad cau: 5 Gorffennaf 2019

 

 

Aseswyr Llawrydd Ansawdd i Bawb– Gogledd Cymru

Diben y swydd:

Asesu darparwyr gofal plant ar eu safonau o ansawdd uchel, eu galluogi i lwyddo i gyflawni cynllun sicrwydd ansawdd Blynyddoedd Cynnar Cymru, Ansawdd i Bawb.

Darllenwch y swydd ddisgrifiad llawn yma: Swydd Ddisgrifiad

Dyddiad cau: 1 Gorffennaf 2019

 

 

Swyddi Gwag gan Aelodau

 Ydych chi’n recriwtio ar hyn o bryd yn eich lleoliad chi? Cofiwch, byddwn yn hysbysebu unrhyw swydd wag sydd gennych ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol AM DDIM!

Ebostiwch info@earlyyears.wales gyda hysbyseb eich swydd a byddwn ni’n gofalu am  bopeth.

 

 

…ac yn olaf

Roedd hi’n #BringYourDogToWorkDay yr wythnos diwethaf a daeth ymwelydd arbennig iawn i’r Pencadlys.

Roedd Wogan yn hynod gymwynasgar wrth ateb galwadau a chroesawu ymwelwyr – roedd yn gymaint o help nes ein bod hanner awydd ei ystyried ar gyfer y swydd wag o Dderbynnydd / Gweinyddwrsydd gennym ar hyn o bryd!

2019-07-03T14:27:56+01:00Gorffennaf 3, 2019|