Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 18 – 31 Mai 2019

Cewch weld yma ychydig o newyddion a’r diweddaraf o’r sector a’r hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf…

 

#CwricwlwmCymru

Ydych chi wedi cyflwyno eich adborth eto ar Gwricwlwm Cymru 2022 drafft?

A ydych yn gweithio mewn addysg, yn cefnogi ei ddarparu â diddordeb ynddo, rydyn ni’n argymhell eich bod dod yn gyfarwydd â chanllawiau’r Cwricwlwm Cymru 2022 drafft cyn eich bod yn cyflwyno’ch adborth.

Mae Llywodraeth Cymru’n croesawu adborth gan bawb ynglŷn â’r canllaw maen nhw wedi’i ddatblygu er mwyn gwireddu’r cwricwlwm newydd.

Dechreuwch drwy glicio yma.

 

 

‘Camau’

Roedd Blynyddoedd Cynnar Cymru’n falch o fod yn bresennol yn lansiad ‘Camau’, Cynllun Dysgu Cymraeg newydd y Ganolfan Genedlaethol Dysgu Cymraeg, yr wythnos hon yn Adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd.

Bydd y cynllun yn helpu ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar i ymateb yn fwy effeithiol i’r cwricwlwm a’r Cyfnod Sylfaen newydd y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei gyflwyno ar gyfer plant tair i saith mlwydd oed. Mae Datblygu’r Gymraeg yn un o’r saith maes dysgu a nodir yn y Cyfnod Sylfaen.

Disgwylir y bydd 350 o ymarferwyr yn mynychu hyfforddiant Cymraeg wyneb yn wyneb yn ystod y flwyddyn nesaf gyda 1,000 pellach yn dilyn cwrs ymwybyddiaeth iaith.

Bydd y cynllun yn cyfrannu arian i gyflogwyr i alluogi’u gweithwyr i fynychu’r cyrsiau hyfforddi a gwella’u Cymraeg a bydd hefyd yn cefnogi nod polisi Llywodraeth Cymru o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

easyfundraising

Coeliwch neu beidio – mae hanner tymor yn amser perffaith i’ch helpu i godi arian ar gyfer eich lleoliad CHI! Dyma sut….

Drwy ddefnyddio easyfundraising, gwefan siopa codi arian elusennol fwyaf y DU, gallwch godi arian trwy hawlio arian yn ôl ar gyfer eich lleoliad pan fyddwch yn archebu gweithgareddau hanner tymor, o wyliau i docynnau sinema!

Mae miloedd o’ch hoff fân-werthwyr a’ch hoff safleoedd siopa yn disgwyl yn eiddgar i roi arian yn ôl i’ch lleoliad, gan gynnwys Booking.com, Expedia, Trainline, Groupon, Legoland, Cineworld a llawer mwy!

Yr hanner tymor hwn, defnyddiwch y safle easyfundraising i archebu a phrynu popeth y byddwch ei angen fel arfer a byddwch yn helpu’ch lleoliad i godi arian MAWR yr un pryd!

I gofrestru’ch lleoliad, ewch at – https://www.easyfundraising.org.uk/early-years-wales

Natur a’r Awyr Agored

Roedd Sioe Flodau’r Gymdeithas Arddwriaeth Frenhinol (RHS) yn cael ei chynnal yn Chelsea yr wythnos diwethaf a, rhag ofn eich bod wedi’u colli, rhannodd Dug a Duges Caergrawnt ychydig o luniau hyfryd o’u teulu wrth ymweld â Gardd ‘Nôl i Natur’ Cymdeithas Arddwriaeth Frenhinol yn y sioe.

Gardd mewn coetir lle gall teuluoedd a chymunedau dod at ei gilydd a chysylltu â natur yw Nôl i Natur.  Cafodd ei dylunio gan Dduges Caergrawnt a’r penseiri tirlunio arobryn Andree Davies ac Adam White o Benseiri Tirwedd Davies White.

Mae Ei Huchelder Brenhinol yn frwdfrydig dros ddylanwad da amlwg yr awyr agored ar iechyd corfforol a meddyliol, yn enwedig effeithiau positif natur a’r amgylchedd ar ddatblygiad  mewn plentyndod.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

Mis Cerdded Cenedlaethol

TY mis hwn oedd Mis Cerdded Cenedlaethol ac mae’n cymdogion yn Ysgol Hamadryad yng Nghaerdydd wedi creu’r penawdau yr wythnos diwethaf am drawsnewid y ffordd y mae ei disgyblion yn cymudo i’r ysgol.

Drwy gynllun ‘Bws Cerdded’ yr ysgol, mae staff yn cerdded y plant i’r ysgol o faes parcio cyhoeddus cyfagos.  Dim ond £2.50 y tymor y mae rhieni’n ei dalu am drwydded i ddefnyddio’r maes parcio i ollwng eu plant ar eu ffordd i’r gwaith.

Drwy gerdded i’r ysgol fel hyn, mae llai o draffig ac o fwg ger yr ysgol sy’n gallu gwella iechyd a lles cyffredinol y plant yn enfawr.

Darllenwch yr erthygl gyfan ar wefan y BBC yma.

 

Chwarae Cymru

Bydd ein cymdogion eraill yn Ysgol Gynradd Mount Stewart yng Nghaerdydd yn cael sylw yn rhifyn nesaf cylchgrawn Chwarae Cymru, Chwarae dros Gymru.

Mae Debbie Dunkley, un o’r athrawon yn yr ysgol gynradd, yn egluro yn yr erthygl sut y mae chwarae rhannau rhydd yn cyd-fynd yn dda â dysgu yn cael ei arwain gan blant.

Mae chwarae rhannau rhydd yn datblygu sgiliau a gallu’n gyffredinol, yn fwy felly na’r rhan fwyaf o’r teganau plastig modern, gan fod plant yn gorfod defnyddio eu creadigedd a’u dychymyg i greu eu bydau eu hunain.

Gellir gweld rhagolwg o’r erthygl ar wefan Chwarae Cymru yma.

 

Arolygiaeth Gofal Cymru

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn gofyn am eich barn ar ei Gôd Ymarfer ar gyfer archwilio Gwasanaethau Gwarchod Plant, Gofal Plant a Chwarae Mynediad Agored.

Mae’r Côd Ymarfer yn dangos sut y bydd yr Arolygiaeth yn cynnal archwiliadau o dan Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010.  Mae’r Arolygiaeth yn awyddus i glywed a ydych chi’n meddwl fod digon o wybodaeth yn ei Gôd Ymarfer drafft ac a yw’n ddigon clir.

Cewch ddweud eich dweud ar wefan yr Arolygiaeth yma.

Mae’r ymgynghoriad ar agor tan 14 Mehefin 2019.

 

Swyddi

Aelodau – ydych chi’n recriwtio ar hyn o bryd?

Peidiwch ag anghofio, byddwn yn hysbysebu unrhyw swydd wag yn RHAD AC AM DDIM ar ein gwefan a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol – dim ond un o’r llawer o fanteision o fod yn aelod gyda ni!

Ewch i’n tudalen Swyddi yma i gael rhagor o wybodaeth ac i lawr lwytho ein templed hysbysebu swydd wag yn rhad ac am ddim.

 

Digwyddiadau

Byddwn yn cynnal rhai fforymau aelodau yn ystod yr wythnos neu ddwy nesaf ac fe fydden wrth ein bodd yn eich gweld chi yno! Mae ein fforymau aelodau’n gyfle gwych i ofyn unrhyw gwestiwn i ni ac i rwydweithio ag aelodau eraill yn eich ardal.

Dyma’r fforymau a fydd yn cael eu cynnal yn fuan…

Fforwm Aelodau – Aberteifi (Mawrth 4 Mehefin 2019) – noson o rannu gwybodaeth a thrafod sut i ddod yn lleoliad Ymwybyddiaeth Awtistiaeth Blynyddoedd Cynnar, rhan o’r cynllun ASDinfoWales

Fforwm Aelodau – Gwenfô (Mawrth 18 Mehefin 2019) noson gyda Marie Price, Dietegydd Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, a fydd yn trafod y Canllawiau Ymarfer Gorau Bwyd a Maeth newydd ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant.

Fforwm Aelodau – Casnewydd (Mercher 3 Gorffennaf 2019) noson ddal i fyny a fydd yn cynnwys y diweddaraf oddi wrth Arolygiaeth Gofal Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cymwysterau Cymru ac unrhyw newydd arall o’r hyn sy’n digwydd yn y sector gofal plant ar hyn o bryd.

 

Mae rhagor o wybodaeth am bob digwyddiad a manylion sut i archebu lle ar ein tudalen Digwyddiadau yma.

 

…ac yn olaf

Llongyfarchiadau enfawr i …

Meithrinfa Ddydd Abacus, Abertawe a Chychwyn Cadarn Seahorses, Abertawe

…sydd wedi llwyddo i basio ein Cynllun Sicrwydd Ansawdd, Ansawdd i Bawb yn ystod y misoedd diwethaf.  Rydyn ni’n falch o’ch llwyddiant.

Os hoffech chi gymryd rhan mewn Ansawdd i Bawb, ewch ar ein gwefan yma  i ganfod rhagor.

2019-06-05T14:05:54+01:00Mehefin 5, 2019|