Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 19 Hydref – 1 Tachwedd 2019

Hanner Tymor Hapus i bob un ohonoch chi! Mae’r nosweithiau’n ymestyn ac mae’r Hydref yn bendant wedi cyrraedd erbyn hyn.

Felly, cwtswch lan a chymerwch olwg ar beth sydd wedi bod yn digwydd yn y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant dros yr wythnos neu ddwy ddiwethaf…

 

Digwyddiadau Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen

Diolch yn fawr iawn i bob un ohonoch a ddaeth i’n Digwyddiad Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen yng Nghefn Lea, Powys ar 24 Hydref!

Dysgu yn yr awyr agored oedd canolbwynt y diwrnod.

Mwynhaodd bawb gyflwyniad Dawn Jones o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a’i gweithdy, a oedd yn cynnwys creu Gwestai Bygiau  –  pob un yn setlo i mewn i’w cartrefi newydd ledled Powys erbyn hyn! Roedd y defnyddiau a gafodd yr ymarferwyr yn annog pawb i feddwl o’r newydd, ac i ddeall bod rhoi’r defnyddiau hyn i blant yn gallu arwain at drafodaeth a datrys problemau.

Karen Clarke o Cyfoeth Naturiol Cymru oedd yn arwain y gweithdy arall. Cafodd pawb lawer o hwyl, a dysgu, wrth chwilio am siani flewog o lanhawr pibellau a dysgu sut i ddefnyddio lle bychan iawn yn yr awyr agored i roi profiad cyfoethog, llawn chwarae ac o ddysgu i blant.

Roedd sylwadau ar y diwrnod yn cynnwys:

”Diwrnod mor ffantastig. Cyflwyniad gwych, gafaelgar a gweithgareddau ymarferol hyfryd i fynd adre”

“Un o’r dyddiau hyfforddi mwyaf ymarferol a gwybodus, llawer o weithgareddau ymarferol i’w defnyddio mewn lleoliadau ac i roi syniadau i fyfyrwyr am weithgareddau mewn lleoliadau. Siaradwyr gwadd gwych a oedd yn gwneud pob sesiwn yn gymaint o hwyl!!”

Mae’r digwyddiad Rhwydwaith y Cyfnod Sylfaen nesaf yn Sir Ddinbych ar 13 Chwefror gyda siaradwr gwadd a gweithdai’n cael eu harwain gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Cadwch lygad ar ein gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol am yr wybodaeth ddiweddaraf.

 

 

Cwricwlwm i Gymru

Mae adborth ar gael erbyn hyn ar y Cwricwlwm drafft i Gymru.

Cafwyd ymatebion oddi wrth amrywiaeth eang o randdeiliaid gyda diddordeb mewn addysg, gan gynnwys ymarferwyr, arweinwyr ysgolion, rhieni, grwpiau diddordeb arbennig a sefydliadau’r sector cyhoeddus. Yn ogystal â chyfraniadau’r rhai oedd yn cymryd rhan yn y gweithdai a’r grwpiau ffocws, cafodd Llywodraeth Cymru 1,680 o gyfraniadau ar lein ar thrwy e-bost.

Darllenwch yr Adroddiad Dadansoddi Adborth llawn ar wefan Llywodraeth Cymru yma.

 

 

Datganiad Hunan Asesiad o Wasanaeth

Nawr ei bod yn fis Tachwedd, bydd llawer ohonoch yn cael llythyr oddi wrth Arolygiaeth Gofal Cymru cyn bod hir, gyda gwybodaeth bwysig am yr Arolygiaeth ar lein.  Bydd y llythyr hwn yn gofyn i chi weithredu cyfrif ar-lein.

Mae’n rhaid i chi wneud hynny, a ydych wedi creu cyfrif ar lein o’r blaen ai peidio.

Bydd eich cyfrif ar-lein yn ei gwneud hi’n llawer haws i chi weithio gyda’r Arolygiaeth.  Mae’n ffordd syml ac effeithiol o gyflwyno gwybodaeth am unrhyw newidiadau i’ch gwasanaeth.

Cofiwch gadw llygad barcud am eich llythyr a gweithredu eich cyfrif cyn y dyddiad sydd yn y cyfarwyddiadau.

Paratoad yw hyn ar gyfer pan fydd yr Arolygiaeth, yn gynnar yn 2020, yn gofyn i ddarparwyr gofal plant a chwarae gyflwyno Datganiad Hunan Asesiad o Wasanaeth ar lein. Bydd y Datganiad yn galluogi’r Arolygiaeth i gasglu a diweddaru ei gwybodaeth ynghylch gwasanaethau gofal plant a chwarae. Yn ogystal â’r Datganiad Hunan Asesiad o Wasanaeth, bydd gofyn i chi hefyd gyflwyno adolygiad o Ansawdd Gofal yn disgrifio eich asesiad chi eich hunan o ansawdd y gofal sy’n cael ei ddarparu a sut ydych chi’n monitro eich perfformiad eich hunan.

Cewch wybodaeth a manylion pellach ynghylch hyn gan Blynyddoedd Cynnar Cymru yn ystod yr wythnosau sy’n dod.

 

 

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Ydych chi wedi gweld yr hysbyseb ddiweddaraf ynghylch y Cynnig Gofal Plant i Gymru eto?

Roedd yn gofyn i blant ifanc iawn beth fydden nhw’n ei wneud gydag ychydig o arian ychwanegol sydd wedi’i arbed o’r cynnig… ac roedd yr ymatebion yn syndod!

Cymerwch gip ar hynny yma, a hefyd ar ychydig o Gwestiynau ac Atebion ar y Cynnig Gofal Plant i Gymru a allai fod yn ddefnyddiol i chi.

 

 

Cymwysterau Gofal Plant

Rhag ofn eich bod wedi’i golli…..

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi prentisiaethau gofal plant newydd i helpu pobl i wneud cynnydd a llwyddo.

Mae pobl sy’n gweithio rhwng 10 ac 16 awr yn y sector Gofal Plant a Chwarae ac sydd eisiau symud ymlaen yn eu gyrfa yn cael eu hannog i ymgeisio am arian i ennill cymwysterau prentisiaeth trwy’r rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant.

Rhaglen Llywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop yw Cynnydd ar gyfer Llwyddiant sy’n ariannu ymarferwyr presennol blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae i gael cymwysterau gofal plant a chwarae. Nod y rhaglen yw codi ansawdd y ddarpariaeth sy’n cael ei chynnig i’n plant ieuengaf yng Nghymru drwy gynyddu ac ehangu’r lefelau o sgiliau sydd gan eu staff.

Am ragor o wybodaeth ar y rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant, cliciwch yma.

 

 

Chwarae Cymru – Prosiect Chwarae

Cael trafferth i gael syniadau ynghylch beth i’w wneud yr hanner tymor yma?  Pam na chymerwch chi ran yn #ProsiectChwarae Chwarae Cymru!

 Mae Prosiect Chwarae’n anelu at dynnu teuluoedd oddi wrth eu sgriniau ac ail gydio mewn chwarae  yn yr awyr agored a gemau’r gorffennol.

Mae misoedd yr Hydref a’r Gaeaf yn adeg berffaith i fynd allan i archwilio gyda’r plant. Mae cymaint o hwyl i gael, yn chwarae concyrs, sblasio mewn pyllau, adeiladu ffau neu mynd ar helfa sborion.

Ewch i wefan Plentyndod Chwareus yma i gael awgrymiadau sut i gymryd rhan!

 

 

Polisïau a Gweithdrefnau Blynyddoedd Cynnar Cymru

 

Gair yn ei bryd i ddweud y bydd Blynyddoedd Cynnar Cymru’n adolygu ein Polisïau a’n Gweithdrefnau unwaith y daw gofynion Arolygiaeth Gofal Cymru’n glir ar ôl yr adolygiad o’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol a gynhaliwyd yn gynharach eleni.

Os ydych yn bryderus ynghylch eich polisi diogelu, edrychwch ar y dolenni i gael gwybodaeth diogelu’r NSPCC ac arweiniad ar weithdrefnau yn adran Cefnogaeth Ganolog ein gwefan yma.

 

 

 

Digwyddiadau

Gweithdy Chwarae i Ddysgu Am Ddim yn cyflwyno… Babi Bywiog a Chi – Llythrennedd Corfforol i blant 0-3 mlwydd oed

Bydd Blynyddoedd Cynnar Cymru a Pacey Cymru’n cynnal Gweithdy Chwarae i Ddysgu AM DDIM gyda’r Babi Bywiog a Chi– Llythrennedd Corfforol i blant 0 – 3 mlwydd oed Ddydd Sadwrn 30 Tachwedd yn YMCA Casnewydd.

 Mae Chwarae i Ddysgu’n tanlinellu’r pwysigrwydd o lythrennedd corfforol, yn paratoi i helpu plant i ddysgu trwy chwarae a gweithgaredd corfforol trwy gyfres o weithdai ymarferol.

Bydd y dull yma o hyfforddi’n rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth i chi i’ch galluogi i ffrydio gweithgareddau a negeseuon iechyd a llesiant i’r plant yn eich gofal. Byddwch hefyd yn cael gwybodaeth i gefnogi rhieni i gynnal chwarae aml sgiliau am 4 wythnos.

Am ragor o wybodaeth ac i ofyn am ffurflen gais, e-bostiwch: WelshActiveEarlyYears@earlyyears.wales

 

 

Camau

Mae’r prosiect Camau’n cynnig cyrsiau Cymraeg, rhad ac am ddim, ar wahanol lefelau i staff sy’n gweithio yn y sectorau gofal plant, blynyddoedd cynnar a chwarae ledled Cymru.

Mae rhagor o gyrsiau Cymraeg Camau wedi’u rhyddhau yn ddiweddar ar draws Gogledd a De Cymru!

Am restr lawn o’r cyrsiau sydd ar gael, ewch at ein tudalen Camau ar y we yma.

 

 

Cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Mae City & Guilds / CBAC yn cynnal gwahanol ddigwyddiadau rhwydwaith am ddim Tachwedd – Rhagfyr 2019 ar draws Cymru.

Mae’r rhain wedi’u hanelu at athrawon, hyfforddwyr ac aseswyr i’w helpu i ddysgu, darparu, asesu a pharatoi ymgeiswyr am y cymwysterau iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant newydd.

Dilynwch y ddolen yma am ragor o wybodaeth a manylion ar sut i archebu’ch lle.

 

 

Swyddi

Mae gan ein haelodau’r swyddi gwag canlynol ar hyn o bryd…

Cymhorthydd Grŵp Chwarae Llanw – Penmorfa Playmates, Sir Ddinbych

Cymhorthydd Grŵp Chware – Grŵp Chwarae Tiny Tots, Caerdydd

 

Ydych chi’n recriwtio ar hyn o bryd yn eich lleoliad chi?

Peidiwch ag anghofio, byddwn  yn hysbysebu’ch swydd wag ar ein gwefan a thudalennau’r cyfryngau cymdeithasol am ddim ….. dim ond un o’r nifer o fanteision sydd o fod yn aelod o Flynyddoedd Cynnar Cymru!

E-bostiwch fanylion eich swydd wag at info@earlyyears.wales a byddwn ni’n gofalu am y gweddill.

 

…ac yn olaf

Llongyfarchiadau i’r holl leoliadau sydd wedi llwyddo i gyrraedd ein Cynllun Sicrwydd Ansawdd, Ansawdd i Bawb yn ystod y misoedd diwethaf.

Rydyn ni’n falch o’ch llwyddiant!

 

heb ymuno eto ag Ansawdd i Bawb? Mae llawer o fanteision o gymryd rhan, i chi a’ch lleoliad:

-Mae darparwyr gofal plant yn gallu hyrwyddo’u gwobr Ansawdd i Blant i deuluoedd, Arolygiaeth Gofal Cymru, Estyn a Dechrau’n Deg

-Mae Ansawdd i Bawb yn helpu darparwyr gofal plant i feddwl ynghylch a dangos sut maen nhw’n cynllunio ac yn gwella’u gwasanaeth

-Efallai bydd yr asesydd yn cynnig argymhellion a allai fod o gymorth i chi wella’ch gwasanaeth

-Mae disgownt ar gael

Ewch i’n gwefan yma am ragor o wybodaeth.

2019-11-05T16:21:45+00:00Tachwedd 5, 2019|