Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 20 Ebrill – 17 Mai 2019

Gyda dau grynodeb Blynyddoedd Cynnar am bris un y tro hwn, mae gennym ni LAWER IAWN o newyddion i chi ynghylch beth sy’n digwydd yn Blynyddoedd Cynnar Cymru ac yn y sector ar hyn o bryd.

Felly, dyma grynodeb yn unig o’r hyn y gallech chi fod wedi’i fethu…

 

#CwricwlwmCymru

Ar 30 Ebrill, cyhoeddodd Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, gwricwlwm drafft ar gyfer Cymru 2022 ar Hwb – y sianel estynedig ar gyfer dysgu ac addysgu yng Nghymru.

Mae pedwar diben y cwricwlwm newydd, sy’n cael eu dangos yn Dyfodol Llwyddiannus, wedi arwain y cyfan o ddylunio a datblygu Cwricwlwm Cymru 2022. Dyma’r man cychwyn ar gyfrer pob penderfyniad ynghylch Cwricwlwm Cymru 2022 a dylai cwricwla ar lefel ysgol gael eu dylunio a’u harwain gan y pedwar diben hwn.

Mae ‘cwricwlwm’ yn cynnwys yr holl brofiadau dysgu a’r gweithgareddau asesu sy’n cael eu cynllunio ar gyfer pedwar diben y cwricwlwm, sef datblygu plant a phobl ifanc fel:

•  dysgwyr uchelgeisiol, medrus, yn barod i ddysgu gydol eu hoes
•  cyfranwyr mentrus, creadigol, yn barod i chwarae eu rhan yn llawn mewn bywyd a gwaith
•  dinasyddion egwyddorol, gwybodus o Gymru a’r byd
•  unigolion iach, hyderus, sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

 

Dyluniwyd Cwricwlwm Cymru 2022 i helpu pob dysgwr i wireddu’r pedwar diben hwn a bydd addysgu’n cael ei drefnu o amgylch chwe maes o ddysgu a phrofiad:

-Celfyddydau Mynegianol

-Iechyd a Lles

-Dyniaethau

-Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

-Mathemateg a Rhifedd

-Gwyddoniaeth a Thechnoleg


Cynlluniwyd pob un o’r meysydd dysgu a phrofiad i helpu dysgwyr i wireddu pedwar diben y cwricwlwm a dyma’r man cychwyn a’r dyhead wrth ddatblygu cwricwlwm ar lefel ysgol.

Bydd asesu’n parhau a bydd yn cynnwys camau cynnydd ar bum pwynt ar y continwwm dysgu, sy’n cyfateb yn fras i’r disgwyliadau ar gyfer dysgwyr 5, 8, 11, 14 ac 16 oed. Efallai y bydd cyflymder cynnydd dysgwyr ar hyd y continwwm yn amrywio – gellir caniatáu, felly, ar gyfer amrywiaeth o ran hyblygrwydd i wyro, ailadrodd a chyfle i ystyried wrth i feddwl dysgwr ddatblygu dros amser i lefelau soffistigeiddrwydd newydd.

Mae’r ymgynghori ar y cwricwlwm drafft ar agor ar hyn o bryd a gellir cyflwyno sylwadau ar Hwb yma. Daw’r ymgynghoriad i ben ar 19 Gorffennaf 2019.

 

 

…a rhag ofn nad ydych wedi gweld erthygl Kelcie Foundation Phase: Talking Point yn ein rhifyn y Gwanwyn 2019 o smalltalk,

Gallwch ei llawrlwytho a’i darllen yma i ganfod rhagor sut a pham fod y cwricwlwm yn newid.

 A chofiwch, aelodau, gallwch lawr lwytho copïau o smalltalk o mor bell yn ôl â 2012 AM DDIM!

Cymerwch olwg ar ein ôl-gopïau yma.

Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru 2019 

Cynhaliwyd Gwobrau Aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru – y cyntaf un o’i bath – ddydd Mercher 8 Mai yn ysblander Gwesty a Spa Castell Rhuthun yn Sir Ddinbych.  Daeth tua 70 o westeion draw, gan gynnwys y rhai oedd wedi cyrraedd y rownd olaf, aelodau a chynrychiolwyr y sector yng Nghymru i’r digwyddiad.

Ar ran Blynyddoedd Cynnar Cymru, fe hoffem ni longyfarch pawb a gyrhaeddodd y rownd olaf a dweud diolch enfawr i bawb a gymerodd ran ac a gafodd eu henwebu.  Roedd y safon yn eithriadol o uchel yn ôl y panel beirniadu a’r penderfyniadau terfynol yn rhai hynod o anodd.  Dylech, bawb, fod yn hynod o falch.  Rydych chi wedi profi’r hyn roedden ni i gyd yn wybod oedd yn wir … bod ein haelodau’n gosod y safon ar gyfer gwella bywydau plant ifanc yng Nghymru ac mewn cefnogi eu teuluoedd.

Cadwch olwg yn ystod y dyddiau a’r wythnosau i ddod am adroddiadau mwy manwl ac am y lluniau swyddogol a dynnwyd gan ffotograffiaeth Life Out There.

Mae manylion pawb a ddaeth i’r brig a’r rhai a gafodd gymeradwyaeth fawr ar ein tudalen newyddion yma.

 

Diwrnod Chwarae 2019

Mae thema Diwrnod Chwarae 2019 wedi’i chyhoeddi – Chwarae’n Adeiladu Plant

Diwrnod Chwarae yw’r diwrnod chwarae cenedlaethol yn y DU.  Yn draddodiadol, mae’n cael ei gynnal y dydd Mercher cyntaf ym mis Awst ac eleni bydd yn cael ei ddathlu ddydd Mercher 7 Awst.  

Ar Ddiwrnod Chwarae bydd miloedd o blant a’u teuluoedd yn mynd allan i chwarae mewn cannoedd o ddigwyddiadau cymunedol ledled gwledydd Prydain.

O ddigwyddiadau cymunedol bychan i filoedd o blant yn cymryd rhan mewn digwyddiadau wedi’u trefnu mewn parciau a mannau agored – mae Diwrnod Chwarae’n cael ei ddathlu gan bob cymuned mewn ffordd sy’n eu siwtio nhw.

I gael rhagor o wybodaeth ar y thema eleni, ewch i wefan Diwrnod Chwarae yma.

 

Hwb

Hon oedd #WythnosYmwybyddiaethIechydMeddwl ac mae Hwb wedi ychwanegu adnoddau i’r Parth Diogelwch ar Lein, gan gynnwys canllawiau i rieni a gofalwyr a rhestr chwarae ynghylch yr effaith y gall y rhyngrwyd ei gael ar les plant.   Mae dolen iddyn nhw isod:

Canllaw i rieni a gofalwyr

Rhestrau chwarae

Mae ‘map ffordd’ ar gael o’r adnoddau a’r digwyddiadau diogelwch ar lein ar gyfer y flwydd sydd i ddod hefyd ar gael ar y Parth Diogelwch Ar Lein ar Hwb.  Cymerwch olwg ar hwn yma

 

Chwarae Cymru

Mae tudalen wybodaeth ar gael erbyn hyn ar ‘Creadigedd a defnyddio offer mewn lleoliadau chwarae’ gan Chwarae Cymru sy’n cynnwys rhai awgrymiadau defnyddiol ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda’r offer.

Darllenwch y daflen wybodaeth hon yma wedi’i hysgrifennu gan Ben Tawil o Ludicology

…a thra’n bod ni’n trafod y pwnc o ddefnyddio offer mewn lleoliadau chwarae

Welsoch chi’r creadigaethau ceir rhyfeddol y bu Aelod Blynyddoedd Cynnar Cymru Meithrinfa Gofal Dydd Sunray yn Sir y Fflint hyn gweithio’n galed arnyn nhw yn ystod gwyliau’r Pasg?

Yn ddiweddar, fe enillion nhw gystadleuaeth Gaeaf 2018 smalltalk ac maen nhw wedi bod yn gwneud defnydd da iawn o’u pecyn cychwyn gwaith coed!

Cymerwch olwg ar y lluniau ar ein tudalen Facebook yma.

ac os ydych chi wedi cymryd rhan yn ddiweddar yn ein cystadleuaeth smalltalk 2019, byddwn yn cysylltu â’n henillydd yn fuan iawn – gwyliwch y fan hyn!

easyfundraising

Cael rhagor o ARIAN PAROD ar gyfer eich lleoliad

A yw eich lleoliad yn defnyddio easyfundraising eto? Wel, fu yna erioed well amser i gofrestru – mae Wythnos Cyfraniad Dwbl YN ÔL! Daliwch ati i ddarllen i ganfod rhagor…

Sut mae easyfundraising yn gweithio?

Mae’n syml.  Fel gwefan arian yn ôl, codi arian, am ddim, gall eich staff a’ch cefnogwyr ddefnyddio easyfundraising bob tro y maen nhw’n siopa ar lein gyda mwy na 3,600 o wefannau o Amazon i ASOS.  Bob tro y bydd un o’ch cefnogwyr yn prynu rhywbeth, bydd eich lleoliad yn derbyn arian yn ôl – hawdd!

Wythnos cyfraniad dwbl!

Tan 19 Mai, mae rhai mân-werthwyr dethol yn DYBLU eu cyfraniadau! Gall staff a rhieni godi ddwywaith cymaint o arian ag arfer ar gyfer eich lleoliad pan fyddan nhw’n siopa ar lein drwy easyfundraising ar safleoedd megis Littlewoods, Argos, M&S, Lakeland, Travelodge, Curry’s PC world a Lego!

Peidiwch â cholli allan, cofrestrwch eich lleoliad yma.

 

Digwyddiadau

Fforwm Aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru – Aberteifi (Mawrth 4 Mehefin 2019) 

Aelodau!

Dewch i ymuno â ni yng Nghanolfan Enfys Teifi ar Heol Napier, Aberteifi ddydd Mawrth 4 Mehefin am noson o wybodaeth ac o drafod ynghylch dod yn lleoliad Ymwybodol o Awtistiaeth, rhan o’r cynllun ADSinfoWales.

I archebu eich lle, ffoniwch Donna Thomas ar 01792 781108 / 07557 439065 neu gallwch anfon e-bost ati ar donnat@earlyyears.wales

 

Lansio Cynllun Dysgu Cymraeg Addysg a Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar

Ymunwch â’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol i lansio ei chynllun Cymraeg newydd ar gyfer ymarferwyr addysg a gofal plant blynyddoedd cynnar, a fydd yn cynnig hyfforddiant wedi’i deilwra yn y Gymraeg ar gyfer y sector, gan gynnwys cwrs ar lein a chyrsiau wyneb yn wyneb.

Mae gwahoddiad i’r lansiad isod:

Am fwy o wybodaeth, ymwelwch â  https://learnwelsh.cymru/

Swyddi

Mae gan ein haelodau y swyddi gwag canlynol yn eu lleoliadau ar hyn o bryd…

Rheolwr – Grŵp Chwarae Bluebells, Cas-gwent

Cymhorthydd Cefnogi – Cynllun Cefnogi Cyn-ysgol Conwy

Aelodau – ydych chi’n recriwtio ar hyn o bryd?

Peidiwch ag anghofio, byddwn yn hysbysebu unrhyw swydd wag yn RHAD AC AM DDIM ar ein gwefan a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol – dim ond un o’r llawer o fanteision o fod yn aelod gyda ni!

Ewch i’n tudalen Swyddi yma i gael rhagor o wybodaeth ac i lawr lwytho ein templed hysbysebu swydd wag yn rhad ac am ddim.

 

Ansawdd i Bawb (QfA)

Llongyfarchiadau enfawr i …

Meithrinfa Ddydd Abacus, Abertawe a Chychwyn Cadarn Seahorses, Abertawe

…sydd wedi llwyddo i basio ein Cynllun Sicrwydd Ansawdd, Ansawdd i Bawb yn ystod y misoedd diwethaf.  Rydyn ni’n falch iawn o’ch llwyddiant.

Os hoffech chi gymryd rhan yn y cynllun Ansawdd i Bawb, mae rhagor o wybodaeth ar ein gwefan: yma

 

…ac yn olaf

 

Llongyfarchiadau enfawr oddi wrth Blynyddoedd Cynnar Cymru i Ddug a Duges Sussex ar enedigaeth eu mab – Archie Harrison Mountbatten-Windsor, a gafodd ei eni ddydd Llun 6 Mai.

 

Royal baby: Congratulations pour in for Meghan and Harry

2019-05-23T16:37:13+01:00Mai 23, 2019|