Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 22 Chwefror – 6 Mawrth 2020

Cewch weld yma ychydig o newyddion a’r diweddaraf o’r sector a hefyd yr hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr wythnos neu ddwy ddiwethaf…

 

Pencadlys Blynyddoedd Cynnar Cymru’n Symud

Yn gyntaf oll, rydyn ni WEDI SYMUD!

Ar ôl mwy na degawd yn ein Pencadlys ym Mae Caerdydd rydyn ni wedi symud i le newydd a fydd yn ein cymryd i ran nesaf o’n taith.

Gallwch ein canfod yn:

Uned I, Iard Cooper, Heol Curran, Caerdydd, CF10 5NB

(dim ond dafliad carreg o Orsaf Ganolog Caerdydd)

Mae manylion ein swyddfeydd rhanbarthol eraill ar ein gwefan yma.

 

Coronafeirws

Coronafeirws (2019-nCoV)

Cynghorir pob lleoliad gofal plant a chwarae yng Nghymru i dalu sylw i’r canllawiau sydd wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch y Coronafeirws, COVIC-19.  Maen nhw hefyd yn cynnwys Cwestiynau a Ofynnir yn Aml defnyddiol a allai ateb unrhyw bryderon sydd gennych.

Mae’r canllawiau ar wefan Llywodraeth Cymru yma.

 

 

Arolygiaeth Gofal Cymru

Gallwch gyflwyno cofrestriadau darparwyr gofal plant a chwarae i’r Arolygiaeth trwy AGC Ar-lein!

Nid yw Arolygiaeth Gofal Cymru’n derbyn ceisiadau ar bapur o 28 Chwefror 2020.  Os ydych eisoes wedi dechrau cais papur, efallai y bydd o werth ail ddechrau ar AGC Ar-lein.

Mae popeth rydych angen ei wybod ar gael ar wefan yr Arolygiaeth yma.

 

 

Blynyddoedd Cynnar Actif Cymru

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru a Gymnasteg Cymru wedi sefydlu partneriaeth i ddarparu prosiect Blynyddoedd Cynnar Actif Cymru i blant 0 – 5 mlwydd oed ledled Cymru.

Erbyn hyn mae ein tudalennau ar gyfryngau cymdeithasol Blynyddoedd Cynnar Cymru’n fyw ac yn swyddogol! Dilynwch ni ar ein taith trwy’r prosiect cyffrous newydd hwn sy’n cynnwys…

Cymru’n Actif Gyda’n Gilydd – Rhaglen o 4 wythnos o weithgareddau aml sgiliau symud a chwarae, ar gyfer oedolion a phlant mewn lleoliadau ac yn yr awyr agored mewn 12 cymuned ar draws Cymru

Babi Actif a Chi – y rhaglen llythrennedd corfforol newydd ar gyfer plant 0 – 3 oed i’w darparu fel rhan o’r hyfforddiant presennol Chwarae i Ddysgu ar gyfer ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant. Gwaith Chwarae a Gymnasteg.

Facebook: https://www.facebook.com/WelshActive

Twitter: https://twitter.com/WelshActive

Instagram: https://www.instagram.com/welshactive/

 

 

 

Babi Actif a Chi

Yn galw holl ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant, Gwaith Chwarae a Gymnasteg….

Mae DAU weithdy Chwarae i Ddysgu – Babi Actif a Chi ychwanegol newydd eu cyhoeddi

📍 Caerdydd – 14/03/2020
📍 Caerfyrddin – 28/03/2020

Drwy’r hyfforddiant hwn cewch y sgiliau a’r wybodaeth i allu ffrydio gweithgareddau a negeseuon iechyd a llesiant i’r plant yn eich gofal. Cewch weld hefyd sut i gefnogi rhieni trwy 4 wythnos o chwarae aml sgiliau.

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch y gweithdai hyn ar ein tudalen Digwyddiadau yma.

 

 

Llwyddiant  Ansawdd i Bawb!

Llongyfarchiadau i …

🔸 Busy Bees yn BICC (Dechrau’n Deg), Torfaen
🔸 Grŵp Chwarae Dechrau’n Deg, Camau Cyntaf, Trelai, Caerdydd
🔸 Grŵp Chwarae Dechrau’n Deg, Camau Cyntaf, Windsor Clive, Caerdydd
🔸 Little Angels (Glan yr Afon), Caerdydd
🔸 Meithrinfa Two Counties, Torfaen

…sydd wedi llwyddo i gyrraedd ein Cynllun Sicrwydd Ansawdd, Ansawdd i Bawb y misoedd diwethaf.  Rydyn ni’n falch o’ch llwyddiant.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth ynghylch Ansawdd i Bawb neu os hoffech chi gymryd rhan, ewch ar ein gwefan yma.

 

 

easyfundraising

Helo Taliadau!

Yr wythnos hon, bydd lleoliadau sydd wedi’u cofrestru gyda easyfundraising yn cael eu talu. Llongyfarchiadau i bob lleoliad sy’n derbyn taliad!

Os nad ydych chi wedi cofrestru eto, rydych yn colli allan ar ffordd hawdd ac am ddim o godi arian heb orfod gofyn i rieni a staff roi eu hunain.

Bydd 4,000 o siopau a safleoedd yn rhoi, gan gynnwys mân werthwyr lle mae’ch rhieni a’ch staff eisoes yn siopa Amazon, eBay, Booking.com, Hobbycraft, M&S, JUST EAT a Tesco.

Cofrestrwch nawr i ddechrau codi arian i gael offer addysgol, chwaraeon a chwarae, llyfrau, teithiau a phob math o bethau eraill i’r plant yn eich gofal!

 

 

#DiwrnodLlyfryByd2020

Image

Ddoe roedd hi’n Ddiwrnod Llyfr y Byd (Dydd Iau 5 Mawrth 2020) ac roedd gwisgoedd ffantastig ar draws pob un o’n sianeli cyfryngau cymdeithasol!

Prif nod Diwrnod Llyfr y Byd yn y DU a’r Iwerddon yw annog plant i ganfod pleser wrth ddarllen llyfrau. Eu cenhadaeth yw rhoi llyfr i bob plentyn a pherson ifanc i’w gadw.

Mae ymgyrch Diwrnod Llyfr y Byd ‘Rhannu Miliwn o Storïau’ yn dal i redeg hyd at 29 Mawrth 2020 – ymgyrch ledled y genedl i helpu newid bywydau plant trwy wneud rhannu stori’n arfer oes a hefyd greu darllenwyr am oes.  Mae llai yn darllen er mwyn pleser, felly mae angen hwb, codi ymwybyddiaeth a sbarduno miliynau i ddychmygu!

Cewch ganfod sut i gymryd rhan yn yr ymgyrch hwn yma.

 

Fforwm Aelodau Blynyddoedd Cynnar

Ymunwch â ni yn ein Fforwm Aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru Arberth Ddydd Mawrth 17 Mawrth (6.30pm – 8.30pm)

Manylion isod…

 

Cynadleddau Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru’n cynnal pedair Cynhadledd Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant ar draws Cymru yn ystod Ebrill 2020 ar gyfer rheolwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Bydd y rhaglen yn cynnwy:

◼️ diweddariad byr ar ddatblygiadau gan Ofal Cymdeithasol Cymru
◼️ gweithdai rhyngweithiol i gefnogi cyflogwyr / rheolwyr wrth asesu cymwysterau
◼️ gweithdy ychwanegol ar fframwaith sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer blynyddoedd cynnar a gofal plant a Fframwaith Cymwysterau Cymru ar y cyd.

…hefyd gyfle gwych i reolwyr cyfarfod â rheolwyr eraill o fewn eu rhanbarth!

I ganfod ble mae’ch cynhadledd agosaf ewch i’n tudalen Digwyddiadau yma.

 Dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly cofiwch archebu lle’n gynnar

 

Swyddi Gwag

Swyddog Dysgu a Datblygu Proffesiynol | Blynyddoedd Cynnar Cymru

Ydych chi’n unigolyn ysbrydoledig a brwdfrydig, sy’n awyddus i ddatblygu a darparu Rhaglen Datblygu Proffesiynol Parhaus Blynyddoedd Cynnar Cymru i weithlu Blynyddoedd Cynnar a chefnogi rhieni ledled Cymru.

Rydym eisiau clywed oddi wrthych!

Am swydd ddisgrifiad llawn o’n swydd newydd Swyddog Dysgu a Datblygu Proffesiynol, ewch i’n tudalen Swyddi yma.

Dylid anfon pob ffurflen gais wedi’i chwblhau at info@earlyyears.wales

DYDDIAD Cau: 12.00pm 20 Mawrth 2020

 

Mae gan ein haelodau hefyd y swyddi gwag canlynol yn eu lleoliadau…

Grŵp Chwarae Playdays, Y Rhyl – Cyfnod salwch (3 momis)

 

Ydych chi’n recriwtio?

Peidiwch ag anghofio bod aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru’n cael hysbysebu’u swyddi gwag ar ein gwefan a thudalennau’r cyfryngau cymdeithasol AM DDIM .-. dim ond un o’r nifer o fanteision sydd o fod yn aelod gyda ni!

E-bostiwch ni ar info@earlyyears.wales gyda hysbyseb eich swydd a byddwn ni’n gofalu am y gweddill.

 

 

…ac yn olaf

Seeing Double? Not in this case…

Gweld Dwbl? Nid y tro yma!

Mae meithrinfa yn Stockport wedi croesawu naw set o efeilliaid sydd, yn ôl staff yn ddigwyddiad unigryw.

Mae’r grŵp o blant, sy’n cynnwys dwy set o efeilliaid union yr un fath, yn amrywio o bum mis i bedair mlwydd oed.

Mae’r staff yn siŵr mai dyma’r unig feithrinfa yn y DU gyda chymaint o efeilliaid.

Mae’r adroddiad llawn yma.

 

2020-03-10T19:35:17+00:00Mawrth 10, 2020|