Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar. 23 Chwefror – 8 Mawrth 2019

Croeso i’n cyntaf o grynodeb blynyddoedd cynnar ar wefan Blynyddoedd Cynnar Cymru!

Cewch weld yma ychydig newyddion a’r diweddaraf o’r sector a’r hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf…

 

Digwyddiadau ar y gweill

Gwobrwyon Gogledd Cymru – Cofiwch y dyddiad: Dydd Mercher 8 Mai 2019 

Nodwch y dyddiad yn eich dyddiaduron – Digwyddiad Aelodau a Dathlu Gwobrwyon Blynyddoedd Cynnar Cymru fis Mai eleni!

Bydd gwahoddiadau i chi archebu lle’n cael eu hanfon yn fuan.  Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld chi yno!

 

Sesiwn Galw Heibio Aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru (Llanelwy)

 

 

 

Fforwm Aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru – Abertawe

 

Annog Creadigedd: Meddwl yn greadigol a beirniadol mewn addysg blynyddoedd cynnar

Dewch i ymuno â Pete Moorhouse yng Nghanolfan Plant Trelái a Chaerau, Caerdydd ar 14th Mawrth 2019 i helpu datblygu dealltwriaeth o beth mae creadigedd yn ei olygu a thrafod y ffyrdd gorau y gallwn ni annog creadigedd.

Bydd y cwrs yn cychwyn drwy ddiffinio creadigedd a meddwl yn feirniadol ac yna’n edrych ar wahanol agweddau o’r ffordd y mae plant yn meddwl sy’n cyfrannu at y broses o ddatblygu syniadau.

Bydd y cwrs yn rhedeg o 09:30-15:30 gyda chofrestru am 9am.

I archeb eich lle, cliciwch yma.

 

Dyddiau HMS ychwanegol ar gyfer Ysgolion yng Nghymru

Cyhoeddodd Gweinidog Addysg Cymru, Kirsty Williams, yr wythnos hon y bydd ysgolion yng Nghymru’n cael diwrnod ychwanegol o Hyfforddiant mewn Swydd bob blwyddyn am y tair blynedd nesaf i helpu athrawon baratoi ar gyfer y cwricwlwm cenedlaethol newydd a fydd yn cael ei gyflwyno o 2022.

Bydd argymhellion tymor hirach ynghylch tâl ac amodau athrawon yn cael eu trafod gydag undebau’r gweithlu addysg a’r cyflogwyr ac yna bydd corff newydd, Corff Annibynnol Adolygu Tâl Cymru, yn eu hystyried yn fanwl.

Mae ymgynghori ar y cynnig hwn yn awr ar agor ar wefan Llywodraeth Cymru yma ac mae yna sawl ffordd y gallwch chi ymateb a chyflwyno’ch barn.

Daw’r ymgynghori ar y cynnig hwn i ben ar1 Mai 2019.

 

Tagu

Bob dydd, mae tua 40 o blant o dan bump oed yn cael eu rhuthro i’r ysbyty ar ôl tagu ar rywbeth neu lyncu rhywbeth peryglus. Bwyd yw’r achos tebycaf, ond gall pethau a theganau bychan hefyd fod yn beryglus i blant ifanc.

Yn ddiweddar, fe rannon ni bost defnyddiol o’r Child Accident Prevention Trust ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol a oedd yn cynnwys rhai awgrymiadau defnyddiol ar sut y gallwch chi rwystro babanod a phlant ifanc rhag tagu ar rai bwydydd a phethau bychan

Roedd hefyd yn pwysleisio ei bod yn bwysig cymryd gofal arbennig gyda phethau melys fel wyau pasg bychan o gwmpas y Pasg – mae’r rhain yn union yr un faint â phibell wynt plentyn bychan.

Rhag ofn nad ydych chi wedi’i gweld, cliciwch yma i gael y ddolen.

 

Bwyd a Maeth

Os wnaethoch chi fwynhau erthygl Claire Beynon yn ein rhifyn y gaeaf o smalltalk yn trafod gordewdra mewn plant ar ôl bod ar daith iechyd cyhoeddus i Siapan ac yn dilyn y Food & Nutrition Guidance newydd gan Lywodraeth Cymru, efallai y bydd yr erthygl hon a gyhoeddwyd yn y Guardian dros y Sul o ddiddordeb i chi:

Baked cod, miso and bok choy: unpacking Japan’s healthy school lunches

Mae swyddogion lleol o’r farn mai’r prydau ysgol yn ninas Fukuroi ar yr arfordir yw’r iachâf yn y wlad gydag un o ddulliau coginio iachâf y byd.

 

Y Filltir Ddyddiol

Ydych chi wedi ymuno â The Daily Mile UK eto?

Mae’r Filltir Ddyddiol yn ffordd wych o gael plant allan o’r dosbarth drwy redeg neu jogio am 15 munud bob diwrnod – sy’n arwain plant at ffordd o fyw mwy ffit ac iach.

Gyda mwy na 400 o ysgolion a meithrinfeydd yn cymryd rhan yn y Filltir Ddyddiol yng Nghymru erbyn hyn, does yna ddim gwell amser i ymuno â nhw … yn enwedig gyda misoedd goleuach, cynhesach o’n blaen!

Ymunwch a chael eich pecyn croeso rhad ac am ddim ar yma.

 

easyfundraising

Mae cynllunydd easyfundraising Mawrth ar gael erbyn hyn ac mae’n LLAWN o syniadau codi arian i annog hyd yn oed fwy o gyfraniadau i’ch lleoliad chi…

Hefyd, drwy gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Sul y Mamau easyfundraising, byddwch yn cael cyfle i ENNILL eich cyfran o £500.

Cofrestrwch eich lleoliad heddiw drwy ddilyn y ddolen hon: https://www.easyfundraising.org.uk/early-years-wales

 

Dyddiau Plant Bach Techniquest

Ydych chi wedi clywed am Ddyddiau Plant Bach Techniquest?

Maen nhw’n cael eu cynnal unwaith y mis yn ystod y tymor ac yn cynnig gweithgareddau ychwanegol, pob un wedi’i anelu at annog plant ifanc i archwilio a chymryd eu camau cyntaf mewn gwyddoniaeth.

Mae’r nesaf ar 3 Mai 2019– peidiwch â cholli allan! Archebwch eich tocynnauyma.

 

Ansawdd i Bawb (QfA)

Llongyfarchiadau enfawr i…

Little Penguins Plasmarl, Flying Start, Abertawe; Grŵp Chwarae Seren Fach “Little Stars”, Casnewydd; Building Blocks Too, Torfaen, pob un wedi llwyddo yn ein Cynllun Sicrwydd Ansawdd, Ansawdd i Bawb yn ystod y misoedd diwethaf.

Rydyn ni’n hynod falch o’ch llwyddiant.

Os hoffech chi gymryd rhan yn y cynllun Ansawdd i Bawb, mae rhagor o wybodaeth ar ein gwefan: Blynyddoedd Cynnar Cymru – Ansawdd i Bawb

 

Gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Cymerwch olwg ar flog diweddar uCheck sy’n dangos y camgymeriadau mwyaf cyffredin mewn ceisiadau Datgelu a Gwahardd a sut y gallwch chi eu hosgoi wrth gyflwyno ceisiadau am wiriadau datgelu a gwahardd.

Dolen i’r blog: https://www.ucheck.co.uk/blog-common-dbs-application-mistakes

…ac, aelodau, peidiwch ag anghofio bod gennych chi hawl i ddisgownt gydag uCheck fel rhan o’ch aelodaeth.

Cysylltwch â ni os hoffech gofrestru: dbs@earlyyears.wales

 

#DiwrnodyLlyfr2019

Ymgyrch fyd-eang yw Diwrnod y Llyfr i hyrwyddo manteision darllen i bobl o bob oed mewn mwy na 100 o wledydd.

Oedd eich lleoliad chi’n cymryd rhan yn y dathlu’r wythnos hon? Rydyn ni wedi gweld rhai gwisgoedd ffantastig ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol!

Am y tro cyntaf, roedd Diwrnod y Llyfr eleni’n cynnwys llyfrau yn Gymraeg i blant neu rieni gyda nam ar y golwg.  Mae fersiynau awdio, print bras a Braille o ddau lyfr wedi’i cyhoeddi fel rhan o’r dathlu byd-eang.

Y llynedd oedd y tro cyntaf i lyfr Cymraeg gael ei gynnwys ymysg y 14 o deitlau oedd ar gael am ddim ond £1 yr un fel rhan o’r dathliadau.  Eleni, mae Na, Nel! Un tro… gan yr awdur o Aberystwyth Meleri Wyn James a Darllen gyda Cyw gan Anni Llŷn yn cael eu cynnwys ac ar gael i’r rhai sydd wedi colli eu golwg.

Mae rhagor o fanylion ar wefan y BBC yma.

 

…ac yn olaf

Gan ei bod yn Ddiwrnod y Llyfr yr wythnos hon, dewch i gyfarfod yr hyfryd Celyn – sydd hefyd yn cael ei alw’n ‘Ci Darllen’.

Mae’n treulio amser gyda phlant ysgol i’w helpu gyda’u sgiliau darllen (ond nid yw’n darllen i’r plant – rhag ofn eich bod yn dechrau pendroni!)

https://www.facebook.com/ITVWales/videos/257298521837264/

2019-03-14T18:54:01+00:00Mawrth 14, 2019|