Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 23 Mawrth – 5 Ebrill 2019

Cewch weld yma ychydig newyddion, y diweddaraf o’r sector a’r hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf…

 

Gwobrau Blynyddoedd Cynnar

Aelodau – ymunwch â ni ar 8 Mai 2019 yn ysblander Castell Rhuthun, Sir Ddinbych yn ein Digwyddiad i Aelodau a’r cyntaf ERIOED o Ddathliad Gwobrau Blynyddoedd Cynnar.

Bwriad Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru yw amlygu angerdd ac ymroddiad ein haelodau yn y sector gofal plant yng Nghymru. Rydyn ni’n credu fod ein haelodau’n arwain y ffordd wrth osod safonau i bawb yn ein diwydiant.

Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru yw eich cyfle chi i gael eich cydnabod a’ch dathlu.

Mae enwebiadau’n cau ddydd Gwener 12 Ebrill 2019 – felly anfonwch yr enwebiadau i mewn!

I archebu eich lle, dilynwch y ddolen i’n tudalen Eventbrite yma.

 

smalltalk

Sut y gall y rhifyn diwethaf o smalltalk fod â rhywbeth yn gyffredin â thaten?… coeliwch neu beidio, mae yna, a dyma pam…

Fel rhan o’n menter i leihau gwastraff plastig, mae smalltalk erbyn hyn, a bydd yn dal, yn cael ei lapio mewn polythen startsh tatws sydd 100% yn llysieuol ac y gellir ei gompostio’n llwyr.

Does dim rhaid i chi ei roi yn eich bin ailgylchu – defnyddiwch y bin gwastraff bwyd neu wastraff gardd neu hyd yn oed domen gompost yn cael ei chadw’n dda.

 

…ac o sôn am smalltalk

 

Ydych chi wedi cymryd rhan eto yng nghystadleuaeth smalltalk i aelodau?

Yn y rhifyn hwn, byddwn yn rhoi i un aelod lwcus o Flynyddoedd Cynnar Cymru fwndel o deganau ac offer synhwyraidd y gall y lleoliad cyfan eu mwynhau.

Y dyddiad cau yw 11 Mai, felly, gorau po gyntaf y daw’r ceisiadau i mewn.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalen 26 o’n rhifyn y Gwanwyn 2019.

 

 

Codi’r Faner dros y Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru

“Mae newid i Blynyddoedd Cynnar Cymru yn garreg filltir arall yn ein datblygiad fel sefydliad. Rydyn ni wedi trafod yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gyda’r staff, yr ymddiriedolwyr a’r aelodau i ddiffinio gweithgareddau’r sefydliad a’r bobl rydyn ni’n eu cefnogi. Yr enw Blynyddoedd Cynnar Cymru yw’r canlyniad.”

– Jane Alexander, Prif Weithredwr Blynyddoedd Cynnar Cymru.

Darllenwch am newid ein henw yma, rhag ofn eich bod wedi’i fethu…

Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru yn Blynyddoedd Cynnar Cymru erbyn hyn

 

Aelodaeth Blynyddoedd Cynnar Cymru

 

…dyma ddim ond ychydig o’r ffurflenni aelodaeth rydyn ni wedi’u derbyn yn y Brif Swyddfa yn yr wythnos neu ddwy ddiwethaf!

Does dim yn ein gwneud ni yn y Brif Swyddfa’n hapusach na gweld y rhain i gyd yn dod i mewn ac allwn ni ddim diolch digon i chi am adnewyddu eich aelodaeth gyda ni – chi sy’n gwneud yn bosibl y cyfan rydyn ni’n ei wneud ac rydyn ni’n gwerthfawrogi eich cefnogaeth barhaus.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch aelodaeth neu i lawr lwytho copi o’n ffurflen aelodaeth, ewch i’n tudalen aelodaeth neu anfonwch e-bost.

membership@earlyyears.wales

 

 

easyfundraising

Mae Grŵp Chwarae Bradley yn Wrecsam eisoes yn gweld manteision defnyddio easyfundraising – ar ôl derbyn mwy na £100 o arian yn ôl mewn llai na phum mis.

Meddai Arweinydd Arolygol y Grŵp Chwarae, Alex Newland: “mae easyfundraising yn bopeth y mae’n ei awgrymu …HAWDD! Rydyn ni wedi codi arian mewn cymaint o wahanol ffyrdd dros y blynyddoedd. Dyw unrhyw beth sy’n cymryd gormod o amser neu ymdrech ddim yn dwyn ffrwyth.

Gall easyfundraising ennill arian i grŵp heb unrhyw ymdrech o gwbl – mae bron yn gwneud i chi eisiau gwario arian gan eich bod yn gwybod y bydd hynny hefyd yn helpu rhywun arall.”

Cafodd lleoliadau tebyg iawn i’ch un chi £33,741 yn ddiweddar – a gallech chi ddod yn un ohonyn nhw!

I gael eich cyfran, cofrestrwch yma am ddim – https://www.easyfundraising.org.uk/early-years-wales

 

#CwricwlwmCymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd drafft o Gwricwlwm Cymru 2022 yn cael ei gyhoeddi ar 30 Ebrill 2019.

Mae Cwricwlwm Cymru 2020 wedi’i ddylunio gan ymarferwyr ar gyfer ymarferwyr ac wedi’i ffurfio gan arbenigwyr o Gymru ac o weddill y byd. Mae’r cyfnod o 30 Ebrill yn gyfle i bob ysgol ac ymarferydd brofi, mireinio a chyfrannu at gam nesaf datblygu cwricwlwm.

Am fwy o wybodaeth, ewch i: https://gov.wales/new-curriculum

 

 

Arolwg Cenedlaethol Ymarferwyr Arweiniol y Cyfnod Sylfaen

Mae’r Arolwg Cenedlaethol Ymarferwyr Arweiniol y Cyfnod Sylfaen sy’n cael ei arwain gan Brifysgol Caerdydd yn dal ar agor.

Os oes gan eich lleoliad gyfrifoldeb am ddarparu’r Cyfnod Sylfaen, cofiwch gwblhau’r arolwg drwy’r ddolen isod:

https://socsi.qualtrics.com/jfe/form/SV_9ZDf38Ttm8UBNjf

Ni ddylai gymryd mwy na 10 munud i’w gwblhau ac mae ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Amcan yr arolwg yw cael darlun cenedlaethol o sut y mae’r Cyfnod Sylfaen yn cael ei weld a’i weithredu yng Nghymru.

 

Gofalwn.cymru

Ymgyrch fawr, ddwyieithog, aml gyfrwng yw Gofalwn.cymru sydd wedi’i datblygu gan Gofal Cymdeithasol Cymru ar y cyd ag amrywiaeth eang o sefydliadau cenedlaethol a lleol.

Nod yr ymgyrch yw denu mwy o bobl i weithio mewn gofal, sy’n cynnwys swyddi blynyddoedd cynnar a gofal plant, bydd Cymru angen miloedd yn fwy yn y sector erbyn 2030.

Un dyn sydd eisoes yn gweithio yn y sector yw Matt Milum arweinydd tîm ym Meithrinfa Ddydd Abacus, yn Uplands, Abertawe ac sy’n aelod o Blynyddoedd Cynnar Cymru.

Darllenwch gyfweliad ysbrydoledig gyda Matt ar wefan Wales Online, mae’n trafod ei brofiadau’n gweithio yn y sector gofal plant ac yn rhannu ei angerdd yn ei gylch. Mae un dyfyniad gan Matt yn sefyll allan yn y cyfweliad:

“Un o’r pethau sy’n rhoi’r boddhad mwyaf yn y swydd yw gweld plant yn datblygu a’u helpu i ddysgu sgil newydd neu lwyddo i wneud rhywbeth roedden nhw eisiau ei wneud ers peth amser.”

Dolen i’r erthygl: What would the world be like if nobody cared for each other?

Gwybodaeth ynghylch Gofalwn.cymru https://www.wecare.wales/

 

Ansawdd i Bawb (QfA)

Llongyfarchiadau enfawr i …

Cychwyn Cadarn Little People, Pontarddulais, Abertawe, Meithrinfa Ddydd Little Inspirations Cyf (Llantrisant), Rhondda Cynon Taf, Grŵp Chwarae Cychwyn Cadarn Sweetpeas Somerton, Casnewydd, Grŵp Chwarae y Teulu Sanctaidd (Parachutes) Caerdydd, Grŵp Chwarae Powerhouse (Parachutes) Caerdydd, Cychwyn Cadarn Caterpillars Craigfelen, Abertawe, Grŵp Chwarae Cychwyn Cadarn Bluebells, Casnewydd, Grŵp Chwarae Cychwyn Cadarn Ladybirds, Bro Morgannwg

…sydd wedi llwyddo i basio ein Cynllun Sicrwydd Ansawdd, Ansawdd i Bawb yn ystod y misoedd diwethaf. Rydyn ni’n falch o’ch llwyddiant.

Os hoffech chi gymryd rhan yn y cynllun Ansawdd i Bawb, mae rhagor o wybodaeth ar ein gwefan: Ansawdd i Bawb

 

Swyddi

Mae gan ein haelodau y swyddi gwag canlynol ar hyn o bryd…

Rheolwr Meithrinfa – Meithrinfa a Chanolfan Deulu Maldwyn, y Drenewydd

Mae aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru’n gallu manteisio ar restru unrhyw swyddi gwag gofal plant ar ein gwefan a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

I hysbysebu, anfonwch fanylion eich swydd wag at info@walesppa.org

…ac yn olaf

Ddoe oedd Diwrnod Cenedlaethol Moron!

Mae yna lawer o ddaioni mewn moron, gan gynnwys Fitamin A, gwrthocsidyddion a maetholion pwysig eraill sy’n hanfodol i ddatblygiad plentyn.

Bagel a chaws hufennog gyda ffyn moron yw dim ond un o’r byrbrydau blasus y gallwch eu cynnig yn eich lleoliad o Ganllawiau Bwyd a Diod ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant Llywodraeth Cymru.

I gael enghreifftiau o fwydlenni a ryseitiau y gallwch eu haddasu a’u defnyddio yn eich lleoliad, ewch i wefan Llywodraeth Cymru yma.

2019-04-08T14:07:36+01:00Ebrill 8, 2019|