Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 25 Ionawr – 7 Chwefror 2020

Cewch weld yma ychydig o newyddion a’r diweddaraf o’r sector a hefyd yr hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr wythnos neu ddwy ddiwethaf…

 

Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru 2020

Ydyn, maen nhw’n ôl… a hyd yn oed yn well eleni!

Rydym yn falch o gyhoeddi fod enwebiadau ar gyfer Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru 2020 AR AGOR nawr!

Bwriad Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru yw amlygu angerdd ac ymroddiad ein haelodau yn y sector gofal plant yng Nghymru.  Rydyn ni’n credu fod ein haelodau’n arwain y ffordd wrth osod safonau i bawb yn ein diwydiant – dyma eich cyfle chi i gael eich cydnabod a’ch dathlu.

Bydd y seremoni wobrwyo eleni’n cael ei chynnal yng Ngwesty’r Hilton, Caerdydd gyda’r nos 12 Mehefin 2020. Byddwn yn datgelu enw ein siaradwr gwadd yn fuan felly, gwisgwch eich dillad gorau ac ymuno â ni i ddathlu!

Am ragor o wybodaeth ar y gwahanol gategorïau a sut y cewch enwebu, ewch at ein tudalen we gwobrau yma.

 

Canllawiau’r Cwricwlwm Diwygiedig i Gymru

Introduction to curriculum design

Cyhoeddodd Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, ganllawiau’r Cwricwlwm diwygiedig i Gymru ddydd Mawrth 28 Ionawr gan gadarnhau y bydd £15 miliwn ychwanegol ar gael i gefnogi athrawon wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer ei weithredu.

Bydd y cwricwlwm yn cael ei ddefnyddio ym mhob ysgol gynradd ac ym mhob Blwyddyn 7 o 2022 ymlaen ac yna’n cael ei gyflwyno fesul blwyddyn ar ôl hynny nes cyrraedd Blwyddyn 11 erbyn 2026.

 Cewch ganfod rhagor yma.

 

 

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 

Mae Cwlwm (partneriaeth sefydliadau gofal plant a chwarae Cymru) yn estyn ei longyfarchiadau i Lywodraeth Cymru ar basio Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru), darn o ddeddfwriaeth a fydd yn sicrhau bod gan blant yng Nghymru’r un hawliau ag oedolion o ran cael eu hamddiffyn rhag camdriniaeth neu gosb gorfforol. Ers sawl blwyddyn, mae Mudiad Meithrin, Blynyddoedd Cynnar Cymru, Pacey Cymru, Clybiau Plant Cymru Kid’s Clubs a NDNA Cymru, a sefydliadau a chyrff eraill Cymru, wedi cefnogi’r ymgyrch hon.

Fel sefydliadau’n gweithio ar ran plant ac yn hyrwyddo hawliau plant, rydyn ni’n falch o weld Cymru’n cymryd y cam eofn hwn ac, wrth wneud hynny, yn sicrhau fod gan blant yr un hawl i gael eu hamddiffyn rhag camdriniaeth gorfforol â phob un aelod arall o gymdeithas.

Mae sefydliadau ‘Cwlwm’ yn helpu Llywodraeth Cymru i sicrhau fod teuluoedd ar hyd a lled Cymru’n gallu cael gofal plant a chyfleoedd da i chwarae, sy’n fforddiadwy, yn cyfarfod ag anghenion rhieni a theuluoedd ac yn sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i blant a’u teuluoedd ledled Cymru.

Darllenwch y datganiad llawn ar ein tudalen newyddion yma.

 

Diweddariad Ddatganiad Hunanasesu o Gwasanaeth Arolygiaeth Gofal Cymru

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru wedi cyhoeddi’n ddiweddar fod y terfyn amser ar gyfer cwblhau’r Ddatganiad Hunanasesu Gwasanaeth wedi’i ymestyn tan 11 Chwefror 2020.

Hoffai Arolygiaeth Gofal Plant ddiolch i’r holl ddarparwyr gofal plant a chwarae sydd eisoes wedi cwblhau’u Ddatganiad Hunanasesu Gwasanaeth ar lein drwy ddefnyddio CIW Ar-lein ac wedi derbyn llawer o adborth defnyddiol wrth i ddarparwyr symud ymlaen trwy’u ffurflen Datganiad.

Yn seiliedig ar yr adborth a gafwyd, a’r ffaith fod rhaid i rai darparwyr gyflwyno hysbysiadau ac amrywiaethau ar ôl cwblhau’r Hunanasesiad (prosesau newydd i’w cyflwyno trwy CIW Ar-lein), mae Arolygiaeth Gofal Cymru wedi penderfynu ymestyn y terfyn amser ar gyfer cwblhau’r ffurflen hyd at Ddydd Mawrth 11 Chwefror (23:59).

Os ydych angen cefnogaeth dechnegol i ddefnyddio CIW Ar-lein, ewch at dudalen Ddatganiad Hunanasesu Gwasanaeth ar wefan yr Arolygiaeth yma, efallai bod ateb i’ch cwestiwn yno, neu ffoniwch 0300 7900 126 a dewis opsiwn 4.

Rydym ni yma hefyd i gefnogi lleoliadau trwy’r broses hon. Cofiwch gysylltu â’ch swyddfa ranbarthol i gael cymorth.  Manylion yma.

 

Digwyddiadau Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen

Daeth y cyfle i archebu lle yn ein Digwyddiad Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen yn Llanelwy ar 13 Chwefror i ben erbyn hyn – edrychwn ymlaen at weld yr wythnos nesaf bawb sydd wedi archebu lle!

Wedi colli allan? Peidiwch â phoeni, mae ychydig o leoedd ar ôl yn ein Digwyddiad Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen ym Mhenybont-ar-Ogwr ar 5 Mawrth.  Dyma beth sydd ar y gweill…

Siaradwr gwadd – Pavla Boulton o Brifysgol De Cymru‘n trafod ‘Prosiect y Geiriau Diflanedig – Archwilio’r Cwricwlwm Newydd’

Bydd Hannah Chivers, y siaradwr gwadd  o Lywodraeth Cymru’n trafod ‘Hwb, y parth Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen a’r datblygiadau yn y Cwricwlwm i Gymru 2022’.

Hefyd, bydd Kin Kindergarten yn cynnal gweithdai ar ‘Cofnodi Dysgu Awyr Agored’ a bydd Booktrust Cymru’n trafod ‘Pori Drwy Stori’.

Yn ogystal bydd copi o’r ‘Geiriau Diflanedig’ gan Robert Macfarlane a Jackie Morris ar gael i bob cynrychiolydd!

 I archebu eich lle AM DDIM, ewch i’n tudalen Eventbrite yma.

 

 

Gweithdy Babi Actif a Chi – Glannau Dyfrdwy (7 Mawrth 2020) 

Mae lleoedd yn dal ar gael yn ein Gweithdy Chwarae i Ddysgu AM DDIM yn cyflwyno ‘Babi Actif a Chi’ sy’n cael ei gynnal yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ar 7 Mawrth 2020!

Bydd y gweithdy hwn yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth i chi i’ch galluogi i ffrydio gweithgareddau a negeseuon iechyd a llesiant i’r plant yn eich gofal.

Bydd hefyd yn rhoi i chi’r wybodaeth i gefnogi rhieni trwy 4 wythnos o ddull sail chwarae aml sgiliau.

I ofyn am ffurflen archebu, neu am ragor o wybodaeth, e-bostiwch yma: WelshActiveEarlyYears@earlyyears.wales

 

 

Fforwm Aelodau Blynyddoedd Cynnar

Mae gennym ni dau Fforwm Aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru ar y gweill! Manylion isod…

 

Fforwm Aelodau: Abertawe – 6 Chwefror 2020

 

Fforwm Aelodau: Arberth – 17 Mawrth 2020

 

easyfundraising

Mae lleoliadau eisoes yn derbyn arian am ddim!

Oes gan eich lleoliad chi gyfrif easyfundraising eto?  Mae easyfundraising yn ffordd syml a hawdd o godi arian i helpu gyda’r costau ychwanegol a does dim rhaid i chi fod yn elusen i’w ddefnyddio. Ar gyfartaledd, mae lleoliadau Blynyddoedd Cynnar Cymru’n gallu codi £269 mewn arian yn ôl AM DDIM gydag easyfundraising!

Dim ond ychydig funudau mae’n ei gymryd i gofrestru’ch lleoliad  am ddim a, bob amser mae’ch rhieni, staff a chefnogwyr yn defnyddio gwefan easyfundraising neu’r Ap i siopa ar lein gyda 4,000 o siopau a safleoedd gan gynnwys Amazon, eBay, M&S, Argos, Tesco, Domino’s & H&M, maen nhw’n anfon rhodd AM DDIM i’ch lleoliad a heb gostio ceiniog i neb!  

 Gwnewch yn siŵr bod eich lleoliad yn elwa a chodwch arian heddiw!

Ymunwch Nawr

Amser Rhigwm Mawr Cymru

Big Welsh Rhyme Time logo

Mae’n fis Chwefror erbyn hyn ac rydyn ni’n dod yn nes at Amser Rhigwm Mawr Cymru Booktrust Cymru yn ystod yr wythnos 10-14 Chwefror!

Mae Amser Rhigwm Mawr Cymru’n anelu at hyrwyddo ac annog gweithgareddau rhannu rhigymau hwyliog a phleserus i blant oed 0-5 yn Gymraeg a Saesneg.

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n falch o gefnogi’r ymgyrch! Tan hynny, pam na ddarllenwch chi’r erthygl hon ar bwysigrwydd rhigymau yn y blynyddoedd cynnar a’r mor fuddiol yw rhigymau i ddatblygu iaith mewn babanod.  Cliciwch yma i ddarllen rhagor.

 

…ac yn olaf

Mae wedi bod yn fisoedd prysur i bawb sydd wedi llwyddo yn Ansawdd i Bawb!

Llongyfarchiadau enfawr i…

Caerleon Cherubs, Casnewydd; Brambly Hill, Llanelli; Little Angels FS Happy Days, Caerdydd; Seaway House (Darling Buds), Caerdydd; Dechrau’n Deg Western (Darling Buds), Caerdydd; Dechrau’n Deg Greenway (Darling Buds), Caerdydd; Gofal Plant Dechrau’n Deg Butterflies Blaenymaes, Abertawe; Grŵp Chwarae Little Acorns– Hubberston, Sir Benfro; Little Gems yn Dechrau’n Deg Seaview, Abertawe; Meithrinfa Ddydd Pitter Patter Cyf, Abertawe; Meithrinfa Myrtle House, Sir Gaerfyrddin

…pob un wedi llwyddo’n ddiweddar yn y Cynllun Sicrwydd Ansawdd, Ansawdd i Bawb.  Rydyn ni’n falch o’ch llwyddiant.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth ar Ansawdd i Bawb neu os hoffech chi gymryd rhan, ewch ar ein gwefan yma.

2020-02-12T17:30:41+00:00Chwefror 12, 2020|