Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 27 Gorffennaf – 9 Awst 2019

Cewch weld yma ychydig o newyddion a’r diweddaraf o’r sector a’r hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf…

 

Dod ag agwedd newydd at Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar – Seminar

Dim ond ychydig dros wythnos sydd ar ôl i chi archebu’ch tocynnau Cŵn Caer ar gyfer ein seminar ar 17 Medi yng Ngwesty’r Angel, Caerdydd.

Aldo Fortunati a Barbara Pagni fydd yn arwain ac yn sôn am eu hathrawiaeth – y dull San Miniato.

Wedi’i ysbrydoli gan yr enwog Malaguzzi o Reggio, mae dull San Miniato o ymdrin ag addysg blynyddoedd cynnar yn cydnabod mai’r plentyn yw’r prif gymeriad yn y broses o dyfu, dysgu a datblygu perthynasau, nid yn unig o safbwynt y plentyn ei hunan, ond er budd rhieni, aelodau’r teulu a’u cymunedau ehangach.

Mae prisiau arbennig ar gael i aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru, a phris tocyn yn cynnwys cyfle i ddau gynrychiolydd gymryd rhan yn rhaglen lawn y diwrnod a chael copi o UN o lyfrau Aldo Forunati.

Archebwch eich tocynnau Cŵn Caer nawr rhag cael eich siomi:

Archebwch eich tocynnau YMA!

 

…ddim yn aelod o Flynyddoedd Cynnar Cymru eto?

 Ymunwch fel aelod unigol am ddim ond £20 y flwyddyn ac, yn ogystal â chael ein cefnogaeth a’n arweiniad arbenigol, cewch fanteisio ar ddisgownt unigryw ar docynnau i’n digwyddiadau, ein hyfforddiant a’n cyhoeddiadau.

Ewch i’n tudalen aelodaeth yma i gael yr holl wybodaeth.

 

 

Dathliad Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru – Mai 2018

www.lifeoutthere.photography

 

 

A oeddech chi’n dathlu gyda ni yn ein seremoni wobrwyo gyntaf erioed yng Nghastell Rhuthun yn ôl ym mis Mai eleni?

Mae’r holl luniau o’r digwyddiad i’w gweld ar ein gwefan.

Cewch weld y galeri llawn yma.

 

 

Fforwm Aelodau Blynyddoedd Cynnar  – Bwcle

Ymunwch â ni yng Nghanolfan Blynyddoedd Cynnar The Westwood ym Mwcle ddydd Mercher 25 Medi am noson o sgwrsio a thrafod a fydd yn cynnwys y diweddaraf ar Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cwricwlwm newydd i Gymru 2022, Ansawdd i Bawb, y Gymraeg, smalltalk …ac unrhyw newyddion arall o’r sector gofal plant.

Cysylltwch â Siobahn Chambers i archebu’ch lle: siobhanc@earlyyears.wales | 01745 530111/07814 832652

Fforymau Aelodau Blynyddoedd Cynnar 19/20

Os nad ydych chi wedi gwneud hynny eisoes…..

Gwnewch nodyn o’r dyddiadau canlynol, aelodau:

 

Seminar Fforwm Polisi i Gymru

‘Gweithredu’r cwricwlwm newydd yng Nghymru, mesur cynnydd disgyblion a diwygio cymwysterau 14 – 16’

Bydd y seminar Fforwm Polisi i Gymru ar 3 Hydref 2019 yn trafod yr hanfodion o ddylunio a gweithredu’r cwricwlwm ysgol newydd.

 Gydag Estyn yn debyg o gyhoeddi fframwaith archwilio newydd fis Medi 2021, bydd yna hefyd drafodaeth ar beth ddylai’r fframwaith newydd ei gynnwys.

 Bydd y siaradwyr gwadd yn cynnwys yr Athro  Graham Donaldson, Arweinydd Adolygu, Dyfodol Llwyddiannus, Adolygiad Annibynnol o Gwricwlwm a Threfniadau Asesu yng Nghymru, 2015

…a’n Prif Weithredwr ni’n hunain, Jane Alexander.

Mae rhagor wybodaeth am y digwyddiad a manylion ynghylch sut i archebu lle yma.

 

Canllawiau Ymarfer Gorau Llywodraeth Cymru ar Fwyd a Maeth ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant – arolwg

Yn galw holl leoliadau gofal plant ledled Cymru….

Cofiwch gwblhau’r arolwg byr sy’n anelu at gasglu gwybodaeth ar Ganllawiau Ymarfer Gorau Llywodraeth Cymru ar Fwyd a Maeth ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant, a gafodd eu lansio’n ddiweddar.

Diben yr arolwg yw penderfynu a yw lleoliadau gofal plant ledled Cymru’n ymwybodol o’r canllawiau hyn ai peidio a sut maen nhw wedi dylanwadu ar eu darpariaeth bwyd a diod ar gyfer y plant yn eu gofal.

NODWCH: os ydych chi’n aelod o fwy nag un sefydliad ymbarél, dim ond unwaith y mae’n rhaid i chi gwblhau’r arolwg.

Dolen i’r arolwg yma.

 

Cwlwm

Mae pump sefydliad yn ffurfio ‘Cwlwm’ gyda Mudiad Meithrin yn sefydliad arweiniol.  Y sefydliadau yw Blynyddoedd Cynnar Cymru, Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, Mudiad Meithrin, Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd (NDNA Cymru) a PACEY Cymru.

Nod: Bydd ‘Cwlwm’ yn cefnogi Llywodraeth Cymru i sicrhau fod teuluoedd ledled Cymru’n gallu cael darpariaeth gofal plant arloesol, o ansawdd a fforddiadwy i greu cyfleoedd gofal plant a chwarae hyblyg i gyfarfod ag anghenion rhieni a’u teuluoedd.

Mae taflen newyddion mis Gorffennaf Cwlwm yn fyw erbyn hyn!

Eisiau gwybodaeth ddefnyddiol ddiweddaraf ar gyfer y sector blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae? Os felly, cliciwch yma.

 

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Site name

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gyfrifol am bob agwedd o’r sector Dysgu Cymraeg – o ddatblygu cwricwlwm a chyrsiau i adnoddau ar gyfer tiwtoriaid, ymchwil, marchnata ac e-ddysgu.

Rhoi ei dysgwyr yn gyntaf yw blaenoriaeth allweddol y Ganolfan ac mae dilyn gwerthoedd brand yn ganolog i’w holl weithgareddau.

Darllenwch newyddion diweddaraf y Ganolfan yma.

 

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

 Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi’n ddiweddar Adroddiad Rhan 1 Pwyllgor Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru).

Diben y Bil yw diddymu’r amddiffyniad mewn cyfraith gwlad o gosb resymol fel na fydd bellach ar gael yng Nghymru, i rieni nac i’r rhai sy’n gweithredu in loco parentis, fel amddiffyniad yn erbyn ymosod ar neu guro plentyn.

 Mae trafodaeth ar y Bil wedi’i drefnu ar gyfer dydd Mawrth 17 Medi.

Am ragor o wybodaeth ar sut i weld y drafodaeth, cliciwch yma.

 

easyfundraising

Does dim llawer o amser ar ôl i’ch lleoliad ENNILL £100 i’w wario gyda’r Early Learning Centre!

I gymryd rhan yn y raffl, y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw cofrestru’ch lleoliad gyda’r wefan codi arian am ddim, easyfundraising ar – https://www.easyfundraising.org.uk/early-years-wales

Sut y gallai easyfundraising helpu fy lleoliad i?

Mae’n syml – unwaith y byddwch wedi cofrestru’ch lleoliad fel achos da gydag easyfundraising, gallwch ennill arian yn ôl pan fydd unrhyw un sy’n gysylltiedig â’ch lleoliad (rhieni, aelodau o staff ayb) yn siopa ar lein gyda miloedd o fanwerthwyr megis The Book People, Clarks, M&S, The Entertainer, Argos, Amazon ac eBay.

Dewch i gofrestru a’i ddefnyddio am ddim.  Mae dros 2,000 o leoliadau yn union fel eich un chi eisoes yn codi arian gydag easyfundraising, felly peidiwch â cholli allan!

 

 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru – Gwobrau Elusennau Cymru

Awards

Mae’r Cyngor wedi lansio’r Gwobrau Elusennau Cymru’n ddiweddar i gydnabod a dathlu’r cyfraniad ffantastig mae elusennau, grwpiau cymunedol, cwmnïau nid er elw a gwirfoddolwyr yn ei wneud i Gymru.

Felly, os ydych chi’n gwybod am sefydliad neu unigolyn sy’n haeddu cael ei ddathlu, peidiwch ag oedi!

Enwebwch yma heddiw.

Dyddiad cau am enwebiadau – 2 Hydref 2019

 

 

Diwrnod Chwarae 2019

Roedd yn Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol ar ddydd Mercher 7 Awst!

Y thema eleni oedd Chwarae’n Adeiladu Plant.

  • Chwarae’n Adeiladu Ffrindiau – drwy
    chwarae mae plant yn gallu
  • Chwarae’n Adeiladu Gwytnwch – mae chwarae’n cynyddu hyder, creadigrwydd, sgiliau datrys problemau a dyfalbarhad mewn plant, gan eu galluogi i ymdopi â stres a heriau gydol eu hoes.
  • Chwarae’n Adeiladu Iechyd a Llesiant – mae bod yn fywiog drwy chware’n helpu plant yn gorfforol ac yn feddyliol gan gyfrannu at eu hiechyd a’u hapusrwydd.
  • Chwarae’n Adeiladu Cymunedau – drwy chwarae, mae plant yn gallu dysgu am y byd o’u cwmpas, gwneud cysylltiadau a datblygu syniad o hunaniaeth ac o berthyn.

Cofiwch gadw llygad barcud ar ein tudalennau’r cyfryngau cymdeithasol a’r rhifyn nesaf o smalltalk i weld sut y bu’r tîm Blynyddoedd Cynnar Cymru’n dathlu Diwrnod Chwarae 2019 drwy wneud barcud!

 

Swyddi Gwag

Swyddi Gwag…

Arweinydd Cyn-ysgol – Ysgol Feithrin Shining Star, Caerdydd

Arweinydd Lleoliad Dechrau’n Deg – Meithrinfa Darling Buds, Caerdydd

Arweinydd Lleoliad Dechrau’n Deg – Meithrinfa Darling Buds, Caerdydd

Arweinydd yr Ystafell Fabanod – Meithrinfa Greenfields, Tregwilym

Cofiwch, byddwn yn hysbysebu unrhyw swydd wag sydd gennych ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol AM DDIM!

E-bost: info@earlyyears.wales gyda’ch hysbyseb am swydd a byddwn yn gofalu am y gweddill.

… Ac yn olaf

Llongyfarchiadau enfawr i…..

Highgate Uplands, Abertawe; Grŵp Chwarae Whiterock Honey Bees, RCT; Meithrinfa Dydd Button’s and Bow’s Cyf, Caerdydd; Meithrinfa Wriggles and Giggles, Torfaen; Grŵp Chwarae Playdays, Sir Ddinbych; Grŵp Chwarae Dechrau’n Deg Twinkle Tots, Casnewydd; Toddlers at Coed y Derwen, Merthyr Tudful; Meithrinfa Sunray Day, Sir y Fflint; Grŵp Chwarae Dechrau’n Deg Little Ladybirds, Casnewydd; Poppies DN Ltd, Torfaen; Meithrinfa Buzzy Bees, Torfaen

…sydd wedi llwyddo yn ein Cynllun Sicrwydd Ansawdd, Ansawdd i Bawb dros y misoedd diwethaf. Rydyn ni’n hynod falch o’ch llwyddiant.

Os hoffech chi gymryd rhan yn Ansawdd i Bawb, cliciwch yma am wybodaeth bellach.

2019-08-14T08:59:35+01:00Awst 14, 2019|