Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 28 Medi – 18 Hydref 2019

Dyma ni o’r diwedd, aelodau, ac mae gennym ni gymaint i’w ddweud!

Cewch weld yma ychydig o newyddion a’r diweddaraf o’r sector a hefyd yr hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr wythnos neu ddwy ddiwethaf…

 

Cynnydd ar gyfer Llwyddiant

Mae pobl sy’n gweithio rhwng 10 ac 16 awr yn y sector Gofal Plant a Chwarae ac sydd eisiau symud ymlaen yn eu gyrfa yn cael eu hannog i ymgeisio am gyllid i gael cymwysterau prentisiaeth trwy’r rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant.

Rhaglen Llywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop yw Cynnydd ar gyfer Llwyddiant sy’n ariannu ymarferwyr presennol blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae i gael cymwysterau gofal plant a chwarae. Nod y rhaglen yw codi ansawdd y ddarpariaeth sy’n cael ei chynnig i’n plant ieuengaf yng Nghymru drwy gynyddu ac ehangu’r lefelau o sgiliau sydd gan eu staff.

Am ragor o wybodaeth ar y rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant, cliciwch yma.

 

 

Y diweddaraf ar y cynllun peilot bwndeli babi yng Nghymru

Mae Julie Morgan AC, Dirprwy Weinidog dros Iechyd a’r Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi cyhoeddi datganiad yn ddiweddar gyda’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y cynllun peilot bwndeli babi.

Anrheg ‘croeso i’r byd” oddi wrth Lywodraeth Cymru yw bwndeli babi, ac mae’n cynnwys yr hanfodion ar gyfer babanod newydd anedig a gwybodaeth ddefnyddiol i’w rhieni.

Darllenwch y datganiad llawn yma.

 

 

Arolygiaeth Gofal Cymru

Ym mis Tachwedd 2019, byddwch yn derbyn llythyr oddi wrth Arolygiaeth Gofal Cymru gyda gwybodaeth bwysig am Arolygiaeth Gofal Cymru Ar-lein.

Mae’r llythyr hwn yn gofyn i chi weithredu cyfrif ar-lein. Mae’n rhaid i chi wneud hynny, a ydych wedi creu cyfrif arlein o’r blaen ai peidio.

Bydd eich cyfrif ar-lein yn ei gwneud hi’n llawer haws i chi weithio gyda’r Arolygiaeth.  Mae’n ffordd syml ac effeithiol o gyflwyno gwybodaeth am unrhyw newidiadau i’ch gwasanaeth.

Cofiwch gadw llygad barcud am eich llythyr a gweithredu eich cyfrif cyn y dyddiad sydd yn y cyfarwyddiadau.

Paratoad yw hyn ar gyfer yn gynnar yn 2020 pan fydd yr Arolygiaeth yn gofyn i ddarparwyr gofal plant a chwarae gyflwyno Datganiad Hunan Asesiad o Wasanaeth ar lein. Bydd y Datganiad yn galluogi’r Arolygiaeth i gasglu a diweddaru ei gwybodaeth ynghylch gwasanaethau gofal plant a chwarae. Yn ogystal â’r Datganiad Hunan Asesiad o Wasanaeth, bydd gofyn i chi hefyd gyflwyno adolygiad o Ansawdd Gofal yn disgrifio eich asesiad chi eich hunan o ansawdd y gofal sy’n cael ei ddarparu a sut ydych chi’n monitro eich perfformiad eich hunan.

Byddwn yn darparu rhagor, a’r diweddaraf, o wybodaeth ynghylch hyn yn yr wythnosau sy’n dod, felly cofiwch gadw llygad ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan.

 

 

Cwricwlwm i Gymru 2022

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru yma i gefnogi lleoliadau i baratoi ar gyfer y Cwricwlwm newydd i Gymru 2022.

Gymaint felly, nes ein bod wedi ychwanegu dau adnodd newydd at ein tudalen Cyfnod Sylfaen ar ein gwefan yn ddiweddar, sy’n cynnwys 20 o Gwestiynau a Ofynnir yn Aml am y cwricwlwm newydd a’r Cyfnod Sylfaen –defnyddiol iawn ar gyfer lleoliadau nas cynhelir.

Cewch weld ein rhestr o adnoddau defnyddiol yma.

 

 

 

Wythnos Ewch Ar-lein 2019

Rydyn ni’n cefnogi Wythnos Ewch Ar-lein yr wythnos hon gyda’n partneriaid Cwlwm!

Wythnos Ewch Ar-lein yw’r ymgyrch cynhwysedd digidol fwyaf y DU – yn sbarduno sefydliadau ym mhob cwr i gyrraedd mwy o bobl i wella eu sgiliau digidol ac i godi proffil eithrio digidol fel problem o bwysigrwydd cenedlaethol.

Mae sefydliadau o bob rhan o’r wlad yn rhedeg digwyddiadau’r wythnos hon i helpu pobl i gymryd y cam nesaf ar eu taith ar lein.

Cewch ganfod rhagor am yr ymgyrch yma.

 

 

Taflen Newyddion yr Hydref Cwlwm

Mae Taflen Newyddion yr Hydref Cwlwm ar lein nawr!

Mae’n cynnwys newyddion pwysig ynghylch y rhaglen Cynnydd i Lwyddiant, beth i’w ystyried wrth ddewis cyrsiau gwaith chwarae i chi a’ch staff ac effaith Brexit ar y sector gofal plant a gwaith chwarae – a mwy, llawer mwy!

Gallwch fynd ar wefan Cwlwm i gael golwg yma.

 

smalltalk

Wyddech chi?

Does dim rhaid i chi fod yn aelod o Flynyddoedd Cynnar Cymru i gadw llygad ar beth yw’r gorau o’r hyn sy’n digwydd yn y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru.

Gallwch danysgrifio i smalltalk am £21 y flwyddyn a derbyn 4 rhifyn am bris 3!  Mae hyn yn cynnwys:

  • 4 rhifyn wedi’u dylunio’n hyfryd a fydd yn cael eu danfon at eich drws bob blwyddyn
    • Mynediad digidol llawn i’n catalog o’n rhifynnau diwethaf ac ôl rifynnau – hollol chwiliadwy gyda’ch ffôn symudol neu’ch tabled.

Tanysgrifiwch yma heddiw.

 

 

Camau

Mae’r prosiect Camau’n cynnig cyrsiau Cymraeg, rhad ac am ddim, ar wahanol lefelau i staff sy’n gweithio yn y sectorau gofal plant, blynyddoedd cynnar a chwarae.

I gyd-fynd â’r cwrs, mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg wedi paratoi cyflwyniad rhyngweithiol ar lein i’r Gymraeg – ei hanes, pam fod dysgu Cymraeg yn dod yn fwy poblogaidd, manteision bod yn ddwyieithog ayb.

I gael rhagor o wybodaeth a sut i gael yr adnodd rhad ac am ddim ar lein, ewch i’r dudalen sydd wedi’i neilltuo’n benodol ar wefan Camau yma.

…ac i gael y newyddion diweddaraf o’r Ganolfan Dysgu Cymraeg, cymerwch gip ar eu taflen newyddion Hydref 2019 yma.

 

 

easyfundraising

Gyda’r tymor newydd yma’n barod – rydyn ni eisiau helpu pob un o’n lleoliadau i gyrraedd eu targedi codi arian.  Mae cannoedd o leoliadau fel eich un chi eisoes yn defnyddio gwefan godi arian easyfundraising i’w helpu i gael arian yn ôl yn rhad ac am ddim a gallwch chi gael hynny hefyd!

Mae’n hawdd codi arian ar gyfer offer newydd, deunyddiau gweithgareddau a chostau rhedeg wrth i’ch cefnogwyr siopa ar lein drwy easyfundraising gyda 4,000 o’r mân-werthwyr gorau megis Booking.com, John Lewis & Partners, Argos, eBay, Just Eat, Decathlon a trainline.

Dangoswch ffordd hawdd ac AM DDIM i’ch cefnogwyr i godi arian ar gyfer eich lleoliad! I’w helpu, mae eich pecyn offer codi arian am ddim YMA.

Cofrestrwch am ddim ar – https://www.easyfundraising.org.uk/early-years-wales

 

 

Swyddi

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n recriwtio ar gyfer y swyddi gwag canlynol ar hyn o bryd…

 

Gweithiwr Datblygu – Cefnogaeth Ganolog (Caerdydd)

Mae Blynyddoedd Cymru’n chwilio ar hyn o bryd am ddau Weithiwr Datblygu i weithio fel aelodau allweddol o’n tîm Cefnogaeth Ganolog i ddatblygu a chefnogi gofal plant, addysg a darparwyr chwarae o safon.

Swydd Ddisgrifiad

Dyddiad cau: 21 Hydref 2019

Mae rhagor o wybodaeth a manylion sut i ymgeisio ar gael yma.

 

Aseswyr Llawrydd Ansawdd i Bawb

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n chwilio ar hyn o bryd am aseswyr Ansawdd i Bawb yng ngogledd a de Cymru i asesu darparwyr gofal plant ar eu safonau uchel, gan eu galluogi i ymuno â’r cynllun sicrhau ansawdd, Ansawdd i Bawb.

GOFYNION Y SWYDD

Dyddiad cau: 25 Hydref 2019

Mae rhagor o wybodaeth a manylion sut i ymgeisio ar gael yma.

 

Digwyddiadau

BookTrust Cymru – Cynhadledd Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar (Tach 2019)

Mae cofrestru erbyn hyn ar agor ar gyfer Cynhadledd Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar BookTrust Cymru!

Cewch glywed siaradwyr gwych, bod yn rhan o weithdai ysbrydoledig a rhannu syniadau ymarferol ar gyfer defnyddio llyfrau, storïau a rhigymau gyda phlant a theuluoedd.

Bydd pob cynrychiolydd yn cael deg copi o’r rhifynnau cyfredol o Bookstart Baby a Blynyddoedd Cynnar i’w defnyddio gyda phlant a theuluoedd fel rhan o’u Bookstart Superboxes – deugain o deitlau i gyd!

Archebwch eich lle yma:

Cynhadledd gogledd Cymru ar 7 Tachwedd yn Nhreffynnon

Cynhadledd de Cymru ar 14 Tachwedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr

 

Sut i gymryd rhan yn y Digwyddiad Gwybodaeth Diwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach

Bydd Diwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach 2020 yn cael ei gynnal ar 11 Chwefror 2020.

I helpu sefydliadau i baratoi ac i gymryd rhan yn Niwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach 2020, mae Llywodraeth Cymru’n cynnal digwyddiad gwybodaeth ddydd Mercher 13 Tachwedd yn Ngwesty’r Clayton yng Nghaerdydd.

Bydd y digwyddiad yn rhoi cefndir i chi ar Ddiwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach a llawer o wybodaeth ynghylch sut y gall eich sefydliad chi gymryd rhan a defnyddio’r Diwrnod i amlygu ac i drafod problemau diogelwch ar lein.

Cofrestrwch yma.

 

…ac yn olaf

Llongyfarchiadau i…

Seabreeze (Ffrindiau Bach Cychwyn Cadarn, gynt)

Canolfan Gofal Plant Casnewydd a Chanolfan Gofal Plant Tiddlywinks Castell-nedd Port Talbot

sydd wedi llwyddo i gyrraedd ein Cynllun Ansawdd i Bawb yn ystod y misoedd diwethaf.  Rydyn ni’n falch o’ch llwyddiant.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth ynghylch Ansawdd i Bawb, neu os hoffech chi gymryd rhan, ewch ar ein gwefan yma.

2019-10-24T13:45:06+00:00Hydref 24, 2019|