Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 29 Mehefin – 12 Gorffennaf 2019

Cewch weld yma ychydig o’r newyddion a’r diweddaraf o’r sector a’r hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf…

 

Dod ag agwedd newydd i Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar – Seminar

Rydych wedi cadw’r dyddiad – mae’n bryd i chi archebu’ch tocynnau!

Fel rhan o daith y 4 Gwlad wedi’i threfnu gan Early Childhood Ireland, Early Years ScotlandEarly Years in Northern Ireland a Blynyddoedd Cynnar Cymru, rydyn ni’n falch gynnal seminar ar 17 Medi yng Nghaerdydd yn cael ei harwain gan:

Aldo Fortunati a Barbara Pagni

Arbenigwyr Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar o La Bottega di Geppetto – Canolfan Ymchwil a Dogfennaeth Ryngwladol ar Blentyndod Gloria Tognetti yn Tuscany, gogledd yr Eidal (www.bottegadigeppetto.it)

Peidiwch â cholli’r cyfle euraidd hwn i gyfarfod ag Aldo Barbara  a fydd yn cyflwyno agwedd newydd ar ddarparu gwasanaethau mewn Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar i wella profiadau plant a theuluoedd o enedigaeth

I gael rhagor o wybodaeth a manylion archebu cliciwch yma

 

Fforymau Aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru

Dyddiadau i’ch dyddiadur!  Mae dyddiadau ein fforymau aelodau o’r gweddill o 2019 ac yn nechrau 2020 mewn pensil yn y dyddiadur.

Fforymau Aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru yw’r cyfle perffaith i chi ddod yn rhan o rwydwaith o rai o’r un feddylfryd – rydyn ni’n cynnal 22 o fforymau’r flwyddyn, gyda gwahanol gynnwys ym mhob un.  Cewch ddweud eich dweud, cyfarfod ag aelodau eraill, staff Blynyddoedd Cynnar Cymru, ymddiriedolwyr, rhanddeiliaid a siaradwyr gwâdd!

Rydyn ni’n anelu at gadw cynnwys ein fforymau mor gyfredol a chyfoes â phosibl, felly rydyn ni’n croesawu’ch awgrymiadau am bynciau i’w trafod. Ebostwich: info@earlyyears.wales gydag unrhyw syniadau sydd gennych.

Cliciwch yma am restr gyflawn.

 

Cwricwlwm Drafft i Gymru

Dim ond un wythnos sydd ar ôl i chi gael dweud eich dweud ar y drafft #CurriculumforWales

Mae cwricwlwm drafft newydd wedi’i ddatblygu i sicrhau fod dysgu a phrofiadau mewn ysgol yn paratoi plant a phobl ifanc yn well ar gyfer bywyd y tu allan i’r ysgol gyda phethau megis llwybrau gyfra a’r rhan maen nhw’n ei chwarae yn eu cymuned.

Efallai y bydd y crynodeb byr hwn o’r newidiadau y bwriedir eu gwneud ym myd addysg yng Nghymru o gymorth i chi i gychwyn. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

£29 miliwn o gyllid yr Undeb Ewropeaidd i chwalu rhwystrau i gyflogaeth

Erbyn hyn, bydd y rhaglenni Cymunedau i Waith a Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth, y ddwy raglen yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ac yn cael eu darparu mewn partneriaeth gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau, awdurdodau lleol a’r trydydd sector yn parhau hyd at 30 Mehefin 2022.

Yn ogystal, darperir £23.4 miliwn o arian yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer rhaglen Sefydliad Cymunedol Cymru, gyda £5.6 miliwn yn ychwanegol ar gyfer PaCE. Daw hyn a buddsoddiad yr Undeb Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru a’r Adran Gwaith a Phensiynau i £123 miliwn dros dros gyfnod y ddwy raglen.

Mae Sefydliad Cymunedol Cymru’n cefnogi’r rhai sydd ymhellach o’r farchnad lafur ac sy’n byw yn y cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru, os oes yna obaith realistig o’u symud yn nes at waith ac i mewn i gyflogaeth. Yn y cyfamser, mae PaCE yn cefnogi rhieni’n benodol i allu cael hyfforddiant neu waith pan mai gofal plant yw eu prif rwystr.

Mae datganiad i’r wasg am hyn ar gael yma.

 

easyfundraising

Yn ddiweddar derbyniodd lleoliadau tebyg iawn i’ch un chi dros £24,000!

Newyddion gwych! Mae miloedd o leoliadau’n union fel eich un chi wedi derbyn dros £24,000 wrth godi arian yn ddiweddar – drwy ond siopa ar lein gydag easyfundraising.

Awydd codi arian fel hyn ar gyfer eich lleoliad chi? Mae Grŵp Chwarae Croco-doco-dile yn gwneud hynny’n barod. Gyda chymorth eu cefnogwyr sy’n siopa ar lein gydag easyfundraising, maen nhw eisoes wedi derbyn dros £800!

Meddai Nia Evans:  “Mae’n ffordd wych o godi arian – mae’n rhad ac yn hawdd iawn i’w ddefnyddio. Mae pob un o’n staff yn ei ddefnyddio, yn ogystal â rhieni ac aelodau’r pwyllgor. Mae’n hynod o braf gweld yr arian yn cael ei dalu i mewn i’n cyfrif! Rydyn ni wedi defnyddio’r arian i brynu adnoddau ar gyfer ein grŵp chwarae.”

HEFYD, cofrestrwch eich lleoliad gydag easyfundraising cyn 18 Awst a byddwch yn cael eich cynnwys mewn raffl i ENNILL £100 i’w wario gydag Early Learning Centre.

Llofnodwch am ddim yma.

 

Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol Parhaus i Staff

Pwy sy’n talu’r gost o hyfforddiant parhaus yn eich lleoliad?

Mae cydnabod pwysigrwydd cael staff sgilgar a chymwys yn eich lleoliad yn un peth, mae deall eich cyfrifoldebau pan mae’n dod i dalu am hyfforddi a threfnu datblygiad proffesiynol parhaus i staff yn rhywbeth arall.

Mae rhifyn yr haf o smalltalk yn rhoi syniad o beth mae’n rhaid i gyflogwyr ac i weithwyr eu hystyried.

 Mae smalltalk ar gael i holl aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru i’w lawr lwytho am ddim.  Ewch i dudalen ein siop yma i lawr lwytho eich un chi.

 

Gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Wyddech chi…

Fod aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru’n cael disgownt ar wiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd gydag uCheck? Mae system ar lein uCheck yn gwneud llenwi ffurflen gais y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn gyflym ac yn gyfleus.

I ganfod rhagor am lofnodi, cysylltwch â ni yn y Pencadlys: 02920 451242 / info@earlyyears.wales.

Yn y cyfamser, edrychwch ar yr awgrymiadau gorau oddi wrth uCheck i wneud yn siŵr fod eich ceisiadau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn rhedeg yn esmwyth:

 

Ansawdd i Bawb (QfA)

Llongyfarchiadau enfawr i…

AAt Play, Merthyr Tudful; Little Angels FS Funstart, Caerdydd; Meithrinfa Dydd Busy Bees Blaenafon (Dechrau’n Deg), Torfaen; Grŵp Chwarae Oaktree, Abertawe; Meithrinfa Chuckles, Casnewydd; Meithrinfa Lullabyz, Casnewydd; Grŵp Chwarae Dechrau’n Deg Little Seedlings, Torfaen

… sydd wedi llwyddo i basio ein Cynllun Sicrwydd Ansawdd, Ansawdd i Bawb yn ystod y misoedd diwethaf.  Rydyn ni’n falch o’ch llwyddiant.

Os hoffech chi gymryd rhan yn y cynllun Ansawdd i Bawb, mae rhagor o wybodaeth ar ein gwefan yma

Swyddi Gwag Blynyddoedd Cynnar Cymru

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n recriwtio ar hyn o bryd ar gyfer y swyddi gwag canlynol:

 

Rheolwr Gweithrediadau

Rydyn ni’n recriwtio ar hyn o bryd am Reolwr Gweithrediadau ar gyfer ein Rhaglen Blynyddoedd Cynnar Cymru Fywiog – sy’n cael ei chyllido trwy Gronfa Iach a Bywiog Llywodraeth Cymru.

Bydd y swydd hon yn goruchwylio datblygiad a darpariaeth Rhaglenni Cymru Fywiog Gyda’n Gilydd y prosiect a Gweithdai Chwarae i Ddysgu Plws.

Am ragor o wybodaeth a manylion ynghylch sut i ymgeisio cliciwch yma.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi’i ymestyn hyd at 31 Gorffennaf 2019.

 

Rheolwr Hyfforddi

Rydym ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer Rheolwr Hyfforddi a fydd yn gweithio yn ein pencadlys yng Nghaerdydd.

Mae hon yn swydd newydd, gyffrous a bydd deilydd y swydd yn cefnogi ail lansio’n hadran hyfforddi ac yn rheoli ei datblygiad fel gwasanaeth hanfodol, llwyddiannus i weithlu Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru.

Mae rhagor o wybodaeth am y swydd hon ar gael yma.

Dyddiad cau 26 Gorffennaf 2019

 

Derbynnydd / Gweinyddwr Llawn Amser

Rydym yn chwilio ar hyn o bryd am Weinyddwr / Derbynnydd ar gyfer ein Pencadlys yng Nghaerdydd.

Diben y swydd yw darparu gwasanaeth ‘blaen y tŷ’ proffesiynol, cyfeillgar, effeithiol ac effeithlon yn y Pencadlys a gwasanaeth cefnogi gweinyddol effeithlon a chywir i bob aelod o staff cenedlaethol a rhanbarthol.

Am ragor o wybodaeth, ewch i’n tudalen swyddi yma.

Dyddiad cau: 19 Gorffennaf 2019

 

Gweinyddwr Rhan-amser

Rydym hefyd yn chwilio am weinyddwr rhan amser i gydweithio gyda’r derbynnydd / gweinyddwr llawn amser, i ddarparu gwasanaeth ‘blaen y tŷ’ proffesiynol, cyfeillgar, effeithiol ac effeithlon yn y Pencadlys a gwasanaeth cefnogi gweinyddol effeithlon a chywir i bob aelod o staff cenedlaethol a rhanbarthol.

Am ragor o wybodaeth am y swydd, gan gynnwys oriau gwaith, cliciwch yma.

Dyddiad cau: 19 Gorffennaf 2019

Swyddi Gwag eraill

Mae gan ein haelodau’r swyddi gwag canlynol yn eu lleoliadau…

Rheolwr Meithrinfa – Y Bont, Pen-y-bont ar Ogwr – Closing date: 25th July 2019

 

Cofiwch, byddwn yn hysbysebu unrhyw swydd wag sydd gennych ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol AM DDIM!

Ebostiwch info@earlyyears.wales gyda hysbyseb eich swydd a byddwn ni’n gofalu am y gweddill.

 

…ac yn olaf

Llongyfarchiadau enfawr i Sain Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru a gafodd ei goroni’n Amgueddfa’r Flwyddyn Art Fund yr wythnos diwethaf.

Wedi’i sefydlu ym 1948, Sain Ffagan yw un o atyniadau treftadaeth mwyaf poblogaidd Cymru.

Cafodd ei osod ar y rhestr fer am ei archwiliad o ddiwylliant a hanes Cymru, yn dilyn prosiect ail ddatblygu £30 miliwn.

Mwy o fanylion yma.

2019-07-17T17:30:05+00:00Gorffennaf 17, 2019|