Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 30ain Tachwedd – 13eg Rhagfyr 2019

Cymerwch olwg yma ar eich crynodeb o newyddion blynyddoedd cynnar yn 2019…

 

smalltalk – y Gaeaf 2019

Rydyn ni wedi cyffroi cymaint wrth weld y rhifyn diweddaraf yn glanio r ein desgiau’r wythnos hon.  Ydych chi wedi cael eich un chi eto?

Yn cael ei gyhoeddi bob chwarter ers y gwanwyn 1986 a’i bostio’n rhad ac am ddim i aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru, smalltalk yw’r teitl y mae addysgwyr a darparwyr gofal plant blynyddoedd cynnar yng Nghymru’n ysu am ei ddarllen.

A ydych chi’n chwilio am syniadau i’w gweithredu yn eich lleoliad neu am help gyda’ch hyfforddiant a’ch datblygiad, eisiau cadw ar y blaen gyda’r newidiadau diweddaraf yn y cwricwlwm neu newidiadau mewn deddfwriaeth, mae ein cylchgrawn 28 tudalen lliw llawn, yn gyforiog o erthyglau i’ch ysbrydoli i sefydlu a datblygu ymarfer o’r ansawdd gorau a dal ati i redeg busnes llwyddiannus..

I gael cipolwg ar beth sydd yn y rhifyn diweddaraf cliciwch yma.

 

 

Digwyddiadau Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen 2020

Mae ein Digwyddiadau Rhwydwaith Rhagoriaeth Blynyddoedd Cynnaryn dod yn ôl y flwyddyn nesaf – gan ddechrau yn Sir Ddinbych ar 13 Chwefror 2020!

 

Sir Ddinbych – 13 Chwefror 2020

Thema’r digwyddiad hwn yw Ymarferwyr Creadigol yn Meithrin Dysgwyr Creadigol.

Ydych chi’n gweld creadigedd a chymryd risg yn rhywbeth sy’n rhyddhau ac sy ‘n gyffrous neu’n rhywbeth sy’n eithriadol o frawychus a heriol?

Bydd Nia Richards o Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol Cyngor Celfyddydau Cymru, gyda chefnogaeth athrawon y Cyfnod Sylfaen, yn siarad ac yn darparu gweithdai ar ddatblygu creadigedd.

 Bydd Hannah Chivers  o Lywodraeth Cymru’n trafod ‘Hwb, y parth Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen a’r datblygiadau yn y Cwricwlwm i Gymru 2022’. 

Yn ogystal bydd copi o ‘Geiriau Diflanedig’ gan Robert Macfarlane a Jackie Morris ar gael i bob cynrychiolydd!

 I archebu eich lle AM DDIM, ewch i’n tudalen Eventbrite yma.

 

 

Pen-y-bont ar Ogwr –  5 Mawrth 2020

Yn ein Digwyddiad Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar 5 Mawrth, bydd ein siaradwr gwadd, Pavla Boulton o Brifysgol De Cymru’n trafod ‘Prosiect Y Geiriau Coll – Archwilio’r Cwricwlwm Newydd’

 Bydd Hannah Chivers, y siaradwr gwadd  o Lywodraeth Cymru’n trafod ‘Hwb, y parth Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen a’r datblygiadau yn y Cwricwlwm i Gymru 2022’.

Hefyd, bydd Kin Kindergarten yn cynnal gweithdai ar ‘Cofnodi Dysgu Awyr Agored’ a bydd Booktrust Cymru’n trafod ‘Pori Drwy Stori’.

Yn ogystal bydd copi o’r ‘Geiriau Diflanedig’ gan Robert Macfarlane a Jackie Morris ar gael i bob cynrychiolydd!

 I archebu eich lle AM DDIM, ewch i’n tudalen Eventbrite yma.

 

 

Arolygiaeth Gofal Cymru – Datganiad Hunanasesiad Gwasanaeth

Fis Ionawr 2020, bydd yn rhaid i bob darparydd gofal plant gwblhau eu Datganiad Hunanasesiad Gwasanaeth ar lein.

Fis Tachwedd, cafodd pob darparydd lythyr i’w harwain drwy’r broses o sefydlu eu cyfrifon AGC Ar-lein.

Os nad ydych chi wedi cael eich llythyr eto, dylech gysylltu â’r Arolygiaeth ar 0300 7900 126.

 I gael rhagor o wybodaeth ynghylch manteision AGC Ar-lein, ewch i dudalen 4 o rifyn diwethaf smalltalk neu ewch i’n tudalen benodol i gefnogi Datganiad Hunanasesiad Gwasanaeth yma, sydd wedi’i pharatoi i’ch arwain chi drwy’r broses.

 

 

 

…a pheidiwch ag anghofio 

Mae partneriaeth Cwlwm (Blynyddoedd Cynnar Cymru, Clybiau Plant Cymru, Kids Clubs, Mudiad Meithrin, NDNA Cymru a Pacey Cymru) yn gallu cynnig cymorth i bob darparydd i gwblhau eu Datganiad– a ydych chi’n aelod o sefydliad ymbarél penodol ai peidio.

Mae amserlen o sesiynau cymorth wedi’i threfnu o’r hyn sy’n digwydd mewn gwahanol fannau ledled Cymru.  Mae’r rhain yn amrywio o sesiynau galw heibio gyda’r nos i weithdai dros benwythnos.

Gallwch weld yr amserlen yma, yn ogystal â manylion cyswllt pob sefydliad.

(bydd y ddolen yn arddangos taenlen Excel yn awtomatig)

 

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Canllawiau Atal a Rheoli Heintiau ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant yng Nghymru (2019) ar gael erbyn hyn ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ogystal ag adnoddau eraill gan gynnwys rhestr wirio o fesurau i’w cymryd os bydd achos o haint.

Mae’r adnoddau ar gael i’w llawrlwytho yma.

 

 

Rhybudd i Elusennau – Y Comisiwn Elusennau

person holding paper in front of their face with large question mark on

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi derbyn sawl adroddiad gan elusennau’n ddiweddar sydd wedi’u targedu gan dwyllwyr sy’n honni bod yn aelodau o staff, yn benodol i geisio newid manylion banc staff.

Cliciwch yma i gael rhagor o’r wybodaeth a’r cyngor sydd gan y Comisiwn Elusennau i elusennau, gan gynnwys beth i’w wneud i adrodd ar dwyll.

 

 

easyfundraising

Yr wythnos hon yw eich cyfle olaf i ENNILL cyfraniad o £50 a hamper Lakeland gwerth £25 ar gyfer eich lleoliad gydag easyfundraising!

I fod â chyfle i ennill y wobr ffantastig, anogwch bob rhiant / staff / cefnogwyr eich lleoliad i lawrlwytho’r ap easyfundraising AM DDIM cyn dydd Sul 15 Rhagfyr.  Bydd pob un yn cael ei gynnwys yn y raffl, hawdd!

Cofrestrwch eich lleoliad ar – https://www.easyfundraising.org.uk/early-years-wales

 

 

I’ch atgoffa: Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan

Image

Mae Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan yn fyw yn swyddogol erbyn hyn ac ar gael i’w gweld drwy’r ap hwn yn unig.

Mae’r weithdrefn yn dangos manylion swyddogaethau a chyfrifoldebau hanfodol ymarferwyr er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn diogelu plant ac oedolion sydd yn cael, neu mewn perygl o gael, eu cam-drin, eu hesgeuluso neu ddioddef unrhyw fath arall o niwed.

Gallwch gael yr ap drwy Apple App Store a Google Play Store. Gallwch eu gweld yn Gymraeg ar  www.diogelu.cymru ac yn Saesneg ar www.safeguarding.wales.

 

 

Digwyddiadau

Datgelu Creadigedd – deall ac annog creadigedd mewn addysg plentyndod cynnar – 24 Ionawr 2020 yng Nghanolfan Plant Trelái a Chaerau, Caerdydd

Bwriad y gynhadledd ranbarthol hon yw cael gwared ar y penbleth a datgloi’r cysyniad o greadigedd, ystyried beth  mae’n ei olygu’n ymarferol a’i werth i rai sy’n gweithio gyda phlant.

Bydd y siaradwr gwadd, Pete Moorhouse, yn trafod beth mae’r term ‘creadigedd’ yn ei olygu i ni, gan ystyried yr elfennau sy’n cyfrannu at ei nodweddion allweddol fel cysyniad.

Mae prisiau cŵn caer ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn tan 15 Rhagfyr 2019.

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch y digwyddiad hwn, gan gynnwys manylion archebu lle, drwy’r ddolen hon yma.

 

 

Swyddi Gwag

Mae gan ein haelodau’r swyddi gwag canlynol ar hyn o bryd.

Ydych chi’n recriwtio ar hyn o bryd yn eich lleoliad chi?

Cofiwch, aelodau, y byddwn ni’n hysbysebu unrhyw swydd wag sydd gennych chi ar ein gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol AM DDIM!

Anfonwch y manylion at info@earlyyears.wales gyda hysbyseb eich swydd a byddwn ni’n gofalu am y gweddill.

 

 

…ac yn olaf

Ac yn olaf, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n falch o gyhoeddi penodi David Goodger fel ein Prif Weithredwr newydd.

Bydd David yn cymryd drosodd oddi wrth Jane Alexander pan fydd hi’n ymddeol ddiwedd mis Chwefror ac rydyn ni i gyd yn edrych ymlaen at ei gefnogi yn ei swydd newydd.   Mae’n dod â chyfoeth o brofiad a sgiliau i’r sefydliad ac meddai:

 “Rwyf wrth fy modd fy mod wedi fy mhenodi i’r swydd o Brif Weithredwr Blynyddoedd Cynnar Cymru a byddaf yn gweithio i gefnogi plant ifanc a’u teuluoedd a gofalwyr ar ôl treulio’r tair blynedd ddiwethaf yn gweithio ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw. Yn dilyn gyrfa a oedd yn cynnwys dysgu, rheoli prosiectau awdurdod lleol a rheoli rhaglenni cenedlaethol, rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda thîm Blynyddoedd Cynnar Cymru, ein Hymddiriedolwyr ac aelodau er mwyn cefnogi datblygu a dysgu plant”

 

2020-01-06T16:53:34+00:00Ionawr 6, 2020|