Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 5 – 19 Ebrill 2019

Cewch weld yma ychydig o newyddion a’r diweddaraf o’r sector a’r hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf…

 

Gwobrau Blynyddoedd Cynnar 

Erbyn hyn,  mae enwebiadau wedi cau ar gyfer y cyntaf erioed o Wobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru sy’n cael eu cynnal yng Nghastell Rhuthun ddydd Mercher 8 Mai – diolch enfawr i bawb ohonoch sydd wedi cymryd rhan ac wedi anfon enwebiadau!

Mae yna’n dal le gwag i ddod i’r digwyddiad rhad ac am ddim hwn lle bydd ein siaradwraig wadd, Lynn Williams o Gwmni Hyfforddi TLC, yn ysbrydoli aelodau gyda’i syniadau ynghylch Cyfathrebu yn y Blynyddoedd Cynnar.

I archebu eich lle, dilynwch y ddolen i’n tudalen Eventbrite yma.

 

smalltalk

Wyddech chi…

Fod ein cylchgrawn smalltalk wedi tyfu’n swyddogol i 28 tudalen, gan ddechrau gyda’n rhifyn diweddaraf, Gwanwyn 2019!

Mae ar gael erbyn hyn ar ein gwefan i aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru ei lawr lwytho a’i ddarllen AM DDIM!

Gallwch ei ganfod a holl ôl-rifynnau smalltalk mor bell yn ôl â Gaeaf 2012 a’i lawr lwytho o’n tudalen Siop yma.

Siopwch nawr!

 

 

A pheidiwch ag anghofio, aelodau…

Er mwyn i chi dderbyn y disgownt y mae gennych hawl iddo ar ein cyhoeddiadau, y cynllun Ansawdd i Bawb neu i lawr lwytho ôl-rifynnau o’n smalltalk am ddim, bydd raid i chi fewngofnodi i’ch cyfrif ar ein gwefan.

Os na allwch chi gofio eich manylion neu os nad ydych erioed wedi mewngofnodi, cofiwch ddilyn ein canllawiau syml ar ein gwefan i’ch helpu i gychwyn arni…

Sut i fynd ar eich cyfrif ar lein

 

Sgyrsiau Myfyrwyr

Galw’r holl golegau a phrifysgolion sydd yng Nghymru…

Os ydych chi’n fyfyriwr neu’n ddarlithydd mewn unrhyw un o’r uchod ac os hoffech chi i Flynyddoedd Cynnar Cymru ddod i sgwrsio â chi a’ch dosbarth ynghylch y gwaith rydyn ni’n ei wneud yn y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant, fe fydden ni wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych.

E bostiwch ni a byddwn yn cysylltu i weld sut y gallwn ni eich cefnogi chi: info@earlyyears.wales

 

Chwilio am ofal plant

Yma, ym Mlynyddoedd Cynnar Cymru, rydyn ni’n llawn sylweddoli y gall canfod lleoliad gofal plant i’ch un bychan fod yn dasg hir ac anodd, weithiau…

Drwy bwyso’r botwm Chwilio am Ofal Plant ar ein gwefan, cewch weld y lleoliadau gofal plant yn ardal eich awdurdod lleol chi – gan gynnwys Grwpiau Ti a Fi, Grwpiau Chwarae, Meithrinfeydd Dydd, Clybiau Allan o Ysgol, Creche a Gofalwyr Plant!

Nodwch eich côd post a chychwyn arni.

Chwilio am ofal plant

 

 

Y Cynnig Gofal Plant ar gyfer Cymru – Cyfnewid Gwybodaeth y Gwanwyn

Mae Llywodraeth Cymru’n eich gwahodd i ymuno yn un o’r Cyfnewidfeydd Gwybodaeth Rhanbarthol y Gwanwyn 2019 sy’n cael eu cynnal y mis Mai hwn mewn gwahanol fannau ledled Cymru

 

 

 

 

Dyma eich cyfle i:

-ddiweddarau a gweithredu’r Cynnig Gofal Plant

-cael clywed am brofiadau gweithredu o safbwynt awdurdod lleol

-gwrando ar astudiaeth achos darparydd wrth ei waith

-ymuno mewn trafodaeth ar eich 5 her gweithredu

-cymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb

I weld lle bydd y sesiwn agosaf atoch chi’n cael ei chynnal, ewch i’n tudalen Digwyddiadau yma.

.

easyfundraising

Dyw torri dros y Pasg ddim yn golygu fod yn rhaid i’ch lleoliad roi’r gorau i godi arian drwy easyfundraising! Yn wir, mae’n amser gwych i CHWYDDO’R arian wrth i rieni / cefnogwyr brynu llawer o hanfodion y Pasg ar lein.

O wyau siocled i fynd i ffwrdd dros ŵyl y banc, bydd eich lleoliad yn derbyn arian wrth i gefnogwyr siopa ar wefan easyfundraising gyda mwy na 3,600 o safleoedd fel Hotel Chocolat, Thornton’s, M&S The Works, Hobbycraft, Hotels.com a Booking.com.

Lawr lwythwch eich rhestr siopa’r Pasg am ddim a chanfod sut y gall eich lleoliad dderbyn hyd at £45 mewn arian yn ôl gan bob cefnogwr a mwy na £200 pan fydd pum cefnogwr yn siopa gyda easyfundraising!

HEFYD, cewch weld pa siopau sy’n cynnig cyfrannu mwy dros y Pasg! Cofnodwch eich lleoliad yma.

.

 

Gofalwn.Cymru

Nod ymgyrch Gofalwn.Cymru yw denu mwy o bobl i weithio mewn gofal, sy’n cynnwys swyddi blynyddoedd cynnar a gofal plant; bydd Cymru angen 20,000 yn fwy yn y sector erbyn 2030.

I glywed gan bobl sydd eisoes yn y sector a sut beth mewn gwirionedd yw gweithio mewn gofal, ewch i wefan Gofalwn.Cymru i glywed storïau go iawn gan bobl go iawn.

Ydych chi’n gweithio gyda phlant ifanc? Byddai Gofalwn.Cymru wrth eu bodd yn clywed pam eich bod wedi dewis gweithio gyda phlant a pham y dylai pobl eraill ystyried hynny hefyd. Rhowch wybod iddyn nhw drwy’r hashtag: #WeCareWales.

 

 

Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi lansio adnodd ar lein i gefnogi ymarfer gweithwyr preswyl gofal plant sy’n cynnwys gwybodaeth hanfodol, astudiaethau achos, data ac ymchwil.

Dilynwch y ddolen yma i gael rhagor o wybodaeth.

I helpu Gofal Cymdeithasol Cymru i ddatblygu adnoddau i ateb eich gofynion chi, rhowch adborth yn eu harolwg cyflym, pedwar cwestiwn, yma.

 

 

Hwb

Rhag ofn nad ydych eisoes wedi clywed, mae Hwb yn newid o 30 Ebrill 2019 ac yn dod yn gartref newydd i’r cwricwlwm drafft newydd ar gyfer Cymru.

Cymerwch olwg ar y rhagolygon diweddaraf o Hwb ar ei newydd wedd yma.

I weld crynodeb o’r holl newidiadau, dilynwch y ddolen yma.

 

ac o sôn am Hwb…

Ydych chi’n darparu’r Cyfnod Sylfaen ar hyn o bryd mewn ffordd hyblyg ac arloesol ac yn cydweithredu gyda darparydd gofal plant? Os ydych chi, mae Llywodraeth Cymru’n awyddus i glywed oddi wrthych!

Os hoffech chi rannu eich ymarfer effeithiol, cysylltwch â thîm Cyfnod Sylfaen Llywodraeth Cymru i ofyn am dempled astudiaeth achos. foundationphaseinfo@gov.wales

Cymerwch olwg ar rai astudiaethau achos ar y parth FPEN yma: Astudiaethau Achos

 

 

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad Cenedlaethol wedi lansio ymgynghoriad ar Fil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru).

Diben y Bil yw diddymu’r amddiffyniad mewn cyfraith gwlad o gosb resymol fel nad yw bellach ar gael i rieni neu i rai’n gweithredu in loco parentis yng Nghymru fel amddiffyniad am ymosod ar, neu guro, plentyn.

Rhowch eich barn yma.

Dyddiad cau’r ymgynghori yw 17.00 ddydd Mawrth 14 Mai 2019..

Swyddi Gwag

Rydyn ni’n recriwtio i swydd dros dro Swyddog Cyfnod Sylfaen dros gyfnod mamolaeth.

Diben y swydd hon yw cynnig cymorth arbenigol i aelodau’n darparu’r Cyfnod Sylfaen yn y sector blynyddoedd cynnar nas cynhelir, drwy raglen o ymweliadau wyneb yn wyneb, cefnogaeth drwy e-bost a chyfeirio at adnoddau lleol.

Mae swydd ddisgrifiad llawn a manylion ynghylch sut i ymgeisio ar ein gwefan yma.

 

 

Ydych chi’n recriwtio ar hyn o bryd yn eich lleoliad chi?

Os ydych chi’n aelod o Flynyddoedd Cynnar Cymru, byddwn yn hysbysebu unrhyw swydd wag yn RHAD AC AM DDIM ar ein gwefan a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol – dim ond un o’r llawer o fanteision o fod yn aelod gyda ni!

Ewch i’n tudalen Swyddi yma i gael rhagor o wybodaeth ac i lawr lwytho ein templed hysbysebu swydd wag yn rhad ac am ddim.

.

 

 

Mae’n Adeg Cystadlu!

Er gwybodaeth – mae ein cystadleuaeth smalltalk yn dal ar agor!

I fanteisio ar eich cyfle i ennill bwndel o deganau ac offer synhwyrol (gwerth dros £150) y gall y lleoliad cyfan eu mwynhau, ewch i dudalen 26 o rifyn y Gwanwyn i gael yr holl fanylion.

Bydd ceisiadau’n cael eu dewis ar hap a rhaid eu derbyn erbyn 11 Mai 2019.

Pob lwc!

 

…ac yn olaf

Y feithrinfa heb unrhyw deganau…

Mae meithrinfa ym Mryste wedi ‘mynd yn ôl i’r hanfodion’ ac wedi newid teganau a gemau am focsys cardfwrdd fel rhan o arbrawf.

Yn ôl y staff, mae’r arbrawf wedi ennyn creadigedd yn y plant, maen nhw’n cyfathrebu’n well ac mae llai o lanast yn yr ystafelloedd. Maen nhw’n gofyn am i’r mis o arbrawf, sydd ar fin dod i ben, gael ei wneud yn barhaol.

Darllenwch ragor am y stori hon ar wefan y Daily Mail yma.

 

…ac nid y feithrinfa hon yw’r unig un i ddefnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu fel rhan o’u chwarae! Yn ôl yn rhifyn yr Haf 2018 o smalltalk, efallai eich bod yn cofio erthygl ynghylch lleoliad aelod o Blynyddoedd Cynnar Cymru, Canolfan Blant School Lane ym Mhowys a oedd wastad wedi bod eisiau i’w lleoliad fod yn un a fyddai’n annog chwarae yn cael ei arwain gan y plant a chwarae penagored drwy ddefnyddio eitemau wedi’u hailgylchu, naturiol a phobl dydd.

Gallwch weld sut y maen nhw’n eu defnyddio yn eu lleoliad drwy lawrlwytho rhifyn Haf 2018 o smalltalk drwy ein siop ar lein yma.

2019-04-23T18:21:45+00:00Ebrill 23, 2019|