Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar: 7 – 27 Medi 2019

Cewch weld yma ychydig o newyddion a’r diweddaraf o’r sector a hefyd yr hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr wythnos neu ddwy ddiwethaf…

 

Seminar Agwedd newydd at Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar

Diolch enfawr i bawb ohonoch chi a ddaeth i’n seminar ar 17 Medi ar “Ddod ag Agwedd Newydd at Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar” yng Ngwesty’r Angel, Caerdydd.

Cafodd y digwyddiad ysbrydoledig hwn ei drefnu fel rhan o Daith y 4 Gwlad ar y cyd â chydweithwyr Blynyddoedd Cynnar o Iwerddon, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Roedd y siaradwyr ysbrydoledig o San Miniato yn yr Eidal, Aldo Fortunati a Barbara Pagni, yn annog rhoi Ymddiriedaeth, Cyfle ac Amser i blant i’w galluogi i ffynnu.  Yn eu cyflwyniadau, roedden nhw’n dangos lluniau grymus o blant medrus a galluog oedd yn dangos empathi, caredigrwydd ac annibyniaeth.

Dangosodd Meithrinfa Ddydd Chuckles (Casnewydd) a Gofal Dydd Little Tigers (Sir Fynwy) sut y maen nhw’n gweithio gyda rhieni a’r cymunedau ehangach i wella cyfleoedd dysgu i blant a’u teuluoedd a chyflwynodd Lucie Griffiths uchelgais Llywodraeth Cymru y dylai ein plant ieuengaf gael y cychwyn gorau mewn bywyd a chyrraedd eu llawn botensial.

Cadwch lygad ar ein tudalen Digwyddiadau yma i weld beth sydd ar y gweill yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf.

 

Digwyddiadau Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen

…ac o sôn am ddigwyddiadau, mae Digwyddiad Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen Y N Ô L!

Bydd ein diwrnod Rhwydwaith yng Nghefn Lea ym Mhowys ar 14 Hydref 2019 yn llawn o drafod y Rhwydwaith Rhagoriaeth y Cyfnod Sylfaen a sut y gellir defnyddio Hwb i hyrwyddo / rhannu syniadau. Bydd cyfleoedd i fynychu gweithdai ysbrydoledig a bydd Dawn Jones o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn rhannu gwybodaeth ynghylch sut y gellir sefydlu #CwriciwlwmCymru2022 mewn Addysg Blynyddoedd Cynnar.

Archebwch eich tocynnau ar ein gwefan Eventbrite yma.

Gofalwn Cymru

Roedd yn wythnos Gofalwn Cymru’n ddiweddar (9-15 Medi)

Ymgyrch fawr, ddwyieithog, aml gyfrwng yw Gofalwn Cymru wedi’i datblygu gan Gofal Cymdeithasol Cymru ar y cyd â llawer o wahanol sefydliadau cenedlaethol a lleol sydd â rhan mewn gwahanol agweddau o ofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Yn ystod y blynyddoedd nesaf, mae’n gobeithio codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant a denu mwy o bobl gyda’r sgiliau a’r gwerthoedd iawn i weithio mewn swyddi gofal gyda phlant ac oedolion.

Bydd Cymru angen tua 20,000 yn rhagor o bobl i weithio mewn gofal erbyn 2030.  Bydd gwefan Gofalwn Cymru yn eich galluogi i ganfod y swyddi sydd ar gael i weithio gydag oedolion a phlant ac i  glywed gan rai sydd eisoes yn gwneud y gwaith sut brofiad yw gweithio mewn gofal.

Cewch weld rhagor yma.

 

Pori Drwy Stori

Rhaglen yw Pori Drwy Stori Meithrinfa 2020 sy’n cael ei darparu gan Booktrust Cymru a’i hariannu gan Lywodraeth Cymru.  Cafodd ei dylunio ar gyfer plant 3-4 oed yn y ddau dymor cyn iddyn nhw gyrraedd Derbyn.  Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau llefaru, yn cefnogi rhieni / gofalwyr i fod yn bartneriaid gweithgar yn nysgu eu plant ac yn cefnogi ysgolion i ddatblygu cysylltiadau positif rhwng y cartref a’r ysgol.

Bydd meithrinfeydd sy’n cymryd rhan yn derbyn dwy set o adnoddau dwyieithog yn rhad ac am ddim ar gyfer pob plentyn cymwys, un yn canolbwyntio ar rannu rhigymau a’r llall ar rannu a mwynhau llyfrau.  Bydd adnoddau’n cael eu danfon i ysgolion fis Rhagfyr 2019 i’w defnyddio yn ystod tymhorau’r gwanwyn a’r haf.

Mae’r rhaglen hon ar gyfer plant 3-4 oed yn adeiladu ar raglen Pori Drwy Stori y mae BookTrust Cymru wedi’i sefydlu ac yn ei darparu’n rhad ac am ddim i bob ysgol yng Nghymru.

Cliciwch i gael rhagor o wybodaeth yma  Bydd lle’n cael ei gadw ar sail y cyntaf i’r felin, felly archebwch mor fuan â phosibl.

DYDDIAD CAU: 11 Hydref 2019

Dilynwch y ddolen yma i ymuno

~

ac er gwybodaeth bydd Carly Gray o Booktrust Cymru’n rhedeg gweithdy yn ein Digwyddiad Rhwydweithio’r Cyfnod Sylfaen ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar 5 Mawrth 2020.

Cadwch lygad ar agor am ragor o fanylion am y digwyddiad hwn yn ystod y misoedd nesaf.

 

Diwrnod Chwarae 2019

Mae’n anodd credu bod bron i ddau fis wedi mynd ers dathliadau Diwrnod Chwarae – cafodd Blynyddoedd Cynnar Cymru amser gwych yn dathlu!

Ar 7 Awst, roedd rhai o’n tîm yn y gogledd ym Mae Colwyn yn niwrnod Chwarae Conwy.  Roedden nhw wrth eu bodd yn addurno barcutiaid gyda phlant o bob oed.  Drannoeth, roedden nhw yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Cafodd Donna Thomas fore llwyddiannus ar fin y dŵr yn Abertawe – yn torri, gludo ac adeiladu gyda phlant a’u teuluoedd.

Mwy o wybodaeth ynghylch hyn yn ein rhifyn diweddaf o smalltalk. Gallwch chi, aelodau, ei lawrlwytho’n rhad ac am ddim yma!

 

Ac roedd Caerdydd yn dathlu drwy ymweld â Meithrinfa Darling Buds yng Nghaerdydd a mwynhau bore o wneud a hedfan barcutiaid siâp adar.

 Teimlo’n ysbrydoledig? Pam na wnewch chi redeg gweithdy gwneud barcud yn eich lleoliad chi?

Cliciwch yma i gael ein canllawiau arbennig ni i’ch rhoi ar ben y ffordd.

 

Pecyn Offer Cymunedau Dysgu’n Gynnar

Mae’r Pecyn Offer Cymunedau Dysgu’n Gynnar wedi’i baratoi gan Achub y Plant a chydweithwyr i alluogi partneriaethau mewn Cymunedau Dysgu’n Gynnar i wella canlyniadau dysgu’n gynnar i blant sy’n byw mewn tlodi yn eu hardaloedd ac i gefnogi partneriaethau i ddatblygu a gweithredu strategaeth.

Cymerwch olwg ar y pecyn offer defnyddiol hwn yma.

 

Grant Gofal Plant

Ar 30 Medi, bydd Llywodraeth Cymru a Busnes Cymru’n lansio Grant Gofal Plant i annog sefydlu mwy o leoedd gofal plant hyblyg ledled Cymru.

Bydd yna ddau wahanol fath o Grant ar gael dan y cynllun i helpu i gael mwy o leoedd gofal plant.

Grant Sefydlu Gofal Plant
– Grant Cyflogai Newydd

I ymgeisio, mae’n rhaid i ymgeiswyr:

  • gofrestru gyda Busnes Cymru
  • bod wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru pan mae’r Grant yn cael ei dalu
  • allu dangos y bydd yr arian yn helpu i gyfrannu at gynyddu nifer y lleoedd gofal plant hyblyg.

Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen newyddion yma. Bydd ceisiadau’n agor ddydd Llun 30 Medi 2019.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Busnes Cymru yma.

 

Gweithredu’r System Anghenion Dysgu Ychwanegol

Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, yn ddiweddar ddatganiad pwysig yn dangos y newidiadau sut a pha bryd y bydd y system Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cael ei gweithredu.

Darllenwch y datganiad cyfan ar wefan Llywodraeth Cymru yma.

 

Prosiect Ymchwil Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n cynnal prosiect ymchwil i geisio canfod pa feysydd allweddol sy’n effeithio ar ganlyniadau iechyd a llesiant plant o oed 0 (yn ystod beichiogrwydd) tan 7 mlwydd oed.

Maen nhw’n chwilio’n benodol am fylchau mewn gwybodaeth ynghylch y canlyniadau gorau posibl ar gyfer y grŵp oedran hwn.

Byddai eich cyfranogiad yn yr arolwg yn cael ei werthfawrogi’n fawr.  Mae’r arolwg ar gael drwy’r dolenni canlynol:

• Saesneg: – http://bit.ly/3YSurv3y
• Cymraeg: – http://bit.ly/W34rlyY34rs

 

easyfundraising

Pan mae’n dod i godi arian ar gyfer eich tymor newydd , oni fyddech chi wrth eich bodd yn cael TOMEN ohono? I’ch helpu i gyrraedd eich targed codi arian – rydyn ni wedi partneru gyda gwefan siopa arian yn ôl, easyfundraising!

Mae’n siŵr bod y rhan fwyaf ohonoch chi’n siopa ar lein beth bynnag, am bopeth o wyliau i yswiriant cartref.  Mae defnyddio easyfundraising yn ffordd gyflym, hawdd a rhad ac am ddim o helpu i godi arian i’ch lleoliad.

 I’ch helpu i recriwtio cefnogwyr – dyma eich pecyn offer am ddim YMA.

A ydych chi angen arian ar gyfer offer newydd neu i dalu costau rhedeg, mae’n bryd i #GetFundraising! Ymunwch â’r 2,700 o leoliadau sydd eisoes yn rhan o gymuned easyfundraising: https://www.easyfundraising.org.uk/early-years-wales

 

Swyddi Gwag

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru recriwtio ar gyfer y swyddi gwag canlynol ar hyn o bryd…

Prif Weithredwr 

Bydd Prif Weithredwr Blynyddoedd Cynnar Cymru yn ymddeol o’r sefydliad fis Chwefror 2020 ac mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn chwilio am unigolyn ysbrydoledig a fydd yn gallu datblygu cynllun strategol yr elusen er mwyn cynyddu ac ehangu gwasanaethau.

Dyddiad Cau: 9:00 am 14 Hydref 2019

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Fiona Sinclair, Ymgynghorydd Adnoddau Dynol, Darwin Gray:  fsinclair@darwingray.com

 

 

Gweithiwr Datblygu Cefnogaeth Ganolog (Abertawe)

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n chwilio ar hyn o bryd am Weithiwr Datblygu Cefnogaeth Ganolog (contract tymor penodol tan fis Mawrth 2021, estyniad yn bosibl yn dibynnu ar gyllid) i fod yn aelod allweddol o’r tîm Cefnogaeth Ganolog i ddatblygu a chefnogi gofal plant, addysg a darparwyr chwarae o safon.

Dyddiad cau: 11 Hydref 2019

Mae rhagor o wybodaeth a manylion sut i ymgeisio am y swyddi hyn ar ein tudalennau Swyddi yma.

 

 

Fforymau Aelodau

Mae yna sawl Fforwm Aelodau ar y gweill! Cymerwch olwg ar beth sydd ar ddod…

Caerffili | Dydd Mawrth 1 Hydref 2019

Castell-nedd Port Talbot | Dydd Iau 10 Hydref 2019

Caerfyrddin | Dydd Iau 17 Hydref 2019

…ac yn olaf

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol newydd ryddhau dyddiad ychwanegol yng Nghaerdydd ar gyfer eu cwrs Camau Mynediad Lefel 1.

Ewch at ein tudalen Cefnogaeth i’r Gymraeg yn adran Ein Gwaith ar ein gwefan yma i gael rhagor o wybodaeth.

 

2019-10-01T10:01:50+00:00Hydref 1, 2019|