Eich crynodeb o newyddion, straeon nodwedd a chanllawiau blynyddoedd cynnar. 9-22 Mawrth 2019

Cewch weld yma ychydig newyddion, y diweddaraf o’r sector a’r hyn sydd wedi denu ein llygaid yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf…

 

Tudalennau Cyfryngau Cymdeithasol Blynyddoedd Cynnar Cymru

Yn gyntaf ac yn flaenaf….

Efallai eich bod wedi sylwi fod tudalennau cyfryngau cymdeithasol Cymdeithas Darparu Cyn-ysgol Cymru wedi mynd yn dawel iawn erbyn hyn a bod postiadau Blynyddoedd Cynnar Cymru wedi cymryd eu lle’n llwyr….

Mae hyn oherwydd ein bod wedi symud drosodd ac yn postio erbyn hyn ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol Blynyddoedd Cynnar Cymru!

Dyma’r manylion y byddwch eu hangen:

Facebook: Early Years Wales

Twitter: @EarlyWales

Instagram: earlyyearswales

Linkedin: Early Years Wales

 

Codi’r Faner dros y Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru

Mae ein henw’n dangos beth ydyn ni a beth ydyn ni’n ei wneud, fel y dywedodd un o’n Hymddiriedolwyr “rydyn ni’n gwneud yn union beth ydyn ni’n ddweud ydyn ni’n ei wneud!”

Rydyn ni’n gobeithio y byddwch chi’n hoffi ein hedrychiad newydd gymaint ag ydyn ni. Dim ond un garreg filltir arall yn ein datblygiad fel sefydliad yw’r newid i Blynyddoedd Cynnar Cymru.

Cymerwch olwg ar ein blog i weld y stori y tu ôl i’r newid.

Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru yn Blynyddoedd Cynnar Cymru erbyn hyn

 

Beth yw brand?

Mae ail-frandio’n brofiad emosiynol a blinderus. Roedden ni’n gwybod ein bod yn gwneud y peth iawn, ond pan mae gan sefydliad fel ein un ni gymaint o dreftadaeth gyfoethog roedden ni eisiau anrhydeddu hynny, ond mewn ffordd gyfoes.

Dyma lle mae ein hasiantaeth frandio designdough yn dod i mewn. Darllenwch y cyfan am y broses ailfrandio gyda designdough ar ein tudalen newyddion yma…


Beth yw brand?

Digwyddiad Aelodau a Seremoni Wobrwyo Blynyddoedd Cynnar Cymru 2019

Rydyn ni wrth ein bodd yn cyhoeddi y bydd y cyntaf erioed o Seremoni Wobrwyo Blynyddoedd Cynnar Cymru yn cael ei chynnal ar 8 Mai yn ysblander Castell Rhuthun, Sir Ddinbych.

Bwriad Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru yw amlygu angerdd ac ymroddiad ein haelodau yn y sector gofal plant yng Nghymru. Rydyn ni’n credu fod ein haelodau’n arwain y ffordd wrth osod safonau i bawb yn ein diwydiant – dyma eich cyfle chi i gael eich cydnabod a’ch dathlu.

Bydd y rhai a enwebir ac sy’n cyrraedd y rhestr fer yn derbyn gwahoddiad i ymuno â ni am Dê Prynhawn (gan gynnwys teithio i hyd at ddau berson y lleoliad)

Bydd ein henillwyr yn cael eu dewis gan banel o feirniaid arbenigol sy’n cynrychioli’r sefydliadau yn y sector. Bydd gan y beirniaid yr wybodaeth a’r profiad i asesu pob enwebiad yn unol â’i amcanion.

I archebu eich lle, dilynwch y ddolen i’n tudalen Eventbrite yma.

I enwebu, neu i gael eich enwebu, ewch ar ein gwefan https://earlyyears.wales/awards

smalltalk

Mae’r gwanwyn yma o’r diwedd a bydd rhifyn y gwanwyn o smalltalk gyda chi yn fuan iawn, aelodau!

Dyma flas o beth sydd wedi’i gynnwys yn y rhifyn…

… a pheidiwch ag anghofio y gallwch weld llawer iawn o hen gopïau o smalltalk ar ein gwefan. Gallwch eu llawrlwytho a’u darllen yma.

 

Cyfnod Sylfaen

Arolwg Ymarferydd Arweiniol y Cyfnod Sylfaen Cenedlaethol

Mae’r arolwg yn cael ei chynnal gan Brifysgol Caerdydd ac mae’n rhan o ymchwiliad PhD ehangach sy’n ystyried sut y mae’r Cyfnod Sylfaen yn dal i gael ei weithredu.

Amcan yr arolwg yw cael darlun cenedlaethol o sut y mae’r Cyfnod Sylfaen yn cael ei weld a’i weithredu yng Nghymru. Mae’n ceisio darganfod beth yw’r canfyddiadau ynghylch gweithredu, rheoli a gweithio yn y Cyfnod Sylfaen, yr effeithiau y tybir mae hyn ei gael ar blant a rhai o’r heriau a wynebir.

Cofiwch nad asesiad o’r lleoliad yw hyn ac nad yw’r arolwg yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol na data sy’n gallu enwi’r lleoliad. Mae ymatebion yn gyfan gwbl ddi-enw, yn cael eu cyfuno cyn eu dadansoddi a bydd y cyfan yn cael eu cadw’n ddiogel ym Mhrifysgol Caerdydd.

Er mwyn gwneud yn siŵr y bydd yn hawdd a chyfleus i gymryd rhan, gellir cwblhau’r arolwg ar lein. Mae ar gael yn Gymraeg neu Saesneg a gellir ei gwblhau ar gyfrifiadur personol, tabled neu ffôn symudol ac ni ddylai gymryd mwy na 10 munud i’w orffen. Mae dolen i’r arolwg isod:

Arolwg Ymarferydd Arweiniol y Cyfnod Sylfaen Cenedlaethol

 

Meithrinfa’r Cyfnod Sylfaen: Canllawiau i rieni a gofalwyr

Mae canllawiau diwygiedig i rieni a gofalwyr ynghylch manteision addysg mewn meithrinfa i rai 3 a 4 oed yng Nghymru ar gael erbyn hyn ar wefan Llywodraeth Cymru.

Gellir llawrlwytho’r ddogfen yma.

 

Hwb

O 30 Ebrill, bydd Hwb yn newid cryn dipyn a fydd yn gwella eich profiad o’r safle.

I gael crynodeb o’r newidiadau, ewch ar wefan Hwb yma.

 

Dyddiau Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol HMS Ychwanegol 2019 – 2022

Mae Llywodraeth Cymru’n ymgynghori ynghylch newid y rheoliadau a fyddai’n galluogi ysgolion i gau i ddisgyblion am un diwrnod ychwanegol y flwyddyn am dair blynedd.

Bydd y newidiadau arfaethedig yn:

• darparu diwrnod HMS ychwanegol i ysgolion
• rhoi mwy o amser i athrawon ymgymryd â dysgu proffesiynol
• cenfogi cyflwyo’r cwriciwlwm newydd

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 1 Mai 2019. Ewch i wefan Llywodraeth Cymru yma i weld y dewisiadau ynghylch sut y gallwch ymateb.

Gofalwn Cymru

Mae Cymru angen tua 20,000 yn fwy o bobl i weithio mewn gofal erbyn 2030.

Ar wefan Gofalwn.cymru, gallwch ganfod rhagor ynghylch y llawer iawn o gyfleoedd sydd ar gael i weithio gyda phlant a gwrando ar y rhai sy’n gwneud y gwaith yn dweud beth yn union, mewn gwirionedd, yw gweithio mewn gofal.

Ymwelwch â’u gwefan i ganfod rhagor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diweddariad Arolgyiaeth Gofal Cymru

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru wedi cyhoeddi na fydd y system Gofal a Chwarae Plant ar lein yn cael ei chyflwyno tan Hydref 2019, yn lle mis Ebrill 2019.

Nid yw’r dyddiad wedi’i enwi eto, ond bydd yr Arolygiaeth dal i roi rhan i chi yn natblygiad y prosiect ac yn rhoi gwybod i chi hefyd ynghylch ei gynnydd. https://careinspectorate.wales

 

easyfundraising

Drwy ddefnyddio easyfundraising, ein partner codi arian swyddogol, mae lleoliadau fel eich un chi eisoes wedi codi mwy na £800,000 mewn cyfraniadau AM DDIM!

Gallwch gael eich rhan CHI o’r arian am ddim gyda gwefan godi arian siopa arweiniol y DU.

Sut alla i gofrestru fy lleoliad?

  1. Llofnodi: Cofrestrwch eich lleoliad gydag easyfundraising a dweud sut yr hoffech chi gael eich cyfraniadau – drwy siec neu drosglwyddiad banc
  2. Siopa: gofynnwch i staff a rhieni’r lleoliad ddefnyddio gwefan easyfundraising bob tro y maen nhw eisiau siopa ar lein, mae yna ddewis o fwy na 3,600 o fân-werthwyr o rai fel ASOS, Argos, Topshop, Trainline, Just Eat ac M&S…
  3. Codi: bob tro y byddan nhw’n siopa, bydd y mân-werthwr yn anfon eich arian yn ôl AM DDIM i chi!

 

Mae cannoedd o leoliadau eisoes yn defnyddio easyfundraising i godi cyfraniadau am ddim a gall eich un chi wneud hynny hefyd!

Mae Grŵp Chwarae Croco-doco-dile ym Mhowys wedi codi swm syfrdanol drwy ddefnyddio’r safle…


Grŵp Chwarae Croco-doco-dile yn codi dros £1,900!

“Mae’n ffordd wych o godi arian – yn rhad ac am ddim ac yn hawdd iawn ei ddefnyddio. Mae pob un o’n staff yn ei ddefnyddio a rhieni ac aelodau’r pwyllgor hefyd.

Mae’n braf iawn gweld yr holl arian yn cael ei dalu i’n cyfrif. Rydyn ni wedi defnyddio’r arian i brynu adnoddau ar gyfer ein grŵp chwarae. Rydyn ni wedi prynu offer awyr agored newydd yn ddiweddar ar gyfer y plant.”

Nia Evans – Arolygydd y Lleoliad.


Beth bynnag ydych chi’n codi arian ar ei gyfer, offer awyr agored neu gyflenwad celf a chrefft – cofrestrwch a chodi AM DDIM, gydag easyfundraising::

https://www.easyfundraising.org.uk/early-years-wales

 

Digwyddiadau

Mae CBAC a City & Guilds yn cynnal digwyddiadau cwricwlwm ac asesu, undydd, am ddim, ar gyfer Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygu Lefel 2 a 3. Bydd y digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal o 19 Mawrth – 5 Ebrill mewn gwahanol fannau ledled Cymru.

Bydd y diwrnod yn cynnwys gweithgareddau gweithdai ynghylch y cymwysterau newydd a bydd cyfle i chi ail edrych ar gynnwys a strwythur cymwysterau.

Cewch ragor o wybodaeth yma.

 

Swyddi Gwag

Mae gan ein haelodau y swyddi gwag canlynol ar hyn o bryd…

Rheolwr – Grŵp Chwarae Bluebells, Cas-gwent

Swyddi Gwag – Magik Incorporated, Powys

Cymhorthydd Meithrinfa – Gofal Plant Playdays, Abergwaun

Mae aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru’n gallu manteisio ar restru unrhyw swyddi gwag gofal plant ar ein gwefan a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

I hysbysebu, anfonwch fanylion eich swydd gwag at info@walesppa.org

…Ac yn olaf

Mae’r Tîm Blynyddoedd Cynnar wedi bod yn brysur iawn yr wythnos hon…

Bu Charlotte Davies, ein Cydlynydd Cyfathrebu a Marchnata, yn Gofod3 a gynhaliwyd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar 21 Mawrth. Mae digwyddiad Gofod 3 yn gyfle i ddathlu’r trydydd sector yng Nghymru ac i ddod ynghyd gymysgedd amrywiol o bobl sy’n sicrhau newid ar draws y wlad. Y thema gyffredin oedd yn rhedeg drwy’r diwrnod oedd caredigrwydd a dyngarwch a chafwyd sgyrsiau ysbrydoledig gan lawer iawn o wahanol siaradwyr. Cymerwch olwg ar ein diweddariadau Twitter diweddar i gael syniad o ddiwrnod Charlotte.

Aeth Andrea Wright (Rheolwr De Cymru) a Carolyn Key (Cydlynydd Cefnogaeth De Cymru) i ymweld â Choleg Caerdydd a’r Fro (Campws y Barri) i siarad gyda myfyrwyr a darlithwyr Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 2 ynghylch gwaith gwych Blynyddoedd Cynnar Cymru a’n strategaeth newydd ar gyfer aelodaeth categori myfyrwyr. Roedd yr ymateb i’r sgwrs yn galonogol iawn ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ddal ati gyda sgyrsiau fel hyn yn y dyfodol.

2019-03-29T16:54:33+01:00Mawrth 27, 2019|