Newidiadau i’n cyfeiriadur gofal a’n hadroddiadau gwarchodwyr plant / Changes to our care directory and childminder reports

Fel y gallech fod yn ymwybodol ohono eisoes, o

Ebrill 2018, bydd defnyddwyr yn gallu chwilio ar gyfeiriadur gofal gwefan Arolygiaeth Gofal Cymru am enw darparwr, yn ogystal â gweld yr holl wasanaethau mae’n eu darparu ledled Cymru.

Byddwn hefyd yn dechrau cyhoeddi adroddiadau arolygu gwarchodwyr plant ar ein gwefan. Yn y gorffennol, roedd yn rhaid gwneud cais i ni er mwyn cael gafael ar yr adroddiadau hyn.

Ni fydd adroddiadau arolygu gwarchodwyr plant yn cynnwys cyfeiriad y gwasanaeth cofrestredig, fel bod preifatrwydd y bobl sy’n defnyddio gwasanaethau yn cael ei gynnal.

Pam rydym yn gweithredu’r newidiadau hyn

Rydym yn gwneud hyn i gefnogi ein hymroddiad i sicrhau bod yr wybodaeth am ein canfyddiadau a’r gwasanaethau y mae darparwr wedi’i gofrestru i’w darparu yn hawdd i bobl gael gafael arnynt.

Bydd hefyd yn dod â gofal plant a chwarae yn unol â’r adroddiadau arolygu ar gyfer gwasanaethau rheoleiddiol eraill.

Nid oes angen i ddarparwyr gofal na gwarchodwyr plant gymryd unrhyw gamau gweithredu. Byddwn yn anfon e-bost atynt yn uniongyrchol i’w hysbysu ynghylch y newidiadau, a byddwn yn gosod eitem newyddion ar ein gwefan.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau fel unigolion, e-bostiwch Kevin Barker kevin.barker@llyw.cymru

Os oes gan aelodau unrhyw gwestiynau, cyfeiriwch hwy at ein gwefan www.arolygiaethgofal.cymru

As you may already be aware, from April 2018, users will be able to search the Care Inspectorate Wales website care directory for the name of a provider and see all the services they provide across Wales.

We will also begin publishing childminder inspection reports on our website. Previously, these reports would have had to be requested from us.

Childminder inspection reports will not contain the address of the registered service, so the privacy of people using services will be maintained.

Why we’re making these changes

We are doing this to support our commitment to ensure that information about our findings and the services which a provider is registered to provide are easily available for people to find.

It will also bring childcare and play in line with inspection reports for other regulated services.

Care providers and childminders do not need to take any action. We will be emailing them directly to let them know about the changes, and we’ll put a news item on our website.

If you as individuals have any questions, please email Kevin Barker kevin.barker@gov.wales

If members have questions, please direct them to our website www.careinspectorate.wales

2018-03-29T10:37:00+01:00March 29th, 2018|