Welsh Language Support2019-03-21T07:28:29+00:00

Cefnogaeth i’r Gymraeg

Pam Cymraeg?

Y Gymraeg yw un o drysorau Cymru. Mae’n rhan o’r hyn sy’n ein diffinio fel pobl ac fel cenedl.

Yn 2017 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei gweledigaeth i gynyddu nifer y bobl sy’n gallu mwynhau siarad a defnyddio Cymraeg i filiwn erbyn 2050.  Yn bendant, mae hyn yn gryn uchelgais, ond hefyd mae’n her y mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n credu sy’n werth chweil ac yn angenrheidiol i sicrhau y bydd yr iaith yn dal yn iaith fyw i’r cenedlaethau i ddod.

Mae Llywodraeth Cymru’n glir iawn nad oes modd ‘mynnu fod rhieni a gofalwyr yn defnyddio Cymraeg gyda’u plant, na mynnu bod plant yn chwarae gyda’i gilydd yn Gymraeg na mynnu bod rhywun yn defnyddio Cymraeg yn gymdeithasol’.  Beth ellir ei wneud, fodd bynnag, yw gweithio i ddarparu’r amodau a fydd yn hyrwyddo cynnydd yn y defnydd o’r Gymraeg. Dyna pam fod Blynyddoedd Cynnar Cymru wedi mabwysiadu’r egwyddorion canlynol a sefydlwyd gan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, a Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011, sy’n datgan:

  • Yng Nghymru, ni ddylai’r iaith Gymraeg gael ei thrin yn llai ffafriol na’r iaith Saesneg.
  • Dylai pawb yng Nghymru sy’n dymuno gwneud hynny allu byw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n gweithio gyda’n haelodau i sicrhau fod yr egwyddorion hyn yn cael eu gwreiddio mewn ymarfer pob dydd mewn lleoliadau.

Ar y tudalennau hyn mae yna lu o adnoddau a theclynnau i’w llawr lwytho wedi’u dylunio i’ch cefnogi chi a’ch staff i ddefnyddio’r Gymraeg yn eich lleoliad.

FFYNHONNELL: gov.wales

Yn yr adran hon

E-daflenni newyddion

Tanysgrifiwch i’n e-daflenni newyddion i gael y newyddion diweddaraf a chynigion arbennig yn eich mewnflwch.  Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw adeg.