Before you decide2019-03-21T23:31:07+00:00

Cyn i chi benderfynu

Pwyntiau i’w hystyried

Efallai y bydd yna nifer o bethau y byddwch eisiau eu gwneud cyn dewis darparydd gofal plant ar gyfer eich plentyn:

  • Ymweld â’r lleoliad o flaen llaw er mwyn cael teimlad gwirioneddol o’r ansawdd gofal plant y maen ei gynnig. Gofyn llawer o gwestiynau a gwneud yn siŵr fod popeth yn lân a diogel a bod y staff yn groesawgar, yn gyfeillgar ac yn broffesiynol a bod y plant sydd yno yn edrych yn hapus ac yn fodlon.
  • Os yw’r ddarpariaeth yn darparu bwyd, edrychwch ar ei fwydlenni a’i raddfa hylendid bwyd, dylai’r rhain fod yn cael eu harddangos yn y lleoliad. Os oes gan eich plentyn alergedd neu ofynion diet arbennig, holwch sut y bydd y staff yn arlwyo ar gyfer eich plentyn.
  • Mae’n rhaid i unrhyw leoliad sy’n rhedeg am fwy na 2 awr y dydd (ar wahân i nanis) gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW). Mae adroddiadau archwilio diweddaraf Arolygiaeth Gofal Cymru ar ddarparwyr gofal plant yn rhoi syniad cyffredinol da o’r gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu. Mae’r adroddiadau i’w gweld trwy’r ddolen ganlynol Cyfeiriadur gwasanaethau gofal. Does dim rhaid i Nanis gofrestru gyda’r Arolygiaeth ond maen nhw’n gallu ymgeisio i fod yn rhan o gynllun gwirfoddol i gymeradwyo gofal plant yn y cartref.
  • Edrychwch yn fanwl ar wefan y darparydd gofal plant, presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol ac ar fforymau ar lein i weld beth mae pobl yn ei ddweud amdano.
  • Holwch a yw’r darparydd wedi cymryd rhan mewn unrhyw gynlluniau safonau ansawdd neu wobrwyo megis Ansawdd i Bawb Blynyddoedd Cynnar Cymru.
  • Gwnewch yn siŵr beth mae’r ffioedd yn ei gynnwys, y trefniadau gwyliau ac a oes unrhyw gymorth ar gael ar gyfer talu ffioedd. Cofiwch, bob amser, ddarllen telerau ac amodau unrhyw gontract rhieni.

Yn yr adran hon

E-daflenni newyddion

Tanysgrifiwch i’n e-daflenni newyddion i gael y newyddion diweddaraf a chynigion arbennig yn eich mewnflwch.  Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw adeg.