Choosing Childcare2019-03-21T23:31:30+00:00

Dewis Gofal Plant

Cam mawr…

Mae dewis gofal plant yn gam mawr i chi a’ch teulu ac mae’n gallu bod yn broses sy’n danto. Wrth ystyried pa fath o ofal plant sy’n addas, bydd yn rhaid i chi, yn gyntaf, feddwl a ydych chi angen:

 • gofal plant llawn amser neu ran amser,
 • gofal plant gydol y flwyddyn, allan o oriau ysgol yn unig, neu ddim ond yn achlysurol
 • gofal plant yn agos at eich cartref neu’n agos at eich gwaith
 • yn y cartref neu mewn lleoliad

Mae nifer o wahanol fathau o ofal plant ar gael i’ch plentyn. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Gofal sesiynol neu grwpiau chwarae – gofal am blant hyd at bedair awr y dydd, fel arfer am hyd at bum diwrnod yr wythnos. Mae rhai grwpiau chwarae lleol ar agor adeg tymor ysgol yn unig ac eraill ar agor gydol y flwyddyn. Yn aml maen nhw’n cynnig gwasanaeth cofleidiol a / neu wasanaeth casglu o’r ysgolion cynradd lleol. Fel arfer, plant o ddwy i bedair mlwydd oed fydd yn defnyddio darpariaeth fel hyn.
 • Meithrinfeydd dydd neu ofal dydd llawn – yn gyffredinol, maen nhw’n gofalu am blant o’u geni ymlaen ac, fe arfer, ar agor o yn gynnar yn y bore tan yn hwyr gyda’r nos, bump i saith diwrnod yr wythnos, gydol y flwyddyn. Mae’r oriau agor yn gallu amrywio. Mae llawer yn cynnig gwasanaeth casglu i ac o ysgolion lleol.
 • Gofal Allan o Ysgol – mae hynny’n gallu bod yn glwb brecwast, clwb ar ôl ysgol neu ofal gwyliau ysgol. Gallai’r clwb fod yn cael ei gynnal yn ysgol eich plentyn, mewn ysgol leol arall neu mewn adeiladau eraill ac yn cael ei ddefnyddio i ymestyn diwrnod ysgol eich plentyn. Mae’r plant yn tueddu i fod o 3 mlwydd oed hyd at 12 mlwydd oed ac efallai y bydd y lleoliad yn cynnig gwasanaeth casglu.
 • Gofalwr – mae gofalwr cofrestredig yn berson hunan gyflogedig sy’n darparu gofal a chyfleoedd dysgu ar gyfer un neu fwy o blant gydol y flwyddyn, yn eu cartref eu hunain. Gall oedran y plentyn fod o enedigaeth ymlaen ac mae rhai’n gweithredu gyda chymorth cymhorthydd. Mae’r oriau’n gallu amrywio gan gynnwys boreau cynnar hyd at yn hwyr gyda’r nosau a hyd yn oed ar benwythnosau.
 • Crèche – mae crèche yn darparu gofal plant am gyfnodau byr yn bennaf ar gyfer rhieni / gofalwyr plant ifanc sy’n mynychu cyrsiau addysg neu fathau eraill o hyfforddiant. Maen nhw hefyd yn rhoi cyfle i rieni / gofalwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol neu hamdden. Gellir cynnal crèche mewn llawer o wahanol fannau e.e. canolfannau addysg, canolfannau siopa neu ganolfannau hamdden. Mae’r oriau agor yn gallu bod yn hyblyg i gyfarfod â’r anghenion cyfnewidiol rheini / gofalwyr.
 • Nanis – yn darparu gofal plant ar gyfer un neu ragor o blant yng nghartref y rheini. Weithiau maen nhw’n byw gyda’r teulu ac yn gallu bod yn llawn amser, rhan amser neu ar gyfer oriau ar ôl ysgol.
 • Gofal cofleidiol –  mae hyn yn wasanaeth y mae rhai darparwyr gofal plant gan gynnwys grwpiau chwarae, meithrinfeydd dydd a gofalwyr yn ei ddarparu y tu allan i oriau arferol ysgol neu feithrinfa, i ymestyn diwrnod y plentyn mewn addysg a gofal plant. Enghraifft nodweddiadol yw grŵp chwarae yn darparu sesiynau amser cinio ac yn y prynhawn ar gyfer plant sy’n mynychu ysgol feithrin yn ystod y bore. Yn aml mae’r math hwn o ofal yn cynnwys casglu o ysgolion lleol ac fel arfer mae ar gyfer plant tair oed a hŷn.

Mae ein hadnodd Chwilio am Ofal Plant yn gyfeirlyfr o aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru. Nodwch eich côd post i ganfod gofal plant o fewn ffiniau eich awdurdod lleol chi

Yn yr adran hon

E-daflenni newyddion

Tanysgrifiwch i’n e-daflenni newyddion i gael y newyddion diweddaraf a chynigion arbennig yn eich mewnflwch.  Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw adeg.