Play Development Co-ordinator – Y Bont, Bridgend

No photo description available.

Play Development Co-ordinator at Y Bont Family Funzone Project

 

To lead and support a project team to successfully implement and deliver a Big Lottery funded People and Places programme providing a center of excellence for disabled children and siblings aged 4-12 years. To deliver flexible, high quality play activities within a safe and stimulating environment that meets the needs of the children and their families, to achieve positive and agreed outcomes

 

Job Type: Full-time

 

Salary: £24,124.08 per annum

 

Location: Bridgend

 

Contract type: Fixed Term – December 2023

 

Responsible to: Operations Director

 

Hours: 35 hrs per week to include evening and weekend work due to the nature of the role. Time off in lieu will be granted subject to the requirements of the service. (Playscheme, Saturday Club & Afterschool club)

 

Purpose of Job:

To lead and support a project team to successfully implement and deliver a Big Lottery funded People and Places programme with the key aims to ensure:

 1. Disabled children, siblings and their families will feel less isolated and lead more healthy, active and fulfilling lives.
 2. Disabled children, siblings and their families will have the skills and confidence to become more independent and better able to engage with their local communities.
 3. Disabled children, siblings and their families will feel valued in their own right and become more resilient as individuals and as a family.

  

Responsibilities:

 • To be responsible for the implementation and smooth running of the project and oversee the day to day management and functions of the programme.
 • To create a welcoming and family friendly environment, promoting the aims and objectives of Y Bont.
 • To coordinate the monitoring, evaluation and development of the programme, ensuring that programme outcomes are achieved within budget.
 • Report back to the Operations Director on a monthly basis on agreed measures and outcomes.
 • To maintain consistently high standards of play, learning and care for all participants, in accordance with statutory requirements and the organisation’s policies and procedures. To ensure all staff are competent, skilled and have current knowledge to meet these standards, with particular regard to Health & Safety, Safeguarding and Confidentiality.
 • To be a member of the management team and contribute to the operational and strategic planning at Y Bont.
 • To work closely in partnership with key stakeholders to raise awareness and promote the programme.
 • To manage the Playleader and Playwork team ensuring that they achieve and maintain excellent standards in their day to day duties, through induction, individual supervision, CPD and effective team working practices.
 • To assist the Operations Director in setting and implementing objectives and policies for the programme.
 • To recruit, induct, develop and manage volunteers to support the delivery of the programme.
 • To undertake any other duties commensurate with the role.
 • Promote Y BONT as a charity and participate in occasional fundraising activities as directed by the Operations Director

 

Review Date / Right to Vary

This job description is as currently applies and will be reviewed regularly as part of Development and Performance Review, and may be subject to other variances. You may be required to undertake other tasks that can be reasonably assigned to you from time to time.

This Job Description is approved by the Responsible Individual and management committee.

A company limited by guarantee (Registered number 2957667) and registered charity (Registered number 1040818)

 

Person specification:

 

Academic Qualifications: A minimum Level 5 Diploma in Playwork, or equivalent

 

Knowledge & Experience

 • Worked in a registered Childcare Setting for a minimum of 2 years
 • An understanding of child disability and its impact upon children and their families.
 • Team Management experience in a voluntary sector or health or social care organisation (for at least two years)
 • Knowledge and understanding of disability play
 • Direct involvement in the monitoring and evaluation of project delivery, measuring impact and improvement measures
 • Knowledge of effective relationship building and collaborative partnerships with statutory and voluntary organisations
 • Understanding of and commitment to the principles of safeguarding children and young people
 • Knowledge of legislation relevant to the programme, including the Social Services and Well-being(Wales) Act 2014 and the Wellbeing of Future Generations Act
 • An understanding of and commitment to equality, diversity and inclusion
 • Demonstrates environmental awareness and uses resources responsibly

 

 • Skills
 • Excellent organisational, written and verbal communication skills with the ability to adapt style to suit the audience, in order to communicate effectively with individuals and groups and engage with external organisations.
 • Demonstrates an ability to understand and work towards meeting relevant business objectives
 • Demonstrates an understanding of who our customers are, their needs and how these can be met
 • Demonstrates informed decision making and judgement
 • Displays self-motivation, initiative and commitment to complete tasks
 • Demonstrates the ability to anticipate and identify problems and find solutions
 • Ability to quickly learn and use new information, and maintain up to date knowledge of new legislation that impacts on own area of work
 • Ability to provide clear, concise and accurate statistical information, written update reports and oral presentations as and when required.
 • Ability to deal appropriately with sensitive issues and confidential information.
 • An understanding of how the organisation works and how own work contributes to the purpose of the organisation
 • Ability to prioritise, plan, review and evaluate workloads
 • Evidence of a flexible approach to meet the developmental needs of the post.

 

Appointment is subject to an enhanced DBS check

 

How to apply:

This is not an Early Years Wales vacancy.

Please e mail CV to: admin@ybont.com

Closing Date: 13th December 2019

No photo description available.

Cydlynydd Datblygu Chwarae

 

Cyflog: £24,124.08

 

Lleoliad: Pen-y-bont ar Ogwr

 

Math o gontract: Contract cyfnod penodol 5 mlynedd

 

Yn atebol i’r: Prif Swyddog Gweithredol

 

Oriau: 35 awr yr wythnos i gynnwys gweithio gyda’r hwyr ac ar y penwythnos oherwydd natur y rôl. Caiff amser o’r gwaith yn lle tâl ei roi’n amodol ar ofynion y gwasanaeth.

 

Diben y swydd:

Arwain a chefnogi tîm prosiect i weithredu a darparu’n llwyddiannus raglen Pobl a Lleoedd a ariennir gan y Loteri Fawr. Ei nodau allweddol yw sicrhau:

1.     Bod plant anabl, brodyr a chwiorydd a’u teuluoedd yn teimlo’n llai ynysig ac yn byw bywydau iachach a mwy egnïol a chyflawn.
2.     Y bydd gan blant anabl, brodyr a chwiorydd a’u teuluoedd y sgiliau a’r hyder i ddod yn fwy annibynnol ac â mwy o allu i ymgysylltu â’u cymunedau lleol.
3.     Y bydd plant anabl, brodyr a chwiorydd a’u teuluoedd yn teimlo wedi’u gwerthfawrogi trwy eu rhinwedd eu hunain ac yn dod yn fwy cydnerth fel unigolion ac fel teulu.

 

Cyfrifoldebau:

 1. Bod y gyfrifol am weithredu a chynnal y prosiect yn esmwyth a goruchwylio rheolaeth a swyddogaethau’r rhaglen o ddydd i ddydd.
 2. Creu amgylchedd croesawgar sy’n addas i deuluoedd, gan hyrwyddo nodau ac amcanion Y Bont.
 3. Cydlynu’r gwaith o fonitro, gwerthuso a datblygu’r rhaglen, gan sicrhau y caiff canlyniadau’r rhaglen eu cyflawni o fewn y gyllideb.
 4. Adrodd yn ôl i’r Prif Swyddog Gweithredol yn chwarterol ar fesurau a chanlyniadau cytûn.
 5. Cynnal safonau uchel cyson o chwarae, dysgu a gofal i’r holl gyfranogwyr, yn unol â gofynion statudol a pholisïau a gweithdrefnau’r sefydliad. Sicrhau bod yr holl staff yn gymwys, yn fedrus a bod ganddynt wybodaeth gyfredol er mwyn cyrraedd y safonau hyn, yn enwedig o ran iechyd a diogelwch, diogelu a chyfrinachedd.
 6. Bod yn aelod o’r tîm rheoli a chyfrannu at waith cynllunio gweithredol a strategol yn Y Bont.
 7. Gweithio’n agos mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol i godi ymwybyddiaeth o’r rhaglen a’i hyrwyddo.
 8. Rheoli’r tîm Arweinwyr Chwarae a Gwaith Chwarae, gan sicrhau ei fod yn cyflawni ac yn cynnal safonau ardderchog yn eu dyletswyddau o ddydd i ddydd trwy gyfnod cynefino, goruchwyliaeth unigol, DPP ac arferion gwaith tîm effeithiol.
 9. Helpu’r Prif Swyddog Gweithredol wrth bennu a gweithredu amcanion a pholisïau’r rhaglen.
 10. Recriwtio, cynefino, datblygu a rheoli gwirfoddolwyr i gefnogi darpariaeth y rhaglen.
 11. Ymgymryd â dyletswyddau eraill sy’n gymesur â’r rôl.
 1. Hyrwyddo Y BONT fel elusen a chymryd rhan mewn gweithgareddau codi arian achlysurol yn ôl cyfarwyddyd y Prif Swyddog Gweithredol.

 

Dyddiad Adolygu / Hawl i Amrywio

Mae’r disgrifiad swydd hwn fel y mae’n berthnasol ar hyn o bryd a chaiff ei adolygu’n rheolaidd fel rhan o’r Adolygiad Datblygiad a Pherfformiad. Gall fod yn ofynnol i chi ymgymryd â thasgau eraill y gellir eu neilltuo i chi’n rhesymol o bryd i’w gilydd.

Mae’r disgrifiad swydd hwn wedi’i gymeradwyo gan yr unigolyn cyfrifol a’r pwyllgor rheoli.

Cwmni cyfyngedig trwy warant (Rhif cofrestredig 2957667) ac elusen gofrestredig (Rhif cofrestredig 1040818)

Manyleb y person:

 

Cymwysterau academaidd: Diploma Lefel 5 o leiaf mewn Gwaith Chwarae, neu gyfwerth

 

Gwybodaeth a phrofiad

 • Dealltwriaeth o anabledd plentyn a’i effaith ar blant a’u teuluoedd.
 • Profiad o reoli tîm mewn sefydliad yn y sector gwirfoddol neu sefydliad iechyd neu ofal cymdeithasol)
 • Gwybodaeth am chwarae anabledd a dealltwriaeth ohono
 • Cyfranogiad uniongyrchol wrth fonitro a gwerthuso darpariaeth y prosiect, gan fesur effaith a mesurau gwella
 • Gwybodaeth am feithrin perthnasoedd effeithiol a phartneriaethau cydweithredol gyda sefydliadau statudol a gwirfoddol
 • Dealltwriaeth o egwyddorion diogelu plant a phobl ifanc ac ymroddiad iddynt
 • Gwybodaeth am ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i’r rhaglen, gan gynnwys Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
 • Dealltwriaeth o gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac ymrwymiad iddynt
 • Dangos ymwybyddiaeth amgylcheddol a defnyddio adnoddau’n gyfrifol

 

 1. Sgiliau
 • Sgiliau trefnu, cyfathrebu ysgrifenedig a llafar ardderchog gyda’r gallu i addasu’r dull yn ôl y gynulleidfa, er mwyn cyfathrebu’n effeithiol ag unigolion a grwpiau ac ymgysylltu â sefydliadau allanol.
 • Dangos gallu i ddeall amcanion busnes perthnasol a gweithio tuag at eu bodloni.
 • Dangos dealltwriaeth o pwy yw ein cwsmeriaid, eu hanghenion a sut y gellir eu diwallu.
 • Dangos y gallu i wneud penderfyniadau a defnyddio crebwyll ar sail gwybodaeth.
 • Dangos hunanysgogiad, blaengaredd ac ymroddiad i gwblhau tasgau.
 • Dangos y gallu i ragweld a nodi problemau a dod o hyd i atebion.
 • Gallu i ddysgu a defnyddio gwybodaeth newydd yn gyflym, a chynnal gwybodaeth gyfoes am ddeddfwriaeth newydd sy’n effeithio ar ein maes gwaith ein hunain.
 • Gallu i ddarparu gwybodaeth ystadegol glir, gryno a chywir, adroddiadau diweddaru ysgrifenedig a chyflwyniadau llafar yn ôl yr angen.
 • Gallu i ymdrin yn briodol â materion sensitif a gwybodaeth gyfrinachol.
 • Dealltwriaeth o sut mae’r sefydliad yn gweithio a sut mae eich gwaith eich hunan yn cyfrannu i ddibenion y sefydliad.
 • Gallu i flaenoriaethu, cynllunio, adolygu a gwerthuso llwythi gwaith.
 • Tystiolaeth o ymagwedd hyblyg i ddiwallu anghenion datblygiadol y swydd.

 

Amodau arbennig

Mae’r disgrifiad swydd hwn fel y mae’n berthnasol ar hyn o bryd a chaiff ei adolygu’n rheolaidd fel rhan o’r Adolygiad Datblygiad a Pherfformiad. Gall fod yn ofynnol i chi ymgymryd â thasgau eraill y gellir eu neilltuo i chi’n rhesymol o bryd i’w gilydd.

Mae’r disgrifiad swydd hwn wedi’i gymeradwyo gan yr unigolyn cyfrifol a’r pwyllgor rheoli.

Cwmni cyfyngedig trwy warant (Rhif cofrestredig 2957667) ac elusen gofrestredig (Rhif cofrestredig 1040818)

Mae’r penodiad yn amodol ar wiriad GDG manwl.

Dyddiad Gau: 13ydd o Rhagfyr 2019

E-bost eich CV i:  admin@ybont.com

2019-12-06T11:28:56+00:00December 6th, 2019|