privacy policy2019-07-08T14:47:10+00:00

Polisi Preifatrwydd

Blynyddoedd Cynnar Cymru

Polisi Preifatrwydd ar gyfer Aelodau a Rhanddeiliaid

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r data sy’n cael ei gasglu gan Flynyddoedd Cynnar Cymru. Mae’n disgrifio sut rydyn ni’n casglu ac yn gofalu am yr wybodaeth y mae aelodau a rhanddeiliaid yn ei roi i ni a beth yw eich hawliau.

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n elusen gofrestredig (rhif 1056381) ac yn gwmni cyfyngedig trwy warant (rhif 3164233).

Cyfeiriad ein swyddfa gofrestredig yw Uned 1, The Lofts, 9 Hunter Street, Caerdydd, CF10 5GX

Pa wybodaeth ydyn ni’n ei gasglu?

Rydyn ni’n casglu data oddi wrth unigolion ar ffurflenni aelodaeth, e-bost, llythyrau, galwadau ffôn, ymweliadau / logiau cyswllt, trwy’n siop ar lein, ymatebion i arolygon, data gofynnol ar gyfer Cynlluniau Anghenion Ychwanegol a Lleoedd Cymorthedig.

Sut ydyn ni’n defnyddio eich gwybodaeth?

 • Er mwyn cynnal a chadw cofnodion aelodaeth ar fasdata y gall yr aelodau eu gweld a’u rhannu gyda gweithwyr Blynyddoedd Cynnar Cymru.
 •  I gyfathrebu gydag aelodau, cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf am fanteision eich aelodaeth, anfon y cylchgrawn smalltalk atoch, y newyddion diweddaraf o’r sector a newyddion a gwybodaeth oddi wrth sefydliadau eraill.
 •  Rhoi gwybod i chi am gyfleoedd i fod yn bresennol neu i gymryd rhan mewn ymgynghoriadau, digwyddiadau a hyfforddiant.
 • I’w ddadansoddi a’u defnyddio’n fewnol gan Flynyddoedd Cynnar Cymru wrth adrodd a dadansoddi.
 • Byddwn yn defnyddio eich manylion banc i brosesu eich taliadau i ni ac i anfon derbyniadau atoch am y taliadau a’r rhoddion hynny.
 • Ni fyddwn yn prosesu’ch data personol i anfon deunydd marchnata uniongyrchol atoch chi oni bai ein bod wedi derbyn eich caniatâd wedi’i lofnodi.
 • Byddwn yn gofyn am eich caniatâd bob amser cyn rhannu’r wybodaeth rydych wedi’i roi i ni mewn cyfarfodydd, yn ystod galwadau neu ymweliadau ac mewn e-bost.

Sut mae’ch gwybodaeth yn cael ei rhannu?

 • Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu nac yn prydlesu’ch gwybodaeth bersonol i drydydd partïon oni bai ein bod wedi derbyn eich caniatâd neu bod gwneud hynny’n ofynnol o dan y gyfraith.
 • Efallai byddwn yn datgelu’ch data i’n darparwyr gwasanaeth sy’n rhoi gwasanaethau i ni neu i chi ar ein rhan (pob un o dan gontract i weithredu ar ein cyfarwyddiadau ni’n unig ac yn unol â’r cyfreithiau perthnasol, gan gynnwys y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol).
 • Efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i anfon gwybodaeth hyrwyddo atoch am drydydd partïon a allai, yn ein barn ni, fod â diddordeb i chi os byddwch chi’n llofnodi caniatâd i ni wneud hynny.
 • Efallai byddwn yn rhannu’ch data a manylion am eich gwasanaeth gyda rhai sy’n ein hariannu e.e. yr awdurdodau lleol neu Lywodraeth Cymru, ond byddwn yn gofyn am eich caniatâd ysgrifenedig o flaen llaw i wneud hynny.
 • Byddwn yn gofyn i chi am eich caniatâd ysgrifenedig cyn rhannu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch.

Ein gwefan

Cwcis

Ffeiliau bychain o destun yw cwcis, a elwir hefyd yn borwyr neu gwcis tracio, sy’n cael eu hychwanegu at eich cyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld â gwefan. Maen nhw’n helpu gwefannau i berfformio rhai weithgareddau e.e. eich adnabod chi os ydych yn mewngofnodi i mewn i ran gyfyngedig o wefan, ar gyfer troliau siopau ac at ddibenion tracio.

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n defnyddio’r cwcis canlynol:

Google analytics. Rydym yn defnyddio cwcis Google analytics ar y wefan at ddibenion tracio. Mae’r cwcis yn ein galluogi ni i ddeall traffig cyffredinol i’n gwefan er enghraifft nifer yr ymwelwyr ac am faint o amser y maen nhw ar y safle. Mae’r broses hon yn casglu data, ond ar ffurf ddi-enw, er mwyn ein helpu ni i wella a datblygu’r wefan a gwella profiad defnyddiwyr.

Dewisiadau preifatrwydd. Rydyn ni’n defnyddio cwci tracio, sy’n cael ei ychwanegu at eich cyfrifiadur, er mwyn cofio’ch dewisiadau cwci h.y os ydych wedi’u caniatáu neu eu gwrthod.

Cofrestru ar gyfer ddigwyddiadau. Rydyn ni’n gallu eich cofrestru ar y wefan ar gyfer digwyddiadau. Os byddwch yn gwneud hynny, mae’r wybodaeth yn mynd yn syth i mewn i’n basdata. Er mwyn cofrestru mae’n basdata’n ychwanegu cwci angenrheidiol (gweinydd adweithiol) at eich cyfrifiadur.

Rheoli Cwcis

Os hoffech chi ddewis ddefnyddio neu beidio â cwcis, dylech allu gwneud hynny drwy’ch porwr. Gallwch adolygu’ch gosodiadau cwcis unrhyw adeg.

Cofiwch, allwch chi ddim dewis peidio â defnyddio cwcis sy’n angenrheidiol ar gyfer darparu ein gwefan neu ein gwasanaethau i ymwelwyr.

Dolenni i wefannau eraill

Efallai fod yna ddolenni ar ein gwefan sy’n ei gwneud yn haws i chi ymweld â gwefannau eraill o ddiddordeb.  Fodd bynnag, dylech gofio, unwaith y byddwch chi wedi defnyddio’r dolenni hyn i adael ein gwefan, nad oes gennym ni unrhyw reolaeth dros y gwefannau hynny.  Felly, ni ellir ein dal ni’n gyfrifol am ddiogelu nac am breifatrwydd unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei gyflwyno wrth ymweld â gwefannau o’r fath ac nid yw’r safleoedd hynny’n cael eu rheoli gan y datganiad preifatrwydd hwn.  Dylech fod yn ofalus a dylech ddarllen y datganiadau preifatrwydd sy’n berthnasol i’r gwefannau hynny.

Eich hawliau ynglŷn â’r defnydd o’ch data

Mae gennych yr hawl i:

 • Gael mynediad at y data personol rydyn ni’n ei gadw amdanoch chi
 • Cywiro’r data hwn
 • Gofyn i’ch data cael ei ddileu
 • Gofyn i ni gyfyngu ar sut mae’ch data’n cael ei ddefnyddio h.y. ymatal rhag ei brosesu ond peidio â’i ddileu, er enghraifft os ydych eisiau gwneud yn siŵr ei fod yn gywir cyn ei brosesu ymhellach
 • Derbyn y data rydym yn ei ddal ar ffurf ddarllenadwy
 • Gwrthwynebu i’ch data gael ei ddefnyddio ar gyfer marchnata uniongyrchol a / neu gael ei brosesu ar gyfer adroddiadau ac ystadegau
 • Gwrthwynebu i’ch data personol gael ei brosesu pan fyddwn yn dibynnu ar ddiddordeb cyfreithlon (neu un trydydd parti) a bod yna rywbeth ynghylch eich sefyllfa benodol chi sy’n gwneud i chi fod eisiau gwrthwynebu ar y sail benodol honno.
 • Peidio â chael ei broffilio na bod yn destun penderfyniad ar sail prosesu wedi’i awtomeiddio.
 • Gofyn i’ch data cael ei drosglwyddo i barti arall

Mae gennych chi hawl i dynnu’n ôl eich caniatâd i ddefnyddio’ch data unrhyw adeg trwy ysgrifennu at ein pencadlys: Blynyddoedd Cynnar Cymru, Uned 1, The Lofts, 9 Hunter Street, Caerdydd, CF10 5GX CF10 5GX neu ein e-bostio ar info@earlyyears.wales.

Os ydych o’r farn fod unrhyw wybodaeth sydd gennym ni yn eich cylch yn anghywir neu’n anghyflawn, ysgrifennwch atom gynted ag y gallwch, gan ddefnyddio’r cyfeiriad uchod.  Byddwn yn cywiro, yn brydlon, unrhyw wybodaeth sy’n anghywir.

Fel arfer ni fydd angen i chi dalu ffi er mwyn cael mynediad at eich gwybodaeth bersonol (neu i ymarfer unrhyw un arall o’r hawliau sy’n cael eu dangos uchod). Fodd bynnag, gallwn godi ffi rhesymol os yw’ch cais am fynediad yn amlwg heb sail neu’n ormodol. Neu efallai y byddwn yn gwrthod cydymffurfio â’r cais o dan amgylchiadau o’r fath.

Sut rydym yn gwarchod eich data

Mae’n bosibl y bydd eich data’n cael ei gadw’n electronig (ar gyfrifiaduron, gliniaduron, iPad neu ffonau symudol) neu ar gopi caled, mewn man cadw diogel a dim ond staff Blynyddoedd Cynnar Cymru a fydd â mynediad ato ar gyfer ei ddefnyddio i gysylltu â chi fel rhan o’u gwaith.

Mae gweithwyr Blynyddoedd Cynnar Cymru’n derbyn hyfforddiant a gwybodaeth am bob agwedd o brosesu a gwarchod data fel sy’n briodol i’w swyddogaeth.

Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru wedi penodi’r Prif Weithredwr i fod yn rheolydd gwarchod data a gellir cysylltu ar janea@earlyyears.wales neu ar 029 2045 1242 neu drwy ysgrifennu at Y Prif Weithredwr, Blynyddoedd Cynnar Cymru, Uned 1, The Lofts, 9, Hunter Street, Caerdydd CF10 5GX.

Bydd holl staff Blynyddoedd Cynnar Cymru’n cael hyfforddiant sefydlu mewn gweithdrefnau prosesu data gan gynnwys adrodd ynghylch unrhyw doriadau i’r rheolydd ym Mlynyddoedd Cynnar Cymru a fydd yn adrodd yn ôl i’r Prif Weithredwr o dan ofynion Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol.

Os bydd y polisi hwn yn cael ei ddiweddaru neu’i newid byddwn yn hysbysu’r holl aelodau a bydd y polisi ar gael ar ein gwefan: www.earlyyears.wales.

Os oes gennych bryderon neu gŵyn am y defnydd o’ch data personol, gallwch gysylltu â’n rheolydd gwarchod data

neu

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth https://ico.org.uk/concerns/

Mehefin 2019

Swyddfa Gofrestredig Blynyddoedd Cynnar Cymru, Uned 1, The Lofts, 9 Hunter Street, Caerdydd, CF10 5GX/

Registered Office Wales PPA Unit 1, The Lofts, 9 Hunter Street, Cardiff, CF10 5GX

Ffôn: 029:2045 1242 E-bost: info@earlyyears.wales/Phone: 029:2045 1242 Email: info@earlyyears.wales

/Elusen gofrestredig/Registered charity 1056381. Cwmni cyfyngedig trwy warant /Company limited by guarantee 3164233