Prosiect EDI | The EDI Project

Croeso i Prosiect EDI!

Mae EDI (neu Erfyn Diagnostig Iaith) yn brosiect i fesur beth yw sgiliau Cymraeg presennol y gweithlu Blynyddoedd Cynnar a Chwarae yng Nghymru. Er mwyn gallu mesur hyn ar draws Cymru gyfan bydd angen i ni gymryd sampl o allu gweithwyr gyda phob lefel o’r Gymraeg.

Felly, os ydych chi’n weithiwr yn y sector Blynyddoedd Cynnar a Chwarae, rydyn ni angen eich help chi! A fyddwch chi’n fodlon helpu?

Bydd canlyniadau’r prosiect yn cael ei defnyddio gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol i’w helpu i lunio a datblygu hyfforddiant Cymraeg addas a phwrpasol fel rhan o’r cynllun ‘Cymraeg Gwaith’

Welcome to the EDI Project!

This is a project to measure the current Welsh language skills of the Early Years and Play workforce in Wales. To allow us to measure this we need to take a sample from across Wales of workers with varying levels of Welsh knowledge.

So, if you are a worker in the Early Years and Play sector, we need your help! Are you able to help us?

The project’s findings will be passed on to the National Centre for Learning Welsh to help them shape and develop bespoke, appropriate Welsh training as part of the ‘Work Welsh’ scheme.

2018-01-24T10:08:22+01:00October 26th, 2017|