Temporary Development Worker – Welsh Language Support | Gweithiwr Datblygu Dros Dro – Cefnogaeth i’r Gymraeg

Temporary Development Worker – Welsh Language Support – 8-month Maternity Leave Cover (June 2019 – February 2020)

Applications for undertaking this as a secondment are welcomed.

———————————————————————

Purpose of the role:

To support the Welsh Government’s Cymraeg 2050 goal to increase the number of Welsh speakers to £1million by 2050 by supporting early years and childcare practitioners in member non-maintained early years settings. Promoting the National Centre for Learning Welsh “Work Welsh for Early Years” training programme. To provide post training support to providers to embed Welsh into everyday practice.

Hours of work: 17.5 hours per week 52 weeks of the year Monday – Friday

Salary: £9,100 per annum pro rata (£6,066.64 actual salary)


Benefits: 23 days holiday per year (pro rata), Company pension scheme

Location: Cardiff Head Office

Closing date: 31st May 2019

Interview date: TBC

Probationary period: 3 months

———————————————————————

How to apply: Contact Emily James for more information.

Email: info@earlyyears.wales

Telephone: 02920 451242

Website: www.earlyyears.wales

———————————————————————

Job Description

Gweithiwr Datblygu Dros Dro – Cefnogaeth i’r Gymraeg – Dros Gyfnod Mamolaeth 8 mis (Mehefin 2019 – Chwefror 2020)

Croesawir ceisiadau ar gyfer secondiad i’r swydd hon.

———————————————————————

Diben y swydd:

Cefnogi nod Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru o gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i 1 miliwn erbyn 2050 drwy gefnogi ymarferwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant mewn lleoliadau aelodau blynyddoedd cynnar nad ydynt yn cael eu cynnal.  Hyrwyddo rhaglen hyfforddi’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol “Cymraeg Gwaith ar gyfer Blynyddoedd Cynnar”.   Darparu cefnogaeth ar ôl hyfforddiant i sefydlu’r Gymraeg mewn ymarfer bob dydd.

Oriau gwaith: 17.5 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn Llun – Gwener

Cyflog: £9,100 y flwyddyn pro rata

Buddion: 23 diwrnod o wyliau’r flwyddyn (pro rata), cynllun pensiwn Cwmni

Lleoliad: Y Brif Swyddfa, Caerdydd

Dyddiad cau: 31 Mai 2019

Dyddiad cyfweld: I’w gadarnhau

Cyfnod prawf: 3 mis

———————————————————————

Sut i wneud cais: Cysylltwch ag Emily James i gael rhagor o wybodaeth.  

Ebost: info@earlyyears.wales

Ffôn: 02920 451242

Gwefan: www.earlyyears.wales

———————————————————————

Swydd Ddisgrifiad

2019-05-22T12:10:32+01:00Mai 22, 2019|