terms of use2018-11-26T23:49:59+00:00

Telerau Defnyddio

Croeso i’n gwefan. Os byddwch yn dal i edrych drwy, ac yn defnyddio’r, wefan hon rydych yn cytuno i gydymffurfio a chael eich rhwymo gan y telerau a’r amodau defnyddio canlynol, sydd, ar y cyd â’n polisi preifatrwydd, yn rheoli perthynas Blynyddoedd Cynnar Cymru gyda chi o ran y wefan hon.

Mae’r termau ‘Blynyddoedd Cynnar Cymru’ neu ‘ni’ yn cyfeirio at berchennog y wefan.  Mae’r term ‘chi’ yn cyfeirio at ddefnyddiwr neu rywun sy’n edrych ar y wefan.  Mae defnyddio’r wefan hon yn amodol ar y telerau defnyddio canlynol:

1 DIFFINIADAU

1.1 Ystyr “Prynwr” yw unigolyn neu sefydliad sy’n prynu neu sy’n cytuno i brynu Nwyddau gan y Gwerthwr;

1.2 Ystyr “Defnyddiwr” yw’r ystyr a briodolir iddo yn adran 12 o Ddeddf Termau Contract Annheg 1977;

1.3 Ystyr “Contract” yw’r contract rhwng y Gwerthwr a’r Prynwr i werthu a phrynu Nwyddau sy’n ymgorffori’r Telerau a’r Amodau hyn;

1.4 Ystyr “Nwyddau” yw eitemau y mae’r Prynwr yn cytuno i’w prynu gan y Gwerthwr;

1.5 Ystyr “Gwerthwr” yw Blynyddoedd Cynnar Cymru, Uned 1, The Lofts, 9 Hunter Street, Caerdydd CF10 5GX sy’n berchennog ac yn gweithredu www.earlyyears.wales;

1.6 Ystyr “Telerau ac Amodau” yw’r telerau a’r amodau gwerthu sy’n cael eu dangos yn y cytundeb hwn ac unrhyw delerau ac amodau arbennig a gytunir yn ysgrifenedig gyda’r Gwerthwr;

1.7 Ystyr “Gwefan” yw www.earlyyears.wales

2 AMODAU

2.1 Nid oes unrhyw beth yn y Telerau ac Amodau hyn sy’n effeithio ar hawliau statudol y Prynwr fel Defnyddiwr.

2.2 Bydd y Telerau a’r Amodau hyn yn berthnasol i bob contract i werthu Nwyddau gan y Gwerthwr i’r Prynwr a bydd yn drech nac unrhyw beth arall ar bapur neu ar lafar oddi wrth y Prynwr.

2.3 Bydd derbyn Nwyddau ar ôl eu danfon yn cael ei ystyried yn dystiolaeth derfynol bod y Prynwr yn derbyn y Telerau a’r Amodau hyn.

2.4 Ni fydd unrhyw amrywiad o’r Telerau a’r Amodau hyn (gan gynnwys unrhyw delerau ac amodau arbennig a gytunir rhwng y partïon) yn berthnasol heb gytundeb ysgrifenedig y Gwerthwr i hynny.

2.5 Dylid anfon unrhyw gŵyn at gyfeiriad y Gwerthwr a nodir yng nghymal 1.5.

3 ARCHEBU

3.1 Ystyrir bod pob archeb am Nwyddau yn gynnig gan y Prynwr i brynu Nwyddau yn unol â’r Telerau a’r Amodau hyn a’u bod yn amodol ar fod y Gwerthwr yn e derbyn.  Gall y Gwerthwr ddewis peidio â derbyn archeb am unrhyw reswm.

3.2 Os nad yw’r Nwyddau a archebwyd gan y Prynwr ar gael ac mewn stoc hysbysir y Prynwr a bydd yn cael cynnig un ai ddisgwyl nes y bydd y Nwyddau ar gael ac mewn stoc neu ofyn am gynnyrch gwahanol neu ganslo ei archeb.

3.3 Wrth archebu drwy’r Wefan, disgrifir y camau technegol y bydd yn rhaid i’r Prynwr eu cyflawni er mwyn cwblhau’r archeb yn yr adran Proses Archebu ar y wefan. 

3.4 Diogeledd

Mae pob un o’r manylion talu sy’n cael eu cyflwyno i’r ddarpariaeth talu ar lein yn cael eu hamgryptio pan fydd y cwsmer, neu drydydd parti wrth dalu, yn eu nodi.  Mae cyfathrebiadau i ac oddi wrth safle’r Darparwr Gwasanaeth yn cael eu hamgryptio dwy dystysgrif SSL.

Nid yw Blynyddoedd Cynnar Cymru byth yn casglu nac yn cadw manylion cardiau.  Mae’r broses dalu yn cael ei chwblhau ar safle ddiogel sy’n cael ei darparu gan drydydd parti.  Ni fydd Blynyddoedd Cynnar Cymru’n atebol am unrhyw fethiant gan berson yn gwneud taliad i ddiogelu data’n briodol rhag  i berson arall ei weld ar y sgrin neu ei gael mewn unrhyw ffordd arall, yn ystod y broses dalu ar lein neu o ran unrhyw fethiant i ddarparu gwybodaeth gywir yng nghwrs y broses dalu ar lein.  

4 PRISIAU A THALU

4.1 Prisiau’r Nwyddau fydd yr hyn sy’n cael ei ddangos ar y Wefan.  Mae’r prisiau’n cynnwys Treth ar Werth ac mae costau danfon yn cael eu dangos yn unol â dewis cwsmeriaid unigol o wasanaeth ac yn y cyfnod desg dalu o’r broses.  Bydd contract cwsmeriaid yn cael ei gytuno ar adeg archebu.

4.2 Bydd y pris talu cyfan gan gynnwys costau danfon yn cael ei ddangos ym masged siopa’r Prynwr cyn cadarnhau’r archeb.

4.3 Ar ôl derbyn yr archeb, bydd y Gwerthwr yn cadarnhau drwy e-bost fanylion, disgrifiad a phris y Nwyddau.

4.4 Rhaid talu’r pris gan gynnwys Treth ar Werth (os yn berthnasol) a chostau danfon yn llawn cyn bod y Nwyddau’n cael eu danfon.

5 HAWLIAU’R GWERTHWR

5.1 Mae’r Gwerthwr yn cadw’r hawl i ddiweddaru’r prisiau ar y Wefan o dro i dro ac ni ellir eu gwarantu am unrhyw gyfnod penodol.  Bydd y Gwerthwr yn gwneud pob ymdrech i sicrhau fod y prisiau’n gywir pan fydd y Prynwr yn archebu.

5.2 Mae’r Gwerthwr yn cadw’r hawl i dynnu nwyddau’n ôl o’r Wefan ar unrhyw adeg.

5.3 Ni fydd y Gwerthwr yn atebol i unrhyw un am dynnu nwyddau oddi ar y wefan nac am wrthod prosesu archeb.

6 GWARANT Y GWEITHGYNHYRCHWR

6.1 Eitemau Diffygiol: Gallwch ddychwelyd eitemau diffygiol unrhyw adeg o fewn 12 mis gyda phrawf o’r dyddiad prynu ond cofiwch gysylltu â ni yn gyntaf i drafod cyn eu dychwelyd.  Yn aml iawn, gellir datrys problemau dros y ffôn.

7 DANFON

7.1 Bydd nwyddau sy’n cael eu cyflenwi yn y DU yn cael eu hanfon o fewn 2-3 diwrnod gwaith o dderbyn archeb fel arfer.  Gwneir pob ymdrech i anfon o fewn 2-5 diwrnod gwaith fan bellaf.  Anfonir nwyddau trwy’r Post Brenhinol a bydd y dewisiadau gwasanaeth ar gael yn y cyfnod desg dalu.  Gweler dewisiadau Danfon yn y DU.

7.2 Bydd nwyddau sy’n cael eu cyflenwi y tu allan i’r DU yn cael eu danfon o fewn 2-3 diwrnod gwaith o dderbyn archeb fel arfer.  Fodd bynnag, dylid caniatáu 5 – 10 diwrnod gwaith i ddanfon dramor.  Anfonir nwyddau drwy Wasanaeth Llofnodi wrth Dderbyn y Post Brenhinol Rhyngwladol.  Mae rhagor o wybodaeth ar Danfoniadau rhyngwladol.

7.3 Os yw dyddiad danfon penodol / ar gyfer archeb arbennig wedi’i gytuno, ac os na ellir cyfarfod â’r dyddiad hwnnw, hysbysir y Prynwr o hynny.

7.4 Bydd y Gwerthwr yn gwneud ymdrechion rhesymol i gyfarfod ag unrhyw ddyddiad a gytunwyd ar gyfer danfon.  Ond nid yr amseriad fydd hanfod y danfon ac ni fydd y Gwerthwr, o dan unrhyw amgylchiadau, yn atebol am unrhyw golledion, costau, difrod na threuliau i’r Prynwr nac i unrhyw drydydd parti yn codi’n uniongyrchol neu yn anuniongyrchol o fethu â chyfarfod ag unrhyw amcangyfrif o’r dyddiad danfon.

7.5 Bydd Nwyddau’n cael eu Danfon i’r cyfeiriad y mae’r Prynwr yn nodi ar yr archeb a bydd y Prynwr yn gwneud yr holl drefniadau angenrheidiol i dderbyn y Nwyddau pryd bynnag y maent yn cyrraedd.

7.6 Bydd teitl a risgiau’r Nwyddau’n trosglwyddo i’r Prynwr pan fydd y Nwyddau wedi cael eu danfon.

8 CANSLO A DYCHWELYD

8.1  Bydd y Prynwr yn archwilio’r Nwyddau ar unwaith ar ôl eu derbyn a bydd yn hysbysu’r Gwerthwr drwy e-bost neu dros y ffôn o fewn saith diwrnod gwaith o’u derbyn os yw’r Nwyddau wedi’u difrodi neu’n anaddas.  Os na fydd y Prynwr yn gwneud hynny, dyfernir bod y Prynwr wedi derbyn y Nwyddau.

8.2 Fel defnyddiwr, mae gennych chi hawl, yn ychwanegol at eich hawliau eraill, i ganslo’r Contract a derbyn ad-daliad llawn drwy hysbysu’r Gwerthwr drwy ebost neu dros y ffôn o fewn saith diwrnod gwaith o dderbyn y Nwyddau.  Fodd bynnag, y Prynwr sy’n atebol am gostau dychwelyd y Nwyddau at y Gwerthwr (oni bai y dyfernir fod y Nwyddau’n wallus).  Gweler ein Polisi Dychweliadau.

8.3 Yma ym Mlynyddoedd Cynnar Cymru, rydyn ni eisiau i chi gael profiad gwych bob tro y byddwch yn siopa gyda ni.  Weithiau, fodd bynnag, rydym yn deall efallai y byddwch eisiau dychwelyd eitemau i gael eu newid ayb, felly gweler ein Polisi Dychweliadau.  Dim ond os bydd eitemau yn eu cyflwr gwreiddiol, heb gael eu defnyddio ac yn eu pecynnau gwreiddiol yn byddwn yn eu derbyn yn ôl.  Os byddwch yn anfon nwyddau’n ôl, fel y manylir, o fewn 30 diwrnod, byddwn yn ad-dalu’n llawn y pris y byddwch wedi’i dalu am yr eitem.  Mae’n rhaid i’r Prynwr anfon y nwyddau’n ôl ar gostau’r Prynwr a dylai’r nwyddau gael eu hyswirio’n ddigonol ar gyfer eu taith yn ôl.

8.4 Os canfyddir bod y Nwyddau wedi’u difrodi oherwydd bai y Prynwr, bydd y Prynwr yn atebol am gostau adfer y difrod hwnnw.

9 CYFYNGU AR ATEBOLRWYDD

9.1 Heblaw fel yr awgrymir yn ôl y gyfraith, pan fydd y Prynwr yn gweithredu fel Defnyddiwr, os bydd y Gwerthwr yn torri unrhyw un o’r Telerau a’r Amodau hyn, bydd rhwymedi’r prynwr yn cael ei gyfyngu i’r iawndal na fydd o dan unrhyw amgylchiadau’n fwy na Phris y Nwyddau ac ni fydd y Gwerthwr o dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod anuniongyrchol, damweiniol neu ganlyniadol o dan unrhyw amgylchiad.

9.3 Nid oes unrhyw beth yn y Telerau a’r Amodau hyn sy’n eithrio neu’n cyfyngu ar atebolrwydd y Gwerthwr am farwolaeth neu niwed personol yn codi o esgeulustod y Gwerthwr neu asiantau neu gyflogeion y Gwerthwr.

10 HEPGORIAD

Ni fydd unrhyw hepgoriad gan y Gwerthwr (a fynegir neu a awgrymir) wrth weithredu unrhyw un o’i hawliau o dan y contract hwn yn rhagfarnu ei hawliau i wneud hynny yn y dyfodol.

11 FORCE MAJEURE

 Ni fydd y Gwerthwr yn atebol am unrhyw oedi neu fethiant i berfformio unrhyw un o’i ymrwymiadau os bydd yr oedi neu’r methiant o ganlyniad i ddigwyddiadau neu amgylchiadau y tu hwnt i’w reolaeth resymol, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i weithred gan Dduw, streiciau, cloi allan, damweiniau, rhyfel, tân, methiant unrhyw system gyfathrebu, telegyfathrebu neu gyfrifiadurol, peiriannau’n torri neu brinder neu ddim nwyddau crai ar gael o ffynonellau naturiol a bydd hawl gan y Gwerthwr i estyniad rhesymol o’i gyfrifoldebau.

12 HOLLTI

 Os bydd unrhyw derm neu ddarpariaeth o’r Telerau a’r Amodau hyn yn cael eu cyfrif yn annilys, anghyfreithlon neu’n anorfodadwy am unrhyw reswm gan unrhyw lys neu awdurdodaeth cymwys bydd y ddarpariaeth honno’n cael ei hollti a bydd gweddill y darpariaethau sydd yma yn dal mewn grym ac effaith lawn fel pe byddai’r Telerau a’r Amodau hyn wedi cael eu cytuno gyda’r ddarpariaeth annilys anghyfreithlon neu anorfodadwy wedi’i heithrio.

13 NEWIDIADAU YN Y TELERAU AC AMODAU

Bydd gan y Gwerthwr hawl i newid y Telerau a’r Amodau hyn unrhyw bryd ond ni fydd yr hawl hwn yn effeithio ar y Telerau a’r Amodau presennol y bydd y Prynwr wedi’u derbyn ar adeg prynu.

14 EIDDO DEALLUSOL

Oni nodir yn wahanol, mae hawlfraint y cynnwys ar bob tudalen o’r Wefan hon ym mherchnogaeth neu ar drwydded i Flynyddoedd Cynnar Cymru.

15 CYFRAITH LYWODRAETHOL AC AWDURDODIAETH

Rheolir a dehonglir y Telerau a’r Amodau hyn yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr a bydd y partïon drwy hyn yn darostwng i awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr yn unig.

16 HAWLFRAINT

Mae cynnwys gwefan Blynyddoedd Cynnar Cymru ym mherchnogaeth neu ar drwydded i Flynyddoedd Cynnar Cymru neu’n cael eu defnyddio gyda chaniatâd y perchennog.  Ni chaniateir atgynhyrchu o gwbl heb ganiatâd, 

17 DALIADAU A BARNAU

Eiddo’r awduron gwreiddiol a chyfranwyr eraill, a neb arall, yw’r daliadau a’r barnau a fynegir ar y wefan hon.  Nid yw’r daliadau a’r barnau hynny o angenrheidrwydd yn cynrychioli daliadau a barnau staff, cyflenwyr, asiantau nac unrhyw un neu’r cyfan o’r cyfranwyr at y safle hon.  Nid yw Blynyddoedd Cynnar Cymru yn gwneud unrhyw honiad o gwbl ynghylch cywirdeb, cyfanrwydd, cyfoesedd, addasrwydd neu ddilysrwydd unrhyw wybodaeth ar y safle hon ac ni fydd yn atebol am unrhyw wallau, hebgoriadau neu oedi yn yr wybodaeth nac am unrhyw golledion, niwed neu iawndal yn codi o’u harddangos neu eu defnyddio.  Darperir pob gwybodaeth ar sail fel ag y mae.