Wobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru 20202020-01-30T14:21:32+00:00

Wobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru 2020

Croeso i Wobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru 2020

Bwriad Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru yw amlygu angerdd ac ymroddiad ein haelodau yn y sector gofal plant yng Nghymru.  Rydyn ni’n credu fod ein haelodau’n arwain y ffordd wrth osod safonau i bawb yn ein diwydiant – dyma eich cyfle chi i gael eich cydnabod a’ch dathlu.

Bydd y seremoni wobrwyo eleni’n cael ei chynnal yng Ngwesty’r Hilton, Caerdydd gyda’r nos 12 Mehefin 2020. Byddwn yn datgelu enw ein siaradwr gwadd yn fuan felly, gwisgwch eich dillad gorau ac ymuno â ni i ddathlu!

Yn dilyn llwyddiant Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru 2019, rydyn ni’n falch o adael i chi wybod bod Towergate Insurance yn noddi’r digwyddiad eleni, felly, diolch enfawr iddyn nhw.  Rydyn ni wedi gweithio gyda Towergate ers blynyddoedd lawer ac yn edrych ymlaen at rannu”r noson.

Bydd ein henillwyr yn cael eu dewis gan banel o feirniaid arbenigol sy’n cynrychioli sefydliadau yn y sector.  Bydd gan y beirniaid yr wybodaeth a’r profiad i asesu pob enwebiad yn unol â’i amcanion.

Bydd y rhai a enwebir ac sy’n cyrraedd y rhestr fer yn derbyn gwahoddiad i ymuno â ni yn ein noson dathlu’r Gwobrau (gan gynnwys teithio i hyd at ddau berson y lleoliad)

Felly, heb oedi mwy, dechrau enwebu nawr!

Pob lwc,
Jane Alexander, Prif Weithredwr
Blynyddoedd Cynnar Cymru

Categorïau Gwobrau 2020

Rhaid i bob lleoliad sy’n cael ei enwebu fod yn aelod ar hyn o bryd o Flynyddoedd Cynnar Cymru

Rhaid i bob person sy’n cael ei enwebu fod yn gweithio / yn gwirfoddoli mewn lleoliad sy’n aelod o Flynyddoedd Cynnar Cymru

Gwobr 1 – Lleoliad y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru

Lleoliad sy’n cael ei yrru gan ei angerdd dros weithio gyda phlant Blynyddoedd Cynnar ac ansawdd gofal plant.  Mae’r pwyslais pennaf ar gynhyrchu amgylchedd ddiogel, glân, ysgogol lle mae plant yn cael eu hannog i chwarae, dysgu a ffynnu.  Mae’r lleoliad yn rhoi’r parch pennaf i’w staff ac mae ganddo gysylltiadau ardderchog gyda rhieni, partneriaid allanol a’r gymuned leol.  Mae wedi llwyddo, neu’n gweithio tuag at, wobr Ansawdd i Bawb Blynyddoedd Cynnar Cymru, ac mae adroddiadau allanol, fel Estyn, Arolygiaeth Gofal Cymru, o safon uchel.

Cliciwch yma i gychwyn ar eich enwebiad

Gwobr 2 – Arloesydd y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru

Lleoliad neu berson sy’n defnyddio ffyrdd newydd neu wahanol o ddarparu gofal plant blynyddoedd cynnar.  Gallai hyn gynnwys mentrau amgylcheddol neu iechyd a llesiant, ffyrdd o gysylltu â rhieni, partneriaid allanol a / neu’r gymuned leol neu ffordd newydd o wella’r cyfleoedd i blant chwarae dysgu, a ffynnu.  Gallai hyn gynnwys hefyd leoliad gwirfoddol nad yw wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru megis grŵp Rhieni a Phlant Bach.

Cliciwch yma i gychwyn ar eich enwebiad

Gwobr 3 – Ymarferydd y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru

Aelod eithriadol o staff sydd wedi ymrwymo i’w swydd ac yn angerddol ynghylch gofalu am blant ac yn eu hannog i chwarae, dysgu a ffynnu. Mae’n dangos ymroddiad i ddarparu amgylchedd gofal plant o safon uchel, ddiogel ac ysgogol, mae’n rhoi’r plentyn yng nghanol y cyfan y mae’n ei wneud – yn mynd yn uwch ac ymhellach na’i swydd.  Mae’n fodel rôl da, yn fentor i aelodau eraill o staff, ac â pherthynas waith ardderchog gyda staff, rhieni, gwahanol asiantaethau allanol ac â chysylltiadau cymunedol positif.

Cliciwch yma i gychwyn ar eich enwebiad

Gwobr 4 – Gwirfoddolwr y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru Gwobr 4 – Gwirfoddolwr y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru 

Unigolyn eithriadol sy’n mynd yn uwch ac ymhellach i roi amser i’r sector blynyddoedd cynnar. Mae’n dangos angerdd dros ofal plant ac yn gwirfoddoli ei amser rhydd i wneud gwahaniaeth, gallai fod yn gweithio mewn lleoliad neu fod yn aelod gwerthfawr o’r pwyllgor.

Cliciwch yma i gychwyn ar eich enwebiad

Gwobr 5 – Dysgwr y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru

Mae’r wobr hon yn cydnabod unigolion sy’n dangos yn glir gynnydd a rhagoriaeth yn y sector Blynyddoedd Cynnar.  Gallai hyn gynnwys cymryd rhan mewn prentisiaeth, cymwysterau gofal plant a sgiliau yn y Gymraeg.  Mae’r wobr hon ar agor i bob aelod o staff, gan gynnwys rhai newydd gychwyn.

Cliciwch yma i gychwyn ar eich enwebiad

Enillwyr 2019

Lleoliad y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru

Meithrinfa Ddydd Abacus, Abertawe

Roedd y wobr hon yn chwilio am leoliad sy’n cael ei yrru gan ei angerdd dros gefnogi plant yn y Blynyddoedd Cynnar ac ansawdd gofal plant.

Mae Meithrinfa Ddydd Abacus yn gorlifo o angerdd! Lleoliad dwyieithog lle mae iechyd a llesiant plant a staff yn oruchaf.  Mae’r lleoliad yn gosod pwyslais cryf ar hyfforddi staff ac ar Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus ac, ymysg y llawer o wobrau eraill, mae ganddo achrediad Clod Mawr Ansawdd i Bawb a hefyd Statws Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy.  Mae ganddo gysylltiadau ardderchog gyda rhieni, y gymuned ac â phartneriaid allanol megis Tîm o Amgylch y Teulu.  Yn bennaf, mae’r lleoliad yn hyrwyddo agwedd holistig, gyda’r plentyn yn y canol lle mae plant yn cael eu hannog i ddatblygu mewn amgylchedd o feithrin.

Arloesydd y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru

Meithrinfa Chuckles, Casnnewydd

Roedd y wobr hon yn chwilio am ffyrdd newydd neu wahanol o ddarparu gofal plant blynyddoedd cynnar.

Meithrinfa Chuckles yng Nghasnewydd oedd yr un gyntaf yn yr ardal i agor am 6am ac ar wyliau banc.  Ar ôl adolygu prisiau a strwythur y sesiynau mae rhieni erbyn hyn yn gallu cael diwrnod 8 – 12 awr, o 6am tan 10pm, ar yr un pris yn awr, sydd wedi arwain at allu gofalu am fwy o blant.  Dim ond un yw hon o’r llawer o fentrau newydd sydd wedi gwneud i Chuckles sefyll allan i’r beirniaid.

Ymarferydd y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru

Marion Lloyd Chambers o Borthyn Bunnies, Sir Ddinbych

Roedd y wobr hon yn chwilio am berson proffesiynol ymroddedig ac angerddol sy’n gosod y plentyn ynghanol popeth y mae’n ei wneud.

Cafodd Marion ei dyrchafu’n ddiweddar i fod yn Arweinydd Grŵp Chwarae dros dro.   Mae ei ffordd dawel ac addfwyn yn annog plant i ddysgu’n annibynnol ac i deimlo’n hyderus wrth ddysgu drwy brofiad.  Mae agwedd gyffredinol bositif a hapus Marion hefyd yn dylanwadu ar ei chydweithwyr ac ar rieni! Drwy fynd y tu hwnt i’r hyn sydd ei angen wrth gynllunio ac yn ei gweithgareddau, mae’r plant yn ffynnu.

Gwirfoddolwr y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru

Claire Drake Brockman o Flynyddoedd Cynnar Llandogo, Sir Fynwy

Roedd y wobr hon yn chwilio am unigolyn angerddol ac eithriadol sy’n mynd yn uwch ac ymhellach i roi amser i’r sector blynyddoedd cynnar.

Claire Drake Brockman (a elwir hefyd yn Miss Daisy) oedd ein henillydd haeddiannol o Wirfoddolwr y Flwyddyn.  Mae wedi bod yn rhan enfawr o Landogo ers blynyddoedd, roedd Estyn, adeg yr archwiliad diwethaf, yn cydnabod bod ei gwaith gyda’r plant – yn garddio, adrodd storiau, celf a chrefft ayb yn cael effaith Ragorol ar leisant y plant yn y lleoliad.

Dysgwr y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru

Rachel Cinderby o Grŵp Chwarae Cynfran, Conwy

Roedd y wobr hon eisiau cydnabod unigolyn oedd wedi dangos cynnydd a rhagoriaeth yn y sector Blynyddoedd Cynnar.

Cyflwynwyd gwobr Dysgwr y Flwyddyn i Rachel Cinderby oherwydd ei hymrwymiad i Grŵp Chwarae Cynfran.  Fel gwirfoddolwr, mae wedi talu a hyfforddi ar gyfer Lefel 2 CCLD ac ar fin cychwyn ar Lefel 3.

Mae wedi cwblhau cwrs 10 wythnos Elklan mewn lleferydd ac iaith, cwrs cymorth cyntaf, diogelwch bwyd, diogelu a llawer o gyrsiau byr eraill.  Does dim yn ormod o drafferth i Rachel.

Cymeradwyaeth uchel

Dysgwr y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru: Lucy McConnell o Grŵp Chwarae The Croft Sir y Fflint

Gwirfoddolwr y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru: Sylvia Parker o Ysgol Feithrin Conwy, Conwy

Arloesydd y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru: Marford Little Explorers, Wrecsam

Ymarferydd y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru: Carly Baker, Cylch Chwarae Tudno, Conwy

Lleoliad y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru: Meithrinfa Lullabyz, Casnewydd

Oriel 2019 

I weld yr holl ddelweddau o seremoni 2019, cliciwch yma

Cliciwch ar lun i’w wneud yn fwy

Sut i ymgeisio 2020

Mae Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru 2020 ar agor i geisiadau nawr!

Mae’n hawdd enwebu neu gael eich enwebu

 • Derbynnir enwebiadau gennych chi, rhieni, staff neu unrhyw un sy’n sylweddoli ansawdd y gwasanaeth rydych chi’n ei ddarparu.
 • Dewiswch un neu ragor o gategorïau gwobrau o’r rhestr lawn o gategorïau yr hoffech chi / eich sefydliad ymgeisio ar eu cyfer
 • Darllenwch y telerau a’r amodau’n ofalus
 • Cwblhewch a chyflwynwch eich cais ar lein – gwnewch yn siŵr eich bod yn ymateb i’r meini prawf sy’n cael eu dangos ar gyfer pob categori, ac yn cadw at y cyfrif geiriau a osodir.
 • Ar ôl cyflwyno, bydd gofyn i’r enwebydd a’r un cael ei enwebu am ddogfennau atodol i gefnogi eich enwebiad. Deallir yn iawn y gallai rhai ceisiadau gynnwys gwybodaeth fasnachol sensitif
 • Mae’n rhaid derbyn enwebiadau erbyn 5pm ar 1 Mawrth 2020, ni fydd enwebiadau a ddaw i law ar ôl hynny’n cael eu hystyried

Pwy ddylai ymgeisio?

Bydd pum gwobr yn cael eu cyflwyno yn ystod y noson, a gallwch enwebu ar gyfer cymaint o gategorïau ag y dymunwch.

 • Rhaid i bob lleoliad sy’n cael ei enwebu fod yn aelod ar hyn o bryd o Flynyddoedd Cynnar Cymru
 • Rhaid i bob person sy’n cael ei enwebu fod yn gweithio / yn gwirfoddoli mewn lleoliad sy’n aelod o Flynyddoedd Cynnar Cymru

 Nodiadau Pwysig

 •  Os yw enwebai eisiau tynnu’n ôl o’r broses Wobrwyo, rhaid gwneud hynny’n ysgrifenedig drwy e-bost at info@earlyyears.wales erbyn 20 Mawrth 2020
 • Bydd yn rhaid i enillwyr ac enwebeion Gwobrau ganiatáu i roi eu henwau, eu ffotograffau a’u hastudiaethau achos ar gael i’w defnyddio ar gyfer cyhoeddusrwydd ac i hyrwyddo’r digwyddiad, bydd manylion yn cael eu defnyddio ar draws cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, gwefan a chyhoeddiadau Blynyddoedd Cynnar Cymru.
 • Bydd y panel Gwobrwyo’n cynnwys staff, ymddiriedolwyr ac aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru a chynrychiolydd allanol o’r sector. Bydd gofyn i bob aelod o’r panel gwblhau ffurflen gwrthdaro buddiannau a chyfrinachedd.

Telerau ac Amodau 2020

Blynyddoedd Cynnar Cymru 2020

Bwriad Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru yw amlygu angerdd ac ymroddiad ein haelodau yn y sector blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae yng Nghymru.  Rydyn ni’n credu fod ein haelodau’n arwain y ffordd wrth osod safonau i bawb yn ein diwydiant – dyma eich cyfle chi i gael eich cydnabod a’ch dathlu.

Byddwn yn gwobrwyo rhagoriaeth mewn pum categori

Lleoliad y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru
Arloesydd y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru
Ymarferydd y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru
Gwirfoddolwr y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru
Dysgwr y Flwyddyn Blynyddoedd Cynnar Cymru

Telerau ac Amodau

1.Mae’n rhaid i bawb sy’n cael ei enwebu fod yn aelod ar hyn o bryd o Flynyddoedd Cynnar Cymru neu fod yn aelod o staff neu’n gwirfoddoli mewn lleoliad sy’n aelod o Flynyddoedd Cynnar Cymru

2. Croesawir enwebiadau gan unrhyw un*.   Mae’n rhaid i’r rhai sy’n enwebu roi eu manylion cyswllt ar y ffurflen enwebu, ni dderbynnir enwebiadau dienw.

3. Bydd yn rhaid i unrhyw un sydd wedi ennill Gwobr Blynyddoedd Cymru o’r blaen ac sy’n cael ei enwebu unwaith eto ar gyfer yr un categori ddangos tystiolaeth o gynnydd neu newid.

4. Nid yw Staff Blynyddoedd Cynnar Cymru’n gymwys i gael eu henwebu nac i gyflwyno enwebiad ar gyfer unrhyw wobr

5. Nid oes bris i’w dalu am enwebu ar gyfer y Gwobrau.

6. Mae’n rhaid derbyn enwebiadau erbyn 5pm ar 1 Mawrth 2020, ni fydd enwebiadau a ddaw i law ar ôl hynny’n cael eu hystyried

7. Cysylltir â phob lleoliad ac aelodau o staff sydd wedi’u henwebu erbyn 3 Mawrth 2020 i ddweud eu bod wedi cael eu henwebu ac i gael eu caniatâd ysgrifenedig i barhau â’r enwebiad

8. Cysylltir â phob enwebydd a’r rhai sydd wedi’u henwebu erbyn 3 Mawrth 2020 i’w gwahodd i gyflwyno tystiolaeth i gefnogi eu henwebiad, bydd hyn yn cynnwys:

 • O leiaf 3 ffoto a / neu fideo 2 funud (gyda chadarnhad y cafwyd caniatâd pawb oedd yn cymryd rhan)
 • Geirda gan o leiaf ddau riant / plant i gefnogi enwebiad yn y categori
 • Tystiolaeth sy’n crynhoi cryfderau’r person / lleoliad sydd wedi’i enwebu ac yn dangos pam y dylai gael yr wobr hon (dim mwy na 1000 o eiriau)
 • Manylion unrhyw Gynllun Sicrwydd, Gwobr Buddsoddwyr mewn Pobl ayb sydd gan y lleoliad neu, os yn unigolyn, manylion cymwysterau perthnasol

9. Dim ond yn electronig drwy earlyyearswalesawards2020@earlyyears.wales y derbynnir pob tystiolaeth

10. Mae’n rhaid cyflwyno pob tystiolaeth erbyn 5pm ar 15 Mawrth 2020, bydd unrhyw dystiolaeth a dderbynnir ar ôl yr adeg yma’n cael ei eithrio.

11. Os yw enwebai eisiau tynnu’n ôl o’r broses Wobrwyo, rhaid gwneud hynny’n ysgrifenedig drwy e-bost at earlyyearswalesawards2020@earlyyears.wales erbyn 20 Mawrth 2020

12. Efallai y bydd y panel Gwobrwyo’n cysylltu gyda’r rhai a enwebwyd

13. Bydd rhestr fer o ddau enwebai ar gyfer pob categori o wobr.  Bydd gwahoddiad i enwebeion ar y rhestr fer i ddigwyddiad gwobrwyo aelodau yng Nghaerdydd ar 12 Mehefin 2020.  Bydd bwrsari teithio ar gael i bob enwebai ac i un gwestai yr un.

14. Bydd yn rhaid i enillwyr ac enwebeion Gwobrau ganiatáu i roi eu henwau, eu ffotograffau a’u hastudiaethau achos ar gael i’w defnyddio ar gyfer cyhoeddusrwydd ac i hyrwyddo’r digwyddiad, bydd manylion yn cael eu defnyddio ar draws cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, gwefan a chyhoeddiadau Blynyddoedd Cynnar Cymru.

15. Bydd y panel Gwobrwyo’n cynnwys staff, ymddiriedolwyr ac aelodau Blynyddoedd Cynnar Cymru a chynrychiolydd allanol o’r sector. Bydd gofyn i bob aelod o’r panel gwblhau ffurflen gwrthdaro buddiannau a chyfrinachedd.

16. Mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n cadw’r hawl i dynnu unrhyw un neu’r cyfan o’r Gwobrwyau’n ôl

17. Cyhoeddir enwau’r rhai ar y rhestr fer ac anfonir gwahoddiad i’r digwyddiad gwobrwyo yr wythnos yn cychwyn 11 Mai 2020

18. Mae penderfyniadau’r Panel yn derfynol ac ni chyfathrebir ymhellach yn eu cylch.

19. I gael gwybodaeth ynghylch sut y mae Blynyddoedd Cynnar Cymru’n trin eich data, gweler ein Polisi Preifatrwydd.  https://earlyyears.wales/privacy-policy/

YMGEISIWCH NAWR

Nawdd

Mae Gwobrau Blynyddoedd Cynnar Cymru’n gyfle i’ch sefydliad noddi categori gwobrwyo yn y gwobrau sy’n denu’r clod mwyaf mewn addysg a gofal plant blynyddoedd cynnar.

Mae noddi’n llwyfan cenedlaethol heb ei ail i ddangos eich sefydliad fel awdurdod mewn agwedd benodol o flynyddoedd cynnar.  Mae’r pecyn nawdd yn cynnwys cyhoeddusrwydd sylweddol cyn ac ar ôl y digwyddiad yn ogystal â phresenoldeb cryf yn y seremoni ei hunan, lle bydd 100 o bobl broffesiynol a’r rhai sy’n cymryd penderfyniadau.

Mae noddi hefyd yn galluogi sefydliadau i ddangos eu cefnogaeth i’r sector.

I holi ynghylch noddi ein digwyddiad yn 2021 e-bostiwch:  info@earlyyears.wales neu ffoniwch: 029 2045 1242

Cyswllt

E-bostiwch bob ymholiad at: info@earlyyears.wales neu ffoniwch: 029 2045 1242

Noddwyr y Digwyddiad

Noddwyr Gwobrau